Lärarledda och interaktiva kurser - i liten grupp

Tillsammans i en mindre grupp får du ny kunskap, praktiknära verktyg och möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor från andra arbetsplatser i landet. Efter kursen har du ny energi och konkreta verktyg att använda direkt i klassrummet.

Om ni föredrar att samla arbetsgruppen på plats hos er passar skräddarsytt uppdrag.

Våra ledarskapskurser hittar du här

Målgrupp:
Lärare i svenska och svenska som andraspråk, grundskolan, årskurs 4-9

Läsundervisning i svenska och svenska som andraspråk, årskurs 4-9

Öva upp elevernas läsförmåga och skapa läslust
 • Vad säger forskning och studier om läsglädje och litteracitet – förmågan att läsa och skriva?
 • Så undervisar vi om lässtrategier som har positiv effekt på elevers läsutveckling.
 • Vilka läsaktiviteter gynnar ”läskonditionen”?
 • Hur kan hela skolan gemensamt ta ansvar för elevernas litteracitet och språkutveckling?
Malmö | | ONLINE
Målgrupp:
Specialpedagoger och speciallärare i grund- och gymnasieskolan.

Specialpedagogisk kompetens i SKA-arbetet

– handledning, analyskompetens och hållbara utvecklingsinsatser
 • Specialpedagogisk kompetens som bidrar i skolutveckling.
 • Konkreta samtalsförslag för handledning som leder till förändring.
 • Stärk din analyskompetens – underlag, utvärdering och uppföljning.
 • Planering och genomförande av hållbara utvecklingsinsatser.
ONLINE
Målgrupp:
Lärare i förskoleklass och grundskola

Relationellt lärarledarskap

Verktyg för ett gynnsamt lärandeklimat som ökar trygghet och studiero
 • Hur kan du stärka elevens lärandeidentitet och skapa lust till lärande?
 • Elevsyn, bemötande och förhållningssätt som gynnar lärandet.
 • Relationsstärkande arbete på grupp- och individnivå.
Malmö | | Stockholm
Målgrupp:
Elevassistenter i grundskolan.

Så blir elevassistenten redo för uppdraget

– en grundläggande halvdag med kunskap och verktyg

På 3,5 timmar får du:

 • Genomgång av läroplanens två första delar om skolans värdegrund och uppdrag
 • Fördjupande kunskaper för att kunna stötta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Lära dig hur du kan arbeta med lågaffektivt bemötande
| ONLINE
Målgrupp:
lärare och rektorer i förskoleklass och grundskolans tidiga år

Tidig läs- och skrivinlärning

– språkliga mönster, avkodning och språkliga ledtrådar
 • Förankra din undervisning i det svenska symbolsystemet uppbyggnad
 • Tydliggöra skriftspråkliga mönster och språkliga ledtrådar i din undervisning
 • Utveckla ett språkutvecklande arbetssätt som gynnar flerspråkiga elever
 • Organisera undervisningen med tydlig struktur så att alla elever knäcker koden
 • Använda analysverktyg som visar elevens nuläge och fortsatta progression

 

| Stockholm
Målgrupp:
Lärare i förskoleklass och grundskola

Undervisningspraktik för lustfyllt lärande

Varierad undervisning som stärker de yngre elevernas kunskapsutveckling

• Omsätt forskning inom didaktik och lärande till effektiv undervisning.
• Explicit undervisning i praktiken – så blir du ditt eget bästa verktyg!
• Olika vägar till en elevaktiv, varierad och individanpassad undervisning.

Göteborg | | ONLINE
Målgrupp:
Lärare i åk 4-9

Undervisa så att läsningen blir givande och bestående

– läsning i skolans alla ämnen, årskurs 4-9

Den här fortbildningen är för kollegiet som vill ha konstruktiv och praktisk insikt om vad läsning, läsinlärning och läsförståelse innebär. Med rätt kunskap och passande metoder är det möjligt att tillsammans påverka och förändra den negativa trend inom läsförmåga som finns.

Malmö | ONLINE
Målgrupp:
Lärare i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

ChatGPT som didaktiskt verktyg

– använd AI praktiskt i undervisningen

Nya möjligheter för dig som lärare och nya möjligheter för dina elever

| ONLINE
Målgrupp:
Lärare i gymnasieskolan

Undervisningspraktik som stärker kunskapsutvecklingen

Varierad, individanpassad undervisning för ökat lärande hos äldre elever
 • Hur du omsätter forskning inom didaktik och lärande till effektiv undervisning.
 • Stötta eleverna till att äga sin egen lärprocess genom explicit undervisning.
 • Olika vägar till en varierad, elevaktiv och individanpassad undervisning.
Göteborg | Stockholm | | ONLINE
Målgrupp:
Rektorer i grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning

NYHET! Hållbart och utvecklingsinriktat rektorskap

– konsten att leda förbättringsarbete och samtidigt skapa en god arbetssituation

En kurs för rektorer som ger verktyg för att utveckla en stabil infrastruktur med en tydlig arbets- och utvecklingsorganisation som främjar en utvecklingsbenägen kultur. Kursen ger också insikter i välfungerande kollegialt lärande och distribuerat ledarskap.

Göteborg | | ONLINE | Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare, ämneslagledare och ledare för andra grupper i alla skolformer

Diplomerad arbetslags- och mellanledare

Ledarskapsutveckling för dig i skola och förskola

En tredagarskurs i process för ledare som vill utveckla sitt pedagogiska ledarskap och få verktyg och träning i att leda i arbetslag, ämneslag och andra grupper i skola och förskola.

GÖTEBORG: | Malmö | | ONLINE | STOCKHOLM:
Målgrupp:
Ledare i alla skolformer

Leda i motstånd och bristande samspel

Från konflikt till engagemang

En heldagskurs för dig som vill lära dig kommunicera och agera i situationer av motstånd eller konflikt. 

Malmö | | ONLINE | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i grundskolan

Lärares bedömarkompetens

Bedömningskompetensens komplexitet, elevens lärande och välmående
 • Förstå bedömarkompetens i ett vidare perspektiv
 • Stärka din professionalism i bedömningsarbetet
 • Öka din medvetenhet om elevens välmående och lärande i bedömningsarbetet
 • Stärka bedömningsarbetet genom professionella lärandegemenskaper
| ONLINE
Målgrupp:
Lärare, utvecklingsledare, skolledare i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen

Språk- och kunskapsutvecklande klassrum

– bli rustad med kunskap som gör skillnad!
 • Grundläggande kunskap om vad ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär och vad forskningen säger
 • Få insikt i vad som kan vara svårt i skolspråket för flerspråkiga elever
 • Mallar, modeller och strukturer för att utveckla ett stöttande och språkutvecklande arbetssätt.
Malmö | | ONLINE
Målgrupp:
Rektor, elevhälsan och lärare i grundskolan

Vägar till skolnärvaro

Från hemmasittare till återvändare – hantera och förebygg problematisk skolfrånvaro
 • Olika riskfaktorer och att tidigt känna igen varningstecken
 • Framgångsfaktorer för att få en elev att återvända till skolan
 • Känna till friskfaktorer och att arbeta för en tillgänglig skola
 • Hur du skapar ett fungerande samarbete med hemmet

BONUS! Boken Från hemmasittare till återvändare ingår i kursavgiften.

Malmö | | ONLINE | Stockholm
Målgrupp:
Ämneslärare i grundskolan årskurs 7-9, gymnasieskolan och vux

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – samhällsvetenskapliga ämnen

Ämnesfördjupning
 • Grundläggande kunskap om vad ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär och vad forskningen säger.
 • Insikt i vad som kan vara svårt i skolspråket.
 • Mallar, modeller och strukturer för att utveckla stöttande och språkutvecklande undervisning.
 • Konkreta verktyg att direkt plocka in för att stötta elevernas parallella språk- och kunskapsutveckling.
| ONLINE
Målgrupp:
Ämneslärare i grundskolan årskurs 7-9, gymnasieskolan och vux

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – svenska som andraspråk

Ämnesfördjupning
 • Grundläggande kunskap om vad ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär och vad forskningen säger.
 • Insikt i vad som kan vara svårt i skolspråket.
 • Mallar, modeller och strukturer för att utveckla stöttande och språkutvecklande undervisning.
 • Konkreta verktyg att direkt plocka in för att stötta elevernas parallella språk- och kunskapsutveckling.
| ONLINE
Målgrupp:
Ämneslärare i grundskolan årskurs 7-9, gymnasieskolan och vux

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – naturvetenskapliga ämnen

Ämnesfördjupning
 • Kunskap om vad ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär och vad forskningen säger.
 • Insikt i de naturvetenskapliga ämnenas utmaningar, såväl det ämnesövergripande skolspråket som det ämnesspecifika naturvetenskapliga språket.
 • Mallar, modeller och strukturer för att utveckla stöttande och språkutvecklande undervisning i naturvetenskap.
 • Konkreta verktyg att direkt använda i undervisningen för att stötta en parallell språk- och kunskapsutveckling.
| ONLINE
Målgrupp:
Ämneslärare i grundskolan årskurs 7-9, gymnasieskolan och vux

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – matematik

Ämnesfördjupning
 • Kunskap om vad ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär och vad forskningen säger.
 • Insikt i matematikens utmaningar, såväl det ämnesövergripande skolspråket som det ämnesspecifika matematiska språket.
 • Mallar, modeller och strukturer för att utveckla stöttande och språkutvecklande undervisning i matematik.
 • Konkreta verktyg att direkt använda i undervisningen för att stötta en parallell språk- och kunskapsutveckling.
| ONLINE
Målgrupp:
Lärare, pedagoger som arbetar i grundskolan, årskurs 4-9

Undervisning som minskar det stora läs- och skrivglappet

– återinlärning inom läsande och skrivande

Den här kursen är för dig som vill ha konstruktiv och praktisk insikt om hur du ger dina elever möjligheten att utvecklas som läsare och skribenter. Med rätt kunskap och passande insatser är det möjligt att påverka och förändra en negativ trend för elever som inte följer den önskvärda progressionen inom läsande och skrivande.

Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.