Lärarledda och interaktiva kurser - i liten grupp
Välj kurs när du vill fortbildas i mindre grupp, upp till ca 30 personer. Erfarna kursledare föreläser, inspirerar och utmanar dig. Du får ny kunskap och svar på dina frågor samt möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor från andra arbetsplatser. Det gäller oavsett om du väljer att träffa oss på plats eller digitalt.
Alltid lärarlett - alltid interaktivt.

Våra ledarskapskurser hittar du här>>

Målgrupp:
Lärare och rektorer i grundskola och gymnasieskola.

Betyg och bedömning enligt Lgr22

– lär dig bemästra de utmaningar vi står inför höstterminen 2022
 • Förstå den nya läroplanen, Lgr22
 • Sätta betyg enligt Lgr22
 • Hitta strategier för att undervisningen ska anpassas till Lgr22
 • Använda verktyg för att ge formativ bedömning
| DIGITAL KURS | Stockholm
Målgrupp:
Lärare och rektorer i grundskolan.

Differentierad undervisning

– inkluderande och effektiv undervisning
 • Planera för en differentierad undervisning
 • Arbeta differentierat i klassrummet
 • Förbättra, bearbeta och utvärdera undervisningen
| DIGITAL KURS | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare, specialpedagoger, speciallärare, skolledare i grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen

Extra anpassningar och särskilt stöd

– vad ska vi göra och hur ska vi göra det?
 • Hitta gränsdragningen mellan extra anpassningar och särskilt stöd
 • Kartlägga elevens behov på individ-, grupp- och organisationsnivå
 • Säkerställa att eleven får rätt stöd i rätt omfattning
| DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i grundskola, förskoleklass, fritidshem, gymnasiet, Vux

Kollaborativt lärande för lärare

– metoder för kontinuerlig utveckling av undervisningspraktiken
 • Använd olika metoder som kännetecknar det kollaborativa lärandet
 • Observera och analysera elevernas lärande
 • Utveckla ett kontinuerligt laborerande
 • Skapa strukturer som främjar utveckling och likvärdig undervisning
| KURSORT STOCKHOLM + DIGITALT | DIGITAL KURS
Målgrupp:
Arbetslagsledare i alla skolformer

Leda arbetslag och grupper

– verktyg för pedagogiskt ledarskap som utvecklar

Kursen lär dig att:

 • Förstå uppdraget, växa i rollen och utvecklas som processledare
 • Omvandla ledaskapsteorier till att fungera i praktiken
 • Leda effektiva och strukturerade möten
 • Få kollegorna med dig, hantera konflikter och möta motstånd
 • Reflektera och utvecklas i ditt eget ledarskap
| DIGITAL KURS | KURSORT GÖTEBORG + DIGITALT | KURS ORT MALMÖ + DIGITAL KURS | KURSORT STOCKHOLM + DIGITALT
Målgrupp:
Lärare och rektorer i grund- och gymnasieskola

Motivation för meningsfullt lärande

– hur gör vi för att motivera när motivationen inte finns?
 • Hitta strategier i din lärarroll för drivkraft och motivation
 • Använda strategier för hur du konkret kan öka motivationen hos dina elever
 • Hitta förhållningssätt och tekniker för hur du får eleverna att orka fortsätta anstränga sig när de helst vill ge upp
| DIGITAL KURS | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
lärare och rektorer i förskoleklass och grundskolans tidiga år

Tidig läs- och skrivinlärning

– språkliga mönster, avkodning och språkliga ledtrådar
 • Förankra din undervisning i det svenska symbolsystemet uppbyggnad
 • Tydliggöra skriftspråkliga mönster och språkliga ledtrådar i din undervisning
 • Utveckla ett språkutvecklande arbetssätt som gynnar flerspråkiga elever
 • Organisera undervisningen med tydlig struktur så att alla elever knäcker koden
 • Använda analysverktyg som visar elevens nuläge och fortsatta progression

 

| Stockholm
Målgrupp:
Målgrupp: lärare, specialpedagoger, speciallärare i grundskolan och pedagoger i fritidshem.

Tydliggörande pedagogik

– gör undervisningen begriplig och hanterbar, öka elevernas fokus och självständighet
 • Gör din undervisning tillgänglig för alla elever, oavsett behov
 • Utforma och använda visuellt stöd
 • Hjälp eleverna att hålla fokus och förstå vad de ska göra
| DIGITAL KURS | Stockholm
Målgrupp:
Lärare, specialpedagoger och skolledare.

Undervisningsdesign och klassrumsledarskap

– framgångsrika lärare – hur gör de egentligen?
 • Använda relationsforskning i din lärarvardag
 • Designa lektioner som utvecklar elevernas tänkande
 • Utveckla ditt klassrumsledarskap för ett framgångsrikt lärande
| DIGITAL KURS | Göteborg | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i förskoleklass

Förskoleklassens undervisning och uppdrag

Skolstart på vetenskaplig grund
 • Kombinera ämnesundervisning med barnperspektiv och lek
 • Utforma undervisning som stärker elevernas lärandeidentitet och aktörskap
 • Skapa goda övergångar och progression i elevernas lärande
 • Främja likvärdighet för eleverna
| DIGITAL KURS | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i förskoleklass.

Kartläggning i förskoleklass

– lustfyllt, stressfritt och effektivt med hjälp av stationsarbete
 • Genomför kartläggningen i den ordinarie undervisningen på ett tidseffektivt arbetssätt
 • Lär dig en modell för stationsarbete som är lustfyllt och skapar arbetsro
 • Differentiera din undervisning efter kartläggningen
| DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl