All undervisning måste inte vara digital. Men alla lärare har ett ansvar att följa med sin tid och skapa sig en förståelse för vad det innebär att vara medborgare i dagens samhälle.

Det är utgångspunkten för antologin Slöjd i en digital skola. Redaktören Martina Rylander Lundström, själv legitimerad lärare i slöjd och svenska, har samlat lärare och forskare för att i nio kapitel ge olika perspektiv på hur skolämnet slöjd berörs – och kan berikas – av den pågående digitaliseringen.

Boken innehåller flera inspirerande exempel på hur digitala verktyg och teknik kan användas i undervisningen. Eller vad sägs om interaktiva brädspel, kläder som lyser eller fågelholkar som larmar när äggen har kläckts? Men boken fördjupar också diskussionen om ämnets roll i dagens skola – och i framtidens.

Innehåll

Förord

Inledning

Slöjd och tanken om bildning
Om bildning
Att öva förmågor genom att slöjda
Det naturliga skapandet
Öva tålamod, mod och uthållighet
Dynamiskt mindset
Att mäta lärande
Bildning i ett målstyrt system
Lära för livet

Läroplanen öppnar för nya möjligheter
Nationell digitaliseringsstrategi och reviderad läroplan
Möjligheter med skaparkultur i skolan
Digitalt skapande
Inspiration för digitalt skapande
Från inspiration till progression
Programmering som en möjlighet i slöjden
Nya verktyg, arbetssätt och material

Programmering som ett nödvändigt inslag
Programmering som en del av slöjden i Finland
Hur åstadkomma detta i praktiken?
Vad blinkar på dig?
Vad *** när det ***?
Gör ett interaktivt brädspel
Hur komma igång som lärare?

Skapande i slöjd med digitala material
Gränsöverskridande material
Slöjd finns i alla ämnen
Mentala och fysiska rum för skapande
Ett entreprenöriellt värdeskapande förhållningssätt
Ett ständigt lärande

Slöjdfilmer som extra lärare
Olika sorters filmer
Den viktiga förförståelsen
Att komma igång med slöjdarbetet
Individualisering i slöjdsalen
Föremålens estetiska uttryck
Att tänka på vid filmandet
Bloggen som samlingsplats
Likheter med flippat klassrum
Extra lärare i slöjdsalen

Samarbete över gränserna
Första lektionstillfället
Vernissage och utvärdering
Samarbete med teknikläraren
Att sy elektriskt
Datorn som dokumentationsredskap
Att våga lite mer

Inte bara smörknivar i slöjdundervisningen
Perspektiv på samtiden
En debatt som tog fart
Utveckla kompetenser i slöjden
Samtida utmaningar för skolslöjden
Slöjd – ett omtyckt skolämne
Digitaliseringens inverkan på slöjdämnet
Slöjdämnets relevans i dagens skola
En skola med mätbara resultat

En digital anslagstavla för lärare i slöjd
Digitalisering
Utveckling genom gemenskap
Innehållet i inläggen varierar
Om skolämnet slöjd
Om fenomenet slöjd
Om Nationellt centrum för slöjdutbildning
Utbyte av erfarenheter
Om undervisning i slöjd
Om digitala verktyg
Om skolor och kommuner
Om arbetet som lärare
Om slöjdämnets status
Vad kan vi lära oss av detta?

Makerkultur – huvudets och handens arbete
Att vara en maker
Motkraft till masskonsumtion
Vem är en maker?
Automatisering och digitalisering
Slöjden – att lära genom att skapa
Ett makerspace i varje skola

Din bok har lagts till i varukorgen