Uppdraget

Skolutvecklingen blir starkare om vi har en gemensam förståelse för vårt uppdrag. Men många gånger styrs vi, kanske omedvetet, av traditioner istället för de nu förändrade styrdokumenten. Om vi inte når en kollegial samsyn om uppdraget, så som det är formulerat, riskerar vi att äventyra elevernas rätt till lärande och motverka en likvärdig verksamhet. Med vassa verktyg når vi en gemensam samsyn kring uppdraget som ska leda livslångt.

Välj 2-4 moduler.

Tid för reflektion och utvärdering faller lätt bort när vi har stora elevgrupper och lite personal. Då är det lätt att vi planerar utifrån vad som fungerat tidigare. De nya avsnitten i läroplanen stärker professionen och tydliggör riktningen inom verksamheten. När vi använder läroplanen i vår vardag blir det lättare att tolka, planera och utvärdera våra aktiviteter. Du får verktyg för att få verksamheten att harmoniera med läroplanen.
Vi är bra på att ta till vara varandras kompetenser på fritidshemmet. Men avsaknaden av en tydlig inriktning gällande fritidshemmets pedagogiska uppdrag har lett till en otydlighet kring metoder och mål. För att alla elever ska få samma chans till lärande behöver vi se läroplanens syfte och centrala innehåll som hjälpmedel för att skapa likvärdighet. Vi diskuterar hur vi utformar verksamheten med hjälp av syfte och centralt innehåll.
På fritidshemmet finns många olika yrkeserfarenheter. Några har jobbat i över trettio år medan andra är nya i yrkesrollen. Våra olika kompetenser och yrkesbakgrunder skiljer sig åt och risken är att vi tolkar uppdraget utifrån traditioner och egna erfarenheter. Vi behöver därför skapa en gemensam syn där vår yrkesidentitet blir tydlig. Vi går igenom grunderna för skapandet av ett arbetslag där uppdraget står i centrum.
Om vi inte kan sätta ord på vårt unika uppdrag är det lätt att vi använder metoder som inte är pedagogiskt förankrade eller att vi sneglar på hur skolan gör. Vi behöver kunna tolka vårt uppdrag och arbeta med metoder som grundar sig i en helhetssyn där lärande och utveckling förenas med omsorg. Vårt uppdrag är att göra skoldagen hel, och därmed eleverna hela. Fortbildningen stärker dig i din yrkesidentitet och gör dig tryggare i vad ditt unika uppdrag är.
Vi har tidigare tolkat läroplanen utifrån våra egna professioner vilket lett till att skola och fritidshem inte alltid talat samma språk. De nya avsnitten i läroplanen ger oss möjligheter att tillsammans stärka vårt gemensamma uppdrag. Skoldagen är inte slut när skolan tagit slut. Fritidshemmet ger eleverna kompletterande möjligheter till lärande. Du får praktiska exempel på vad som händer när skola och fritidshem samverkar.
Ibland uppstår det situationer ”när det bara händer”. Den nya läroplanen ger oss fler verktyg för att bättre ta till vara på situationsstyrt och upplevelsebaserat lärande. Vi behöver erövra läroplanens intentioner för att våra elever ska få ett lärande under hela dagen. Du får verktyg för att med läroplanen som grund skapa ett kreativt och delaktigt lärande.
När våra aktiviteter är målmedvetna och vi tillsammans med eleverna deltar aktivt och engagerat blir lärandet synligt. Genom att sätta upp tydliga mål för aktiviteten, utifrån elevernas erfarenheter och förkunskaper, kan vi ge dem både meningsfulla och utmanande uppgifter. När vi lyckas formulera målen på ett begripligt sätt skapar vi en trygg miljö där eleverna vågar pröva nya vägar och känna att ett eventuellt misslyckande leder till en större förståelse för det egna lärandet.
Tänk dig att du går förbi ditt gamla fritidshem och uppfylls av känslan att där hade du det bra. Där fanns någon som såg din potential, som fick dig att våga och växa. Behovet av nära relationer och att bli positivt sedd och uppmärksammad är stort. Uppfylls detta ger det i sin tur näring och mod att utveckla en mängd förmågor som är drivkraften i vår lust att undersöka och upptäcka. Vi undersöker vad som händer när vi planerar utifrån det som faktiskt fungerar för eleverna.
Det kan vara svårt att se vad vi ska samverka kring på fritidshemmet. Kanske sker det flera lärsituationer utan att vi riktigt är medvetna om dem. När vi gemensamt identifierar lärandet i vardagliga situationer kan vi utifrån våra olika kompetenser stärka eleven under hela dagen. Du får metoder och verktyg med sikte på fungerande samverkan och samarbete med elevens hela dag i fokus.

Mina val

Till höger kan du se din dag byggas upp när du klickar i vilka moduler du vill ha. Välj 2-4 moduler ovan.

Du har inte valt någon modul

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti