Lärande

Lärares bedömarkompetens NYHET!

– bedömningskompetensens komplexitet, elevens lärande och välmående

Lär dig att:

  • Förstå bedömarkompetens i ett vidare perspektiv
  • Stärka din professionalism i bedömningsarbetet
  • Öka din medvetenhet om elevens välmående och lärande i bedömningsarbetet
  • Stärka bedömningsarbetet genom professionella lärandegemenskaper

Vad menar vi när vi talar om bedömning i skolan?

Lärares bedömningsarbete är idag ett av de mest omdebatterade områdena inom lärarens professionsutövande. En av orsakerna är de många skolpolitiska reformer som berört lärarens bedömningsarbete men även att bedömningsarbetet alltmer har kommit att likställas med betyg och frågor om tillförlitlighet. Bedömning handlar dock både om bedömning i undervisningen och betygssättning, därför är det viktigt att diskutera bedömarkompetens i en vid bemärkelse.

Under den här fortbildningen fördjupar vi oss i frågan om bedömning och dess betydelse för skolans kunskaps- och fostransuppdrag. Centralt är lärarens möjligheter att utöva professionalism i sitt yrkesutövande. Men även frågan om bedömningsarbetets olika syften och konsekvenser samt hur det påverkar elevernas välmående och lärande kommer att lyftas.

Betyg och bedömning – olika syften och funktioner

Bedömarkompetens är komplext. Bedömning är mer än betyg vilket kan vara viktigt att påminnas om när vi arbetar med bedömning i undervisningen. Betygsättningen handlar i stor utsträckning om att kategorisera och är formellt reglerad i styrdokumenten. I undervisningspraktiken ligger fokus på processen och lärandet i bedömningsarbetet. Vi börjar dagen med att reda ut skillnaderna samt skapa insikter om dess olika syften och funktioner.

Så får bedömningen önskad effekt på elevernas lärande

Genom bedömningen kommunicerar du till eleverna vad det är du värderar som viktigt och eftersträvansvärt i lärandeprocessen.  Bedömningen fyller alltså även andra funktioner än att bedöma elevernas kunskapsnivå i en specifik kurs, ämne eller uppgift. Den ger eleven en riktning i sitt lärande och hjälper dem att komma framåt i processen. Här får du utveckla din medvetenhet om hur du kommunicerar för att stärka elevernas lärande och utveckling snarare än att fastna i att bedöma kunskapsnivån.

Vad innebär det att utöva professionalism i bedömningsarbetet?

Under dagen får du en grundlig genomgång av begreppet lärarprofessionalism och vad det innebär att utöva professionalism i bedömningsarbetet. Du får ta del av en teoretisk modell för hur du kan tänka och arbeta med bedömarkompetens. I relation till den får du reflektera över din egen praktik och vad i bedömningsarbetet som ligger i fokus. I professionella lärandegemenskaper diskuterar vi olika aspekter av bedömarkompetens och vad det innebär i din undervisning.

Så kan vi stärka bedömningsarbetet och det professionella utövandet

Under fortbildningen kommer vi presentera möjligheter och aktiviteter som kan stärka bedömningsarbetet. Vad handlar begrepp som likvärdighet, rättvisa och rättvisande om när vi talar bedömning? Och vad menas med samsyn och samstämmighet i bedömningsarbetet? Du får med dig metoder för att arbeta vidare med professionsutveckling genom professionella lärandegemenskaper och en vidgad förståelse av vad sambedömning kan vara i relation till bedömarkompetens.

Om fortbildningen
Under dagen varvas föreläsning med diskussioner och uppgifter i mindre grupper, där du som deltagare får möjlighet att fördjupa och testa tankar och problemmed andra lärare i professionella lärandegemenskaper.

Vi studerar även de nya riktlinjerna för bedömning i kursplanerna och de allmänna råden om betygssättning samt diskuterar dem i relation till bedömarkompetens samt hur en hållbar bedömning, både för lärare och elever, kan etableras i skolpraktiken.

Målgrupp

Lärare i åk 6-9 och gymnasieskolan

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Fortbildare Larissa Mickwitz

Larissa Mickwitz är lektor i didaktik med en bakgrund som gymnasielärare. Hennes forskning handlar framförallt om lärarprofessionens handlingsvillkor i dagens skola med ett särskilt fokus på frågor om betyg och bedömning.

Idag undervisar hon också blivande lärare på lärarutbildningen. Hon har även flerårig erfarenhet av skolutveckling där hon arbetet med lärares och rektorers professionsutveckling framförallt med frågor om bedömning, lärande och hur man etablerar hållbara strukturer för professionellt lärande.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti