Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete handlar om att i vardagsarbetet formulera, beskriva och följa upp arbetet mot de gemensamma målen. Men ofta pratar vi med varandra på ett mer vardagligt sätt, ofta i tidsnöd, och vi stannar vid att planera aktiviteter. Genom att med olika typer av metoder kartlägga verksamheten kan vi lättare hitta våra styrkor så väl som områden för förbättring. Lägger vi sedan till tid för reflektion och förståelse för hur vi gör en analys via strukturerade kollegiala samtal når vi en ökad kvalité.

Det systematiska kvalitetsarbetet pågår hela tiden. Nyckelordet för att lyckas är kontinuitet. Vi behöver utveckla system med enkla strukturer och rutiner i vardagen som gör att processen hela tiden fortsätter. När vi synliggör våra vardagsrutiner så att hela arbetslaget får en gemensam bild av verksamheten blir fler kollegor delaktiga och kan ta sitt ansvar för utvecklingen.
Att inte följa upp verksamhetens resultat leder till att vi inte alltid har klart för oss hur den påverkar elevernas lärande och utveckling. Det är lätt att fokus hamnar på elevens förutsättningar istället för att vi reflekterar över verksamhetens innehåll. Att möta olikheter bygger på ett inkluderande förhållningssätt. Vi synliggör de framgångsfaktorer som möjliggör kvalitetsutveckling.
Det är många gånger svårt att sätta fingret exakt på vad som är viktigast att förbättra. Det förekommer ofta muntliga diskussioner som inte dokumenteras vilket leder till att arbetet med att utvärdera den egna verksamhetens resultat inte syns. Vi undersöker hur tid och struktur för kartläggning och dokumentation av nuläget kan ge oss en bra start.
Oavsett om vi nått våra mål eller inte så behöver vi fråga oss vad det var vi gjorde. Analysen är central. Nästa steg är att planera för hur vi bibehåller våra styrkor och tar oss an de utvecklingsområden vi har fått syn på. Vi tittar närmare på hur analysarbetet kan gå till och hur vi får syn på nästa steg i verksamhetsutvecklingen. I analysarbetet är kärnan att förstå och förklara måluppfyllelsen. Här kan vi behöva jämförelser över tid och vetenskaplig grund.
Tempot i fritidshemmet är högt och att prioritera tid är inte alltid lätt. Det krävs därför adekvata verktyg för att få en samlad bild av verksamhetens nuläge. Vi ger er en väl förankrad arbetsprocess som leder till att verksamhetens resultat kan följas upp och analyseras. Genom att ta tillvara IKT har vi möjlighet att förenkla och förbättra våra arbetssätt. Då lyfter verksamheten.
Om arenan för det systematiska kvalitetsarbetet är de olika arbetslagen behöver även klimatet och dialogen omsorg. Med olika samtalsstrukturer kommer fler till tals och delaktigheten och motivationen ökar. Fler upplever glädjen i det gemensamma arbetet. Vi kommer att ge beprövade verktyg som synliggör kopplingar mellan nuläge, analys och åtgärder för att skapa ett likvärdigt fritidshem.
Om vi inte har satt kriterier på vad som är en god miljö för utveckling och lärande så är det svårt att veta om vi uppfyller läroplanens och skollagens intentioner. Fritidshemmets miljö inkluderar och signalerar en mängd olika saker. För att förändra i rätt riktning behöver vi både ha visioner och våga utmana gamla traditioner. Lär mer om hur du till exempel kan arrangera och presentera material som bjuder in till aktivitet. Tillsammans undersöker vi om ett fritidshem kan se ut hur som helst.
Kvalitetsarbetet måste handla om vad eleverna är med om på sitt fritidshem. Men när vi drunknar i dokumentation kan det kännas svårt att hitta verksamhetens processer. Då behöver vi skapa former för dokumentationsarbetet. Pedagogisk dokumentation hjälper oss att analysera innehållet i verksamheten i relation till läroplanen i ett systematiskt och kontinuerligt reflektionsarbete. Vi prövar praktiskt hur det går till.

Mina val

Till höger kan du se din dag byggas upp när du klickar i vilka moduler du vill ha. Välj 2-4 moduler ovan.

Du har inte valt någon modul

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti