Lärarledda och interaktiva kurser - i liten grupp
Välj kurs när du vill fortbildas i mindre grupp, upp till ca 30 personer. Erfarna kursledare föreläser, inspirerar och utmanar dig. Du får ny kunskap och svar på dina frågor samt möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor från andra arbetsplatser. Det gäller oavsett om du väljer att träffa oss på plats eller digitalt.
Alltid lärarlett - alltid interaktivt.

Våra ledarskapskurser hittar du här >>

Målgrupp:
Lärare i åk 7-9 och i gymnasieskolan

Lärares bedömarkompetens

Bedömningskompetensens komplexitet, elevens lärande och välmående
 • Förstå bedömarkompetens i ett vidare perspektiv
 • Stärka din professionalism i bedömningsarbetet
 • Öka din medvetenhet om elevens välmående och lärande i bedömningsarbetet
 • Stärka bedömningsarbetet genom professionella lärandegemenskaper
| DIGITAL KURS | Göteborg | Stockholm
Målgrupp:
Elevhälsan och lärare i grundskolan

Vägar till skolnärvaro

Från hemmasittare till återvändare – hantera och förebygg problematisk skolfrånvaro
 • Olika riskfaktorer och att tidigt känna igen varningstecken
 • Framgångsfaktorer för att få en elev att återvända till skolan
 • Känna till friskfaktorer och att arbeta för en tillgänglig skola
 • Hur du skapar ett fungerande samarbete med hemmet
| DIGITAL KURS | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare och rektorer i grundskola och gymnasieskola.

Betyg och bedömning enligt Lgr22

– lär dig bemästra de utmaningar vi står inför höstterminen 2022
 • Förstå den nya läroplanen, Lgr22
 • Sätta betyg enligt Lgr22
 • Hitta strategier för att undervisningen ska anpassas till Lgr22
 • Använda verktyg för att ge formativ bedömning
| DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare åk 7-9 samt och gymnasieskola

Psykisk hälsa och hållbara studier – NYHET!

Så kan du förebygga psykisk ohälsa och stress hos eleverna
 • Främja elevers hälsa på gruppnivå med fokus på friskfaktorer
 • Stärka känslan av sammanhang (KASAM) för både dig själv och dina elever
 • Fånga upp signaler på ohälsa i tid
 • Använda samtalsmodeller och strategier i mötet med elever med psykisk ohälsa
| DIGITAL KURS | Stockholm
Målgrupp:
Lärare och rektorer i grundskolan.

Differentierad undervisning

– inkluderande och effektiv undervisning
 • Planera för en differentierad undervisning
 • Arbeta differentierat i klassrummet
 • Förbättra, bearbeta och utvärdera undervisningen
| DIGITAL KURS | Stockholm
Målgrupp:
Lärare, specialpedagoger, speciallärare, skolledare i grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen

Extra anpassningar och särskilt stöd

– vad ska vi göra och hur ska vi göra det?
 • Hitta gränsdragningen mellan extra anpassningar och särskilt stöd
 • Kartlägga elevens behov på individ-, grupp- och organisationsnivå
 • Säkerställa att eleven får rätt stöd i rätt omfattning
| DIGITAL KURS | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i förskoleklass

Förskoleklassens undervisning och uppdrag

Skolstart på vetenskaplig grund
 • Kombinera ämnesundervisning med barnperspektiv och lek
 • Utforma undervisning som stärker elevernas lärandeidentitet och aktörskap
 • Skapa goda övergångar och progression i elevernas lärande
 • Främja likvärdighet för eleverna
Målgrupp:
Lärare i förskoleklass.

Kartläggning i förskoleklass

– lustfyllt, stressfritt och effektivt med hjälp av stationsarbete
 • Genomför kartläggningen i den ordinarie undervisningen på ett tidseffektivt arbetssätt
 • Lär dig en modell för stationsarbete som är lustfyllt och skapar arbetsro
 • Differentiera din undervisning efter kartläggningen
| DIGITAL KURS | Malmö
Målgrupp:
Arbetslagsledare, ämneslagledare och ledare för andra grupper i alla skolformer.

Leda arbetslag och grupper

– verktyg för pedagogiskt ledarskap som utvecklar

Kursen lär dig att:

 • Stötta och driva verksamhetens processer
 • Omsätta ledarskapsteorier till praktik och situationsanpassa ditt ledarskap
 • Planera och leda effektiva möten som driver den pedagogiska utvecklingen
| DIGITAL KURS | GÖTEBORG + DIGITALT | KURSORT MALMÖ + DIGITAL KURS | STOCKHOLM + DIGITALT
Målgrupp:
Lärare och rektorer i grund- och gymnasieskola

Motivation för meningsfullt lärande

– hur gör vi för att motivera när motivationen inte finns?
 • Hitta strategier i din lärarroll för drivkraft och motivation
 • Använda strategier för hur du konkret kan öka motivationen hos dina elever
 • Hitta förhållningssätt och tekniker för hur du får eleverna att orka fortsätta anstränga sig när de helst vill ge upp
| DIGITAL KURS
Målgrupp:
lärare och rektorer i förskoleklass och grundskolans tidiga år

Tidig läs- och skrivinlärning

– språkliga mönster, avkodning och språkliga ledtrådar
 • Förankra din undervisning i det svenska symbolsystemet uppbyggnad
 • Tydliggöra skriftspråkliga mönster och språkliga ledtrådar i din undervisning
 • Utveckla ett språkutvecklande arbetssätt som gynnar flerspråkiga elever
 • Organisera undervisningen med tydlig struktur så att alla elever knäcker koden
 • Använda analysverktyg som visar elevens nuläge och fortsatta progression

 

Målgrupp:
Målgrupp: lärare, specialpedagoger, speciallärare i grundskolan och pedagoger i fritidshem.

Tydliggörande pedagogik

– gör undervisningen begriplig och hanterbar, öka elevernas fokus och självständighet
 • Gör din undervisning tillgänglig för alla elever, oavsett behov
 • Utforma och använda visuellt stöd
 • Hjälp eleverna att hålla fokus och förstå vad de ska göra
| DIGITAL KURS | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i grundskola och gymnasieskola

Undervisningsdesign och klassrumsledarskap

Så skapas förutsättningar för hållbart lärande och studiero
 • Tillämpa relationellt ledarskap i klassrummet
 • Utforma effektiv undervisning med rätt inlärningsstöd
 • Utveckla elevernas tänkande och reflektion
 • Skapa tydlighet och struktur för ökad studiero
| DIGITAL KURS
Målgrupp:
Elevassistenter i grundskolan.

Så blir elevassistenten redo för uppdraget

– en grundläggande halvdag med kunskap och verktyg

På 3,5 timmar får du:

 • Genomgång av läroplanens två första delar om skolans värdegrund och uppdrag
 • Fördjupande kunskaper för att kunna stötta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Lära dig hur du kan arbeta med lågaffektivt bemötande
| DIGITAL KURS

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl