För en mellanledare är det inte antingen eller utan både och

Mellanledare är ett vanligt inslag i skolan idag. Det handlar om lärare med ledande roller, till exempel handledare, mentorer, förebilder, förhandlare, professionella utvecklare och ledare. Genom sin nyckelroll och sitt nära ledarskap kan de åstadkomma verklig förändring i klassrummet och i skolan. Boken skapar en grundlig förståelse för detta komplexa uppdrag. Den rymmer också gott om förslag och verktyg som hjälper dig som mellanledare att utveckla din egen ledande praktik.

Karin Rönnerman är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Boken bygger på forskning som hon bedrivit tillsammans med de australiska professorerna Christine Edwards-Groves och Peter Grootenboers forskning. Den ges även ut på engelska.

INNEHÅLL
Förord

”En bok jag har saknat” 

Inledning

KAPITEL 1 Att leda från mitten
Vem är mellanledare?
Mellanledande
Att förstå mellanledande
Genererat ledarskap och tillit

KAPITEL 2 Mellanledande i relation till andra praktiker
Varför teori för att förstå praktiken?
Mot en förståelse av en teori för social praktik
Hur mellanledande anknyter till andra praktiker
Mellanledande i relation till utbildningspraktikernas sammanhang
Utrymme för mellanledande i skolan
Rum för ömsesidigt meningsskapande
Praktikarkitekturer möjliggör och begränsar mellanledande
Praktikarkitekturer och deras arrangemang
Mellanledande en praktikutvecklande praktik

KAPITEL 3 Professionellt lärande, aktionsforskning och förändring
Aktionsforskning som en väg att förbättra praktiker
Att skapa kommunikativa rum
Kontinuitet i samtalen
Utveckling av olika sorters kunskap
Fostra nya generationer genererar nya händelser

KAPITEL 4 Berättelser från fältet
Reflektion över berättelserna

KAPITEL 5 Till sist, vad innebär det att vara mellanledare?
Mellanledande innefattar både ledande och undervisande
Att knyta ihop säcken

Referenser

Din bok har lagts till i varukorgen