Lärarledda och interaktiva kurser - i liten grupp
Välj kurs när du vill fortbildas i mindre grupp, upp till ca 30 personer. Erfarna kursledare föreläser, inspirerar och utmanar dig. Du får ny kunskap och svar på dina frågor samt möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor från andra arbetsplatser. Det gäller oavsett om du väljer att träffa oss på plats eller digitalt.
Alltid lärarlett - alltid interaktivt.

Vårens datum läggs upp löpande nu & under hela november!

Våra ledarskapskurser hittar du här >>

Målgrupp:
Lärare i åk 7-9 och i gymnasieskolan

Lärares bedömarkompetens

Bedömningskompetensens komplexitet, elevens lärande och välmående
 • Förstå bedömarkompetens i ett vidare perspektiv
 • Stärka din professionalism i bedömningsarbetet
 • Öka din medvetenhet om elevens välmående och lärande i bedömningsarbetet
 • Stärka bedömningsarbetet genom professionella lärandegemenskaper
Målgrupp:
Elevhälsan och lärare i grundskolan

Vägar till skolnärvaro

Från hemmasittare till återvändare – hantera och förebygg problematisk skolfrånvaro
 • Olika riskfaktorer och att tidigt känna igen varningstecken
 • Framgångsfaktorer för att få en elev att återvända till skolan
 • Känna till friskfaktorer och att arbeta för en tillgänglig skola
 • Hur du skapar ett fungerande samarbete med hemmet
| DIGITAL KURS | Göteborg | Stockholm
Målgrupp:
Lärare åk 7-9 samt och gymnasieskola

Psykisk hälsa och hållbara studier – NYHET!

Så kan du förebygga psykisk ohälsa och stress hos eleverna
 • Främja elevers hälsa på gruppnivå med fokus på friskfaktorer
 • Stärka känslan av sammanhang (KASAM) för både dig själv och dina elever
 • Fånga upp signaler på ohälsa i tid
 • Använda samtalsmodeller och strategier i mötet med elever med psykisk ohälsa
Målgrupp:
Lärare i grund- och gymnasieskola

Kognitionsvetenskap i klassrummet

Stärk lärandet med pedagogik på hjärnans villkor
 • Förstå hjärnans komplicerade struktur
 • Omsätta kognitionsvetenskap till träffsäker undervisning
 • Maximera elevernas lärande med en hjärnsmart lärmiljö
| DIGITAL KURS
Målgrupp:
Lärare i grund- och gymnasieskola

Relationskompetens och konflikthantering – NYHET!

För ökad motivation och studiero
 • Se sambandet mellan relationskompetens och lärande
 • Skapa trygghet och bygga tillitsfulla relationer
 • Hantera konflikter och analysera bakomliggande faktorer
 • Hantera och utföra jag- och gruppstärkande samtal
| Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare och rektorer i grundskolan.

Differentierad undervisning

– inkluderande och effektiv undervisning
 • Planera för en differentierad undervisning
 • Arbeta differentierat i klassrummet
 • Förbättra, bearbeta och utvärdera undervisningen
| Göteborg
Målgrupp:
Lärare, specialpedagoger, speciallärare, skolledare i grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen

Extra anpassningar och särskilt stöd

– vad ska vi göra och hur ska vi göra det?
 • Hitta gränsdragningen mellan extra anpassningar och särskilt stöd
 • Kartlägga elevens behov på individ-, grupp- och organisationsnivå
 • Säkerställa att eleven får rätt stöd i rätt omfattning
| DIGITAL KURS
Målgrupp:
Lärare i förskoleklass

Förskoleklassens undervisning och uppdrag

Skolstart på vetenskaplig grund
 • Kombinera ämnesundervisning med barnperspektiv och lek
 • Utforma undervisning som stärker elevernas lärandeidentitet och aktörskap
 • Skapa goda övergångar och progression i elevernas lärande
 • Främja likvärdighet för eleverna
Målgrupp:
Lärare i förskoleklass.

Kartläggning i förskoleklass

– lustfyllt, stressfritt och effektivt med hjälp av stationsarbete
 • Genomför kartläggningen i den ordinarie undervisningen på ett tidseffektivt arbetssätt
 • Lär dig en modell för stationsarbete som är lustfyllt och skapar arbetsro
 • Differentiera din undervisning efter kartläggningen
| DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Målgrupp: lärare, specialpedagoger, speciallärare i grundskolan och pedagoger i fritidshem.

Tydliggörande pedagogik

– gör undervisningen begriplig och hanterbar, öka elevernas fokus och självständighet
 • Gör din undervisning tillgänglig för alla elever, oavsett behov
 • Utforma och använda visuellt stöd
 • Hjälp eleverna att hålla fokus och förstå vad de ska göra
| Stockholm
Målgrupp:
Elevassistenter i grundskolan.

Så blir elevassistenten redo för uppdraget

– en grundläggande halvdag med kunskap och verktyg

På 3,5 timmar får du:

 • Genomgång av läroplanens två första delar om skolans värdegrund och uppdrag
 • Fördjupande kunskaper för att kunna stötta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Lära dig hur du kan arbeta med lågaffektivt bemötande
Målgrupp:
Arbetslagsledare, ämneslagledare och ledare för andra grupper i alla skolformer.

Leda arbetslag och grupper

– verktyg för pedagogiskt ledarskap som utvecklar

En tredagarskurs i process, uppdelad på två tillfällen, för ledare som vill få verktyg och träning i att leda i arbetslag, ämneslag och andra grupper i skola och förskola.

| DIGITAL KURS | GÖTEBORG: | MALMÖ: | STOCKHOLM:

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Projektledare/kursadministratör

Anna Ljungdahl