Kurser för lärare och skolledare i grundskolan

Kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö

Välkommen till våra heldagskurser för lärare och skolledare i grundskolan. Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag. Här träffar du och byter erfarenheter med deltagare från olika delar av landet. 

Vi tar emot max 30 deltagare per kurs. Anmälan bör ske senast fyra veckor innan kursstart. I mån av plats kan vi ta emot senare anmälningar.

Målgrupp:
Arbetslagsledare

Arbetslagsledarutbildning

- som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus

Välkommen till Sveriges populäraste arbetslagsledarutbildning. En tredagarskurs som vänder sig till arbetslagsledare i alla skolformer.

 • Få med alla dina kollegor på tåget
 • Stärk din identitet och ditt mandat som ledare i arbetslaget
 • Få kunskap om hur en grupp fungerar och utvecklas
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning

Arbetslagsledarutbildning steg 2

- påbyggnadsdag med fokus på att leda genom motstånd (dag 4)

Välkommen till en påbyggnadsdag med fokus på att leda genom motstånd. Kursen vänder sig till arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning.

 • Bli tryggare i din roll att leda andra pedagoger
 • Få metoder som ökar din gruppdeltagares delaktighet
 • Lär dig förstå varför motstånd uppstår i arbetslaget
Stockholm
Målgrupp:
Lärare i årskurs 4-6

Betygsverkstad matematik åk 4-6

- träna på att sätta rättssäkra betyg

Välkommen till vår praktiskt inriktade kurs i betygsättning. Med träning i att sätta korrekta betyg kan du som lärare fullfölja uppdraget om likvärdighet och samtidigt bli bättre på att planera din undervisning.

 • Bli tryggare i hur du hanterar relationen mellan förmågor och centralt innehåll
 • Planera undervisning som synliggör elevernas förmågeutveckling
 • Identifiera kvalitet i relation till kunskapskraven
Malmö
Målgrupp:
Lärare i årskurs 7-9

Betygsverkstad matematik åk 7-9

- träna på att sätta rättssäkra betyg

Välkommen till vår praktiskt inriktade kurs i betygsättning. Med träning i att sätta korrekta betyg kan du som lärare fullfölja uppdraget om likvärdighet och samtidigt bli bättre på att planera din undervisning.

 • Bli tryggare i hur du hanterar relationen mellan förmågor och centralt innehåll
 • Planera undervisning som synliggör elevernas förmågeutveckling
 • Identifiera kvalitet i relation till kunskapskraven
Malmö
Målgrupp:
Lärare i årskurs 4-6

Betygsverkstad svenska åk 4-6

- träna på att sätta rättssäkra betyg

Välkommen till vår praktiskt inriktade kurs i betygsättning. Med träning i att sätta korrekta betyg kan du som lärare fullfölja uppdraget om likvärdighet och samtidigt bli bättre på att planera din undervisning.

 • Bli tryggare i hur du hanterar relationen mellan förmågor och centralt innehåll
 • Planera undervisning som synliggör elevernas förmågeutveckling
 • Identifiera kvalitet i relation till kunskapskraven
Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i årskurs 7-9

Betygsverkstad svenska åk 7-9

- träna på att sätta rättssäkra betyg

Välkommen till vår praktiskt inriktade kurs i betygsättning. Med träning i att sätta korrekta betyg kan du som lärare fullfölja uppdraget om likvärdighet och samtidigt bli bättre på att planera din undervisning.

 • Bli tryggare i hur du hanterar relationen mellan förmågor och centralt innehåll
 • Planera undervisning som synliggör elevernas förmågeutveckling
 • Identifiera kvalitet i relation till kunskapskraven
Malmö
Målgrupp:
Skolledare, förskolechefer

Coachande ledarskap

– för ett delaktigt kollegium och en hållbar skolutveckling

Välkommen till en kurs för skolledare där du får träna på att genomföra coachande samtal.

 • Frigör tid för ditt pedagogiska ledarskap
 • Så blir utvecklingsarbetet hållbart och långsiktigt
 • Stärk dina medarbetares vilja till lärande och utveckling
Stockholm
Målgrupp:
Lärare i årskurs F-3

Den formativa verktygslådan åk F-3

- utveckla din bedömning

Välkommen till vår praktiskt inriktade kurs i formativ bedömning. Lär dig utveckla elevernas lärande och höj undervisningens effektivitet genom ett kontinuerligt formativt arbetssätt.

 • Tydliggör målet med dina uppgifter
 • Skapa en undervisningsmiljö där elever får misslyckas
 • Så blir de yngre eleverna lärresurser för varandra
Målgrupp:
Lärare i grundskolan, skolledare

Digitala verktyg i undervisningen

– lär dig planera, presentera och producera

Välkommen till en kurs för lärare i grundskolans alla årskurser som vill hitta nya metoder och verktyg för att göra undervisningen än mer engagerande.

 • Skapa en egen Youtube-kanal och lär dig kombinera bild och text i Canva
 • Så låter du eleverna kommentera, redigera och publicera sina arbeten
 • Skapa quiz och ordmoln i Kahoot och Answergarden
Målgrupp:
Lärare i årskurs 4-6

Formativ verkstad åk 4-6

- träning i Dylan Wiliams formativa verktygslåda

Välkommen till vår praktiskt inriktade kurs i formativ bedömning där du lär dig teknikerna bakom de formativa strategierna så att du kan få BFL att fungera i ditt klassrum.

 • Få grepp om helheten och det formativa förhållningssättet
 • Lär dig hantera några konkreta formativa verktyg
 • Utveckla eleverna till att vara pedagogiska stöd för sig själva och andra
Stockholm
Målgrupp:
Lärare i årskurs 7-9

Formativ verkstad åk 7-9

- träning i Dylan Wiliams formativa verktygslåda

Välkommen till vår praktiskt inriktade kurs i formativ bedömning där du lär dig teknikerna bakom de formativa strategierna så att du kan få BFL att fungera i ditt klassrum.

 • Få grepp om helheten och det formativa förhållningssättet
 • Lär dig hantera några konkreta formativa verktyg
 • Utveckla eleverna till att vara pedagogiska stöd för sig själva och andra
Stockholm
Målgrupp:
Elevassistenter i grundskolan

Fortbildning för elevassistenter

– bli den som gör skillnad för eleven

Välkommen till en kurs för elevassistenter i grundskolan som vill känna sig väl förtrogna med skolans kunskapsuppdrag och lära sig hur det relationella ledarskapet utvecklar elevens lärande.

 • Få kunskap om hur ditt arbete styrs utifrån gällande skollagar, kurs- och läroplaner
 • Lär dig mer om vilka kunskaper och förmågor som ska utvecklas och utmanas
 • Få redskap att hantera olika beteenden och förstå hur hjärna och inlärning fungerar
Göteborg
Målgrupp:
Lärare i grundskolan, skolledare

Framgångsrik läs- och skrivinlärning

- vad ställer hjärnan för krav på undervisningen?

Välkommen till en kurs för lärare i grundskolan som vill lära sig mer om de framgångsfaktorer som påverkar läs- och skrivinlärningen och få kvalitativa utvärderingsverktyg.

 • Så får du eleven att knäcka den alfabetiska koden
 • Få verktyg för att utvärdera din egen undervisning
 • Ta del av flera kreativa undervisningsmetoder
Malmö
Målgrupp:
Skolledare, förskolechef, arbetslagsledare, andra ledar- och chefsfunktioner i grundskolan

Konflikthantering

– från låsning till lösning för ledare och chefer i förskola och skola

Välkommen till en kurs för ledare i grundskolan där du lär dig kommunicera och agera i situationer av motstånd eller konflikt.

 • Bli trygg i att hantera konflikter
 • Bemöt behoven som skapat konflikten
 • Fördjupa dig i Susan Wheelans forskning om gruppers utveckling
Stockholm
Målgrupp:
Skolledare, ledningsgrupper

Leda förändring i skola och förskola

– så blir du en duktig förändringsledare i en målstyrd verksamhet

Välkommen till en kurs för dig som är skolledare där du lär dig tydliggöra ledarskapets och ledningsgruppens roll, strategi och process i förändringsarbetet.

 • Så väcker ditt ledarskap engagemang och delaktighet
 • Få konkreta verktyg som stärker din förmåga att leda en organisation i förändring
 • Så kommer du förbi förändringsmotstånd
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare, specialpedagoger och elevassistenter i förskoleklass och åk 1-3

Mindset och lusten att lära

– så stöttar och utvecklar vi våra yngsta elever

Välkommen till en kurs för lärare som vill stärka skolans yngsta elevers lust att lära. Bygg broar från motivationsforskning och neurovetenskap till didaktik och pedagogik.

 •  koll på vilka hormoner som frikopplas när du undervisar
 • Så förändrar du både ditt och elevernas mindset
 • Så får du eleverna att uthålligt kämpa sig igenom svåra uppgifter
Stockholm
Målgrupp:
Lärare, elevassistenter och specialpedagoger i åk 4-9

Mindset, grit och jävlar anamma

– så stöttar och utvecklar vi elevernas inre driv

Välkommen till en kurs för lärare i grundskolan som vill lära sig om hur vi får våra elever att se på sin förmåga som något förändringsbart och hur vi motiverar dem att öva och träna.

 • Ta del av den senaste motivationsforskningen
 • Omsätt forskningsresultaten om motivation till ditt lärandeuppdrag i vardagen
 • Få dina elever att se på sina egna förmågor med nya ögon
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i grundskolan

Planering och undervisning med effekt

– scaffolding och metakognition i klassrummet

Välkommen till vår forskningsbetonade tvådagarskurs om planering och undervisning i grundskolan. Lär dig vad du kan göra för att planera undervisning som ger större effekt på elevernas lärande.

 • Ta Ann S. Pihlgrens mycket uppmärksammade och aktuella forskning in i skolvardagen
 • Bygg in scaffolding i undervisningen
 • Lär dig utveckla elevens tänkande och lärande med hjälp av metakognitiva frågor
Målgrupp:
Lärare, elevassistenter, fritidspedagoger och lärare i fritidshem

Psykologi för klassrummet

– från frustration och osäkerhet till medvetna strategier

Välkommen till en kurs för lärare i grundskolan som vill lära sig förebygga och hantera besvärliga situationer på ett medvetet sätt med utgångspunkt i psykologin.

 • Få tre konkreta metoder som bidrar till färre konflikter i klassrummet
 • Få verktyg för att bemöta elever som agerar utåt och har svårt att lita på vuxna
 • Skapa goda relationer med eleverna utifrån deras behov och relationsbagage
Stockholm
Målgrupp:
Skolledare i grundskolan

Skolledare - ny i rollen

– hur hittar du balans mellan resultat och relationer?

Välkommen till en tvådagarskurs för dig som är ny som skolledare där du får en ökad förståelse för uppdraget och din roll som ledare.

 • Lär dig arbeta med rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid
 • Så leder du skolans systematiska kvalitetsarbete
 • Lär dig leda i ständig förändring
Stockholm
Målgrupp:
Lärare, skolledare, förstelärare och arbetslagsledare i grundskolan samt utvecklingsledare

Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan

– analysarbetet som påverkar elevresultaten

Välkommen till en kurs för lärare i grundskolan som vill få verktyg att synliggöra kopplingar mellan nuläge, analys och åtgärder för att kunna ge eleverna en rättssäker undervisning.

 • Få med dig enkla strukturer och rutiner som skapar kontinuitet i kvalitetsarbetet
 • Lär dig hur du definierar, kartlägger, följer upp och utvärderar din verksamhet
 • Utveckla processer för reflektion och kollegialt lärande

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Kursadministratör

Mattias Olsson