Skräddarsydd internutbildning för små och stora grupper

Fortbildning på plats hos er eller online

När ni vill utveckla en gemensam förståelse i kollegiet så är uppdragsfortbildning den fortbildningsform som vi rekommenderar. Vi arbetar i process och startar där ni befinner er. Ni får föreläsningar och praktiknära forskning, verktyg och metoder, skräddarsytt efter era behov. Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Dessutom:
Föreläsningar
Skolutveckling

ChatGPT som didaktiskt verktyg
Kom igång med AI och ChatGPT

 • Vad är AI och hur kan du som lärare använda det?
 • ChatGPT som didaktiskt verktyg och samarbetspartner i undervisningen
 • ChatGPT som stöd för elever, på ett ansvarsfullt och etiskt sätt
 • Workshop där du övar, prövar och praktiskt tillämpar.

Lärande och bedömning
Ett helhetsgrepp runt vår praktik

 • Att visa kunskaper – metoder och aktiviteter.
 • Bedömning som avstamp för fortsatt utveckling.
 • Reliabilitet och validitet – ändamålsenliga bedömningssituationer.
 • Sätta betyg – styrdokumenten och lärarens friutrymme.
 • Kollegiala metoder för att utvecklas tillsammans.

Undervisning i det heterogena klassrummet
– ett differentierat förhållningssätt i undervisningen

 • Planera för effektiv undervisning.
 • Arbeta aktiverande och inkluderande utifrån ett differentierat förhållningssätt.
 • Utvärdera undervisningen i syfte att utveckla den.

Undervisningskvalitet för ökat lärande
Lärande och undervisning

 • Få samsyn kring elevsyn, förhållningssätt och bemötande för att nå ett gynnsamt lärandeklimat.
 • Skapa förutsättningar för lärande och stärka elevernas lärandeidentitet.
 • Omsätta lärandeprinciper i praktiken för en varierad, individanpassad undervisning.
 • Göra eleverna delaktiga och ge möjlighet för dem att ta ansvar i sin kunskapsutveckling.
 • Stärka det relationella lärarledarskapet för att stimulera elevernas lärande.

Hållbart och utvecklingsinriktat rektorskap
Skapa ett distribuerat ledarskap

 • Skapa struktur och bygg kultur som leder till utveckling.
 • Distribuerat ledarskap där fler tar ansvar för helheten.
 • Gör det systematiska kvalitetsarbetet levande under hela läsåret.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
En del i det systematiska kvalitetsarbetet

 • Ta gemensamt ansvar för elevernas språk- och kunskapsutveckling
 • Utveckla språkstödjande aktiviteter i alla ämnen
 • Förbättra elevaktiviteten genom medveten språkanvändning i syfte att öka likvärdigheten i det språkligt heterogena klassrummet
 • Skapa stöttning som leder till utveckling, lärande och ökad måluppfyllelse för era elever
 • Pröva, ompröva och utvärdera undervisningen

Specialpedagogisk kompetens i SKA-arbetet
Specialpedagogisk kompetens i SKA-arbetet

 • Specialpedagogisk kompetens som bidrar i skolutveckling.
 • Konkreta samtalsförslag för handledning som leder till förändring.
 • Stärk din analyskompetens – underlag, utvärdering och uppföljning.
 • Planering och genomförande av hållbara utvecklingsinsatser.

Stärk det kollegiala lärandet
Kollegialt lärande

 • Driv kontinuerlig undervisningsutveckling
 • Observera och analysera med utgångspunkt i elevers lärande
 • Implementera kollegiala metoder som kännetecknar lärares kollaborativa lärande
 • Skapa utvecklingsfrämjande strukturer i och av undervisningen

Tillgänglig skola för alla
Specialpedagogik

 • Utforma en tillgänglig lärmiljö där alla elever får förutsättningar att nå målen
 • Utveckla hjälpsamma strukturer och använda er av tydliggörande pedagogik
 • Förbättra den fysiska lärmiljön med fokus på tillgänglighet
 • Utveckla arbetssätt för kartläggning och anpassningar
 • Höja kunskapen om olika förmågor och NPF i hela kollegiet

Språk- och kunskapsutvecklande klassrum
En del i det systematiska kvalitetsarbetet

 • Grundläggande kunskap om vad ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär och vad forskningen säger
 • Insikt i vad som kan vara svårt i skolspråket för flerspråkiga elever
 • Mallar, modeller och strukturer för att utveckla ett stöttande och språkutvecklande arbetssätt.

Differentierad undervisning
Lärande och undervisning

 • Hur planerar du en differentierad undervisning?
 • Hur arbetar du differentierat i klassrummet?
 • Hur förbättrar, bearbetar och utvärderar du undervisningen?

Arbetslags- och mellanledare
Ledarskapsutveckling

 • Leda medskapande
 • Leda arbetslag och processer
 • Leda i ständig förändring

Extra anpassningar och särskilt stöd
Specialpedagogik

 • Var går gränsen mellan ”vanlig” effektiv undervisning, extra anpassningar och särskilt stöd?
 • Hur kartlägger vi och analyserar elevens behov av stöd?
 • Hur vet vi att stödet minskar glappet mellan elevens funktionsnivå och skolans krav?

Fortbildning för elevassistenter
Lärande och undervisning

 • Hur formar vi ett bra pedagogiskt samarbete mellan lärare och assistent?
 • Hur blir elevassistenten en tydlig ledare för elevens lärande?
 • Hur utvecklar jag ett förhållningssätt och bemötande som gör skillnad för eleven?

NPF och beteendeproblematik
Att stötta elever som möter en problematik

 • Hur blir vår skola tillgänglig för elever med olika funktionsnedsättningar?
 • Vad innebär elevernas funktionsvariationer för din undervisning?
 • Hur underlättar vi för elever med NPF till en fungerande skolgång?

Psykisk hälsa och hållbara studier
Lärande

 • Främja elevers hälsa på gruppnivå med fokus på friskfaktorer
 • Stärka känslan av sammanhang (KASAM) för både dig själv och dina elever
 • Fånga upp signaler på ohälsa i tid
 • Använda samtalsmodeller och strategier i mötet med elever med psykisk ohälsa

Självledarskap för lärare
Lärande

 • Utveckla förmågan att leda sig själv i sin roll och hitta balansen mellan krav och höga förväntningar
 • Väx i konsten att motivera och styra sig själv i ett komplext arbetsliv
 • Få nycklar till att minska stress, samt strategier för att hantera uppdraget och räcka till

Tidig läs- och skrivinlärning
Lärande och undervisning

 • Hur designar du lärsituationer så att de skapar en undervisningsgaranti för eleven?
 • Hur bygger du upp en tydlig arbetsgång från förskoleklass till och med åk 3?
 • Hur anpassar du läs- och skrivinlärningen för flerspråkiga elever?
 • Hur motiverar du eleverna till lusten att läsa och skriva texter?

Tydliggörande pedagogik
Specialpedagogik

 • Hur möter du olika behov och förutsättningar i din planering?
 • Så utformar du visuellt stöd - tips och lektionsexempel för olika åldrar
 • Hur använder du tydliggörande pedagogik för att göra eleverna mer självgående?

Vägar till skolnärvaro
Tillgänglig lärmiljö

 • Vem är hemmasittaren?
 • Så får vi eleven att återvända till skolan
 • Hur kan vi få en elev att stanna i skolan?
 • Fungerande samarbete med hemmet

Coachande ledarskap
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Vad innebär ett coachande ledarskap?
 • Hur använder vi coachande verktyg för att stärka gruppens problemlösning  
 • Hur genomför du coachande samtal?

Leda i motstånd och bristande samspel
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Hur förstärker vi samspel och samarbete i gruppen?
 • Motstånd i handling eller attityd – hur gör vi då?
 • Hur hanterar vi konflikter som uppstår?

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti