Lärarledda och interaktiva kurser - i liten grupp

Tillsammans i en mindre grupp får du ny kunskap, praktiknära verktyg och möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor från andra arbetsplatser i landet. Efter kursen har du ny energi och konkreta verktyg att använda direkt i klassrummet.

Om ni föredrar att samla arbetsgruppen på plats hos er passar skräddarsytt uppdrag.

Våra ledarskapskurser hittar du här >>

Målgrupp:
Lärare och skolledare som är verksamma i grundskolan.

Bedömning och betyg i praktiken

– så får vi likvärdighet i verksamheten
 • Vad innebär ett professionellt bedömningsarbete?
 • Vilka ramfaktorer påverkar min undervisning, bedömning och betygsättning?
 • På vilket sätt förändras mitt bedömningsarbete med Lgr22?
 • Hur genomför jag en återkopplande dialog som utvecklar mina elever?
 • Vad behöver jag tänka på för att skapa rättvisa och likvärdiga bedömningssituationer?
ONLINE
Målgrupp:
Lärare och rektorer i grundskolan.

Differentierad undervisning

– inkluderande och effektiv undervisning
 • Planera för en differentierad undervisning
 • Arbeta differentierat i klassrummet
 • Förbättra, bearbeta och utvärdera undervisningen
ONLINE
Målgrupp:
Lärare i svenska och svenska som andraspråk, grundskolan, årskurs 4-9

Läsundervisning i svenska och svenska som andraspråk, årskurs 4-9

Öva upp elevernas läsförmåga och skapa läslust
 • Vad säger forskning och studier om läsglädje och litteracitet – förmågan att läsa och skriva?
 • Så undervisar vi om lässtrategier som har positiv effekt på elevers läsutveckling.
 • Vilka läsaktiviteter gynnar ”läskonditionen”?
 • Hur kan hela skolan gemensamt ta ansvar för elevernas litteracitet och språkutveckling?
ONLINE | Malmö
Målgrupp:
Elevassistenter i grundskolan.

Så blir elevassistenten redo för uppdraget

– en grundläggande halvdag med kunskap och verktyg

På 3,5 timmar får du:

 • Genomgång av läroplanens två första delar om skolans värdegrund och uppdrag
 • Fördjupande kunskaper för att kunna stötta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Lära dig hur du kan arbeta med lågaffektivt bemötande
ONLINE
Målgrupp:
lärare och rektorer i förskoleklass och grundskolans tidiga år

Tidig läs- och skrivinlärning

– språkliga mönster, avkodning och språkliga ledtrådar
 • Förankra din undervisning i det svenska symbolsystemet uppbyggnad
 • Tydliggöra skriftspråkliga mönster och språkliga ledtrådar i din undervisning
 • Utveckla ett språkutvecklande arbetssätt som gynnar flerspråkiga elever
 • Organisera undervisningen med tydlig struktur så att alla elever knäcker koden
 • Använda analysverktyg som visar elevens nuläge och fortsatta progression

 

Göteborg | | Stockholm
Målgrupp:
Målgrupp: lärare, specialpedagoger, speciallärare i grundskolan och pedagoger i fritidshem.

Tydliggörande pedagogik

– gör undervisningen begriplig och hanterbar, öka elevernas fokus och självständighet
 • Gör din undervisning tillgänglig för alla elever, oavsett behov
 • Utforma och använda visuellt stöd
 • Hjälp eleverna att hålla fokus och förstå vad de ska göra
ONLINE
Målgrupp:
Lärare i förskoleklass och åk 1–6

Relationellt lärarledarskap – yngre elever

Verktyg för ett gynnsamt lärandeklimat som ökar trygghet och studiero
 • Hur kan du stärka elevens lärandeidentitet och skapa lust till lärande?
 • Elevsyn, bemötande och förhållningssätt som gynnar lärandet.
 • Relationsstärkande arbete på grupp- och individnivå.
Malmö | | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i förskoleklass och åk 1–6

Undervisningspraktik för lustfyllt lärande

Varierad undervisning som stärker de yngre elevernas kunskapsutveckling

• Omsätt forskning inom didaktik och lärande till effektiv undervisning.
• Explicit undervisning i praktiken – så blir du ditt eget bästa verktyg!
• Olika vägar till en elevaktiv, varierad och individanpassad undervisning.

ONLINE | Göteborg | | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i åk 7-9 och gymnasieskolan

Undervisningspraktik som stärker kunskapsutvecklingen

Varierad, individanpassad undervisning för ökat lärande hos äldre elever
 • Hur du omsätter forskning inom didaktik och lärande till effektiv undervisning.
 • Stötta eleverna till att äga sin egen lärprocess genom explicit undervisning.
 • Olika vägar till en varierad, elevaktiv och individanpassad undervisning.
Stockholm | | ONLINE
Målgrupp:
Lärare, specialpedagoger, speciallärare, skolledare i grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen

Extra anpassningar och särskilt stöd

– vad ska vi göra och hur ska vi göra det?
 • Hitta gränsdragningen mellan extra anpassningar och särskilt stöd
 • Kartlägga elevens behov på individ-, grupp- och organisationsnivå
 • Säkerställa att eleven får rätt stöd i rätt omfattning
| ONLINE
Målgrupp:
Arbetslagsledare, ämneslagledare och ledare för andra grupper i alla skolformer.

Diplomerad arbetslags- och mellanledare

Ledarskapsutveckling för dig i skola och förskola

En tredagarskurs i process för ledare som vill utveckla sitt pedagogiska ledarskap och få verktyg och träning i att leda i arbetslag, ämneslag och andra grupper i skola och förskola.

GÖTEBORG: | Malmö | | ONLINE | STOCKHOLM:
Målgrupp:
Ledare i alla skolformer

Leda i motstånd och bristande samspel

Från konflikt till engagemang

En heldagskurs för dig som vill lära dig kommunicera och agera i situationer av motstånd eller konflikt. 

Göteborg | Malmö | | ONLINE | Stockholm
Målgrupp:
Lärare åk 7-9 samt och gymnasieskola

Psykisk hälsa och hållbara studier

Så kan du förebygga psykisk ohälsa och stress hos eleverna
 • Främja elevers hälsa på gruppnivå med fokus på friskfaktorer
 • Stärka känslan av sammanhang (KASAM) för både dig själv och dina elever
 • Fånga upp signaler på ohälsa i tid
 • Använda samtalsmodeller och strategier i mötet med elever med psykisk ohälsa
Malmö | | ONLINE
Målgrupp:
Lärare, utvecklingsledare, skolledare i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen

Språk- och kunskapsutvecklande klassrum

– bli rustad med kunskap som gör skillnad!
 • Grundläggande kunskap om vad ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär och vad forskningen säger
 • Få insikt i vad som kan vara svårt i skolspråket för flerspråkiga elever
 • Mallar, modeller och strukturer för att utveckla ett stöttande och språkutvecklande arbetssätt.
Malmö | | ONLINE | Stockholm
Målgrupp:
Rektor, elevhälsan och lärare i grundskolan.

Vägar till skolnärvaro

Från hemmasittare till återvändare – hantera och förebygg problematisk skolfrånvaro
 • Olika riskfaktorer och att tidigt känna igen varningstecken
 • Framgångsfaktorer för att få en elev att återvända till skolan
 • Känna till friskfaktorer och att arbeta för en tillgänglig skola
 • Hur du skapar ett fungerande samarbete med hemmet
Göteborg | | ONLINE | Stockholm
Målgrupp:
Ämneslärare i grundskolan årskurs 7-9, gymnasieskolan och vux

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – samhällsvetenskapliga ämnen

Ämnesfördjupning
 • Grundläggande kunskap om vad ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär och vad forskningen säger.
 • Insikt i vad som kan vara svårt i skolspråket.
 • Mallar, modeller och strukturer för att utveckla stöttande och språkutvecklande undervisning.
 • Konkreta verktyg att direkt plocka in för att stötta elevernas parallella språk- och kunskapsutveckling.
| ONLINE
Målgrupp:
Ämneslärare i grundskolan årskurs 7-9, gymnasieskolan och vux

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – svenska som andraspråk

Ämnesfördjupning
 • Grundläggande kunskap om vad ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär och vad forskningen säger.
 • Insikt i vad som kan vara svårt i skolspråket.
 • Mallar, modeller och strukturer för att utveckla stöttande och språkutvecklande undervisning.
 • Konkreta verktyg att direkt plocka in för att stötta elevernas parallella språk- och kunskapsutveckling.
| ONLINE
Målgrupp:
Ämneslärare i grundskolan årskurs 7-9, gymnasieskolan och vux

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – naturvetenskapliga ämnen

Ämnesfördjupning
 • Kunskap om vad ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär och vad forskningen säger.
 • Insikt i de naturvetenskapliga ämnenas utmaningar, såväl det ämnesövergripande skolspråket som det ämnesspecifika naturvetenskapliga språket.
 • Mallar, modeller och strukturer för att utveckla stöttande och språkutvecklande undervisning i naturvetenskap.
 • Konkreta verktyg att direkt använda i undervisningen för att stötta en parallell språk- och kunskapsutveckling.
| ONLINE
Målgrupp:
Ämneslärare i grundskolan årskurs 7-9, gymnasieskolan och vux

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – matematik

Ämnesfördjupning
 • Kunskap om vad ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär och vad forskningen säger.
 • Insikt i matematikens utmaningar, såväl det ämnesövergripande skolspråket som det ämnesspecifika matematiska språket.
 • Mallar, modeller och strukturer för att utveckla stöttande och språkutvecklande undervisning i matematik.
 • Konkreta verktyg att direkt använda i undervisningen för att stötta en parallell språk- och kunskapsutveckling.
| ONLINE
Målgrupp:
Lärare i åk 7-9 och gymnasieskolan

Relationellt lärarledarskap – äldre elever

Relationskompetens som stärker elevens lärandeidentitet
 • Hur du kan stärka elevens lärandeidentitet och stötta eleven till lärande.
 • Relationskompetensens olika dimensioner – kommunikativ, differentiering och socioemotionell.
 • Relationsstärkande arbete på grupp- och individnivå.
Göteborg | | ONLINE | Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.