Lärarledda och interaktiva kurser - i liten grupp
Välj kurs när du vill fortbildas i mindre grupp, upp till ca 30 personer. Erfarna kursledare föreläser, inspirerar och utmanar dig. Du får ny kunskap och svar på dina frågor samt möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor från andra arbetsplatser. Det gäller oavsett om du väljer att träffa oss på plats eller digitalt.

Alltid lärarlett - alltid interaktivt.

Våra ledarskapskurser hittar du här >>

Målgrupp:
Lärare och rektorer i grundskolan.

Differentierad undervisning

– inkluderande och effektiv undervisning
 • Planera för en differentierad undervisning
 • Arbeta differentierat i klassrummet
 • Förbättra, bearbeta och utvärdera undervisningen
| DIGITAL KURS | Göteborg | Stockholm
Målgrupp:
Målgrupp: lärare, specialpedagoger, speciallärare i grundskolan och pedagoger i fritidshem.

Tydliggörande pedagogik

– gör undervisningen begriplig och hanterbar, öka elevernas fokus och självständighet
 • Gör din undervisning tillgänglig för alla elever, oavsett behov
 • Utforma och använda visuellt stöd
 • Hjälp eleverna att hålla fokus och förstå vad de ska göra
| DIGITAL KURS | Göteborg
Målgrupp:
Elevassistenter i grundskolan.

Så blir elevassistenten redo för uppdraget

– en grundläggande halvdag med kunskap och verktyg

På 3,5 timmar får du:

 • Genomgång av läroplanens två första delar om skolans värdegrund och uppdrag
 • Fördjupande kunskaper för att kunna stötta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Lära dig hur du kan arbeta med lågaffektivt bemötande
| DIGITAL KURS
Målgrupp:
Lärare och skolledare som är verksamma i grundskolan.

Bedömning och betyg i praktiken

– så får vi likvärdighet i verksamheten
 • Vad innebär ett professionellt bedömningsarbete?
 • Vilka ramfaktorer påverkar min undervisning, bedömning och betygsättning?
 • På vilket sätt förändras mitt bedömningsarbete med en ny läroplan?
 • Hur genomför jag en återkopplande dialog som utvecklar mina elever?
 • Vad behöver jag tänka på för att skapa rättvisa och likvärdiga bedömningssituationer?
| DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare, specialpedagoger, speciallärare, skolledare i grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen

Extra anpassningar och särskilt stöd

– vad ska vi göra och hur ska vi göra det?
 • Hitta gränsdragningen mellan extra anpassningar och särskilt stöd
 • Kartlägga elevens behov på individ-, grupp- och organisationsnivå
 • Säkerställa att eleven får rätt stöd i rätt omfattning
| DIGITAL KURS
Målgrupp:
Arbetslagsledare, ämneslagledare och ledare för andra grupper i alla skolformer.

Diplomerad arbetslags- och mellanledare

– ledarskapsutveckling för dig i skola och förskola

En tredagarskurs i process för ledare som vill utveckla sitt pedagogiska ledarskap och få verktyg och träning i att leda i arbetslag, ämneslag och andra grupper i skola och förskola.

| DIGITAL KURS | GÖTEBORG: | MALMÖ: | STOCKHOLM:
Målgrupp:
Ledare i alla skolformer

Leda i motstånd och bristande samspel

Från konflikt till engagemang

En heldagskurs för dig som vill lära dig kommunicera och agera i situationer av motstånd eller konflikt. 

| DIGITAL KURS | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i åk 6-9 och gymnasieskolan

Lärares bedömarkompetens

Bedömningskompetensens komplexitet, elevens lärande och välmående
 • Förstå bedömarkompetens i ett vidare perspektiv
 • Stärka din professionalism i bedömningsarbetet
 • Öka din medvetenhet om elevens välmående och lärande i bedömningsarbetet
 • Stärka bedömningsarbetet genom professionella lärandegemenskaper
| DIGITAL KURS | Stockholm
Målgrupp:
Lärare åk 7-9 samt och gymnasieskola

Psykisk hälsa och hållbara studier

Så kan du förebygga psykisk ohälsa och stress hos eleverna
 • Främja elevers hälsa på gruppnivå med fokus på friskfaktorer
 • Stärka känslan av sammanhang (KASAM) för både dig själv och dina elever
 • Fånga upp signaler på ohälsa i tid
 • Använda samtalsmodeller och strategier i mötet med elever med psykisk ohälsa
| DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i grund- och gymnasieskola

Relationskompetens och konflikthantering

För ökad motivation och studiero
 • Se sambandet mellan relationskompetens och lärande
 • Skapa trygghet och bygga tillitsfulla relationer
 • Hantera konflikter och analysera bakomliggande faktorer
 • Hantera och utföra jag- och gruppstärkande samtal
| Göteborg | Stockholm
Målgrupp:
Lärare, utvecklingsledare, skolledare i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

– bli rustad med kunskap som gör skillnad!
 • Grundläggande kunskap om vad ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär och vad forskningen säger
 • Insikt i vad som kan vara svårt i skolspråket för flerspråkiga elever
 • Mallar, modeller och strukturer för att utveckla ett stöttande och språkutvecklande arbetssätt.
| DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Rektor, elevhälsan och lärare i grundskolan.

Vägar till skolnärvaro

Från hemmasittare till återvändare – hantera och förebygg problematisk skolfrånvaro
 • Olika riskfaktorer och att tidigt känna igen varningstecken
 • Framgångsfaktorer för att få en elev att återvända till skolan
 • Känna till friskfaktorer och att arbeta för en tillgänglig skola
 • Hur du skapar ett fungerande samarbete med hemmet
| DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Grundskola Gymnasieskola

Lära och leva i osäkra tider

Vilken roll har skolan i en kris eller krig och hur påverkas skolan av höjd beredskap?
En unik utbildningssatsning om totalförsvarskunskap för skolan. 

Dela med dina kollegor!

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Projektledare/kursadministratör

Anna Ljungdahl