Lärande

Självledarskap för lärare

– nycklar till att leda sig själv

Syfte: Självledarskap för lärare möjliggör förändringsarbetet som utvecklar verksamheten. 

  • Utveckla förmågan att leda sig själv i sin roll och hitta balansen mellan krav och höga förväntningar
  • Väx i konsten att motivera och styra sig själv i ett komplext arbetsliv
  • Få nycklar till att minska stress, samt strategier för att hantera uppdraget och räcka till

Så kan lärare prestera sitt bästa!

Det finns höga förväntningar på medarbetare i skolan. Lärare uttrycker att de är stressade, inte hinner med och inte kan påverka sin situation. Ett stärkt självledarskap ger makten över arbetslivet, med vinsten att må bra och känna motivation. Lärares förmåga till självledarskap blir allt viktigare för att kunna bidra till arbetslagets och organisationens förväntningar i ett föränderligt och komplext arbetsliv.

Den här fortbildningen ger verktyg för att medvetet kunna leda sig själv mot önskat mål, med bibehållen motivation. Förutom teoretiska avsnitt genomförs övningar som ger förutsättningar till att påbörja en egen utvecklingsresa i självledarskap. När lärare mår bra och kan prestera sitt bästa märks det i klassrummen – och elevernas förutsättningar för lärande ökar. 

Utveckla dig i din roll som lärare, medarbetare och kollega

Läraren har i sin yrkesutövning ett ansvar för helheten utifrån sin roll, både som anställd och som kollega. Till detta kommer den professionella autonomin (central för den inre motivationen) att få känna sig fri, säker och självständig i sin yrkesutövning.

Rollen innebär också att vara en del av ett team, som i att samverka och följa en gemensam strävan. Dessa perspektiv är centrala för likvärdigheten på en skola, vilket stärks av ett gott självledarskap.

Varför självledarskap och hur kan självledarskapet stärkas?

Lärare förväntas vara på topp – i undervisningen, i mötet med elever, i föräldrasamverkan. I samarbete med kollegor och i skolledares krav och önskemål finns det också en förväntan. Utmaningarna är många och kräver kompetens, självinsikt och en känsla av att ha makt över sin egen situation för att kunna ta ansvar fullt ut och lyckas med uppdraget. 

Att utöva självledarskap innebär en process i ständig rörelse – under utbildningen genomförs därför övningar som sätter igång individens egen utveckling till att leda sig själv. Ämnen som påverkanskraft uppmärksammas i utbildningen, för att få bättre möjlighet att styra sitt arbetsliv och sina reaktioner. Prokrastinering och hur man gör tiden till sin vän lyfts också i utbildningen.

Innehåll

Det professionella jaget – självinsikt skapar förutsättningar för ansvar och utveckling
Att utveckla ett självledarskap innebär att titta ärligt på sig själv. Det gör man genom att förstå och ta ansvar för egna tankar och reaktioner (känslor och beteenden i förhållande till andra) och ta ställning till hur mycket ”jag” vill låta personer eller situationer påverka ”mig”. För att utveckla självinsikt och förmåga att skilja på sak och person behöver man utforska vem man själv är. Det ökar möjligheterna till prestigelös kommunikation och välfungerande samarbete i arbetslagen.
I fortbildningen tränar vi därför på att kommunicera, både med sig själv och andra, samt se på sig själv med omgivningen som spegel för att identifiera såväl styrkor som utvecklingsområden.

Att motivera och leda sig själv mot specifika mål
Målen i läraruppdraget är tydliga, men medarbetare är inte alltid överens om vilken riktning arbetslaget ska ta när olika viljor drar åt olika håll. För att hitta en gemensam riktning behöver varje individ i lärarlaget ha förståelse för vad som driver det egna agerandet i arbetet och kunna coacha sig själv mot de gemensamma mål och förändringar som arbetslaget möter. I utbildningen genomför vi därför övningar där lärarna får möjlighet att se på sitt arbetsliv genom att identifiera egna drivkrafter, behov och värderingar för att lättare skapa och bibehålla sin motivation och sitt driv mot gemensamma mål.

Hantera höga förväntningar, både från sig själv och andra
Höga förväntningar på lärare kommer inte enbart utifrån, utan även från individen själv. Många vill själva mycket och upplever att det är svårt att sätta gränser och kommunicera dem, vilket kan leda till ökad stress för att man tar på sig för mycket. Läraren får här möjlighet att reflektera över varför hen tolkar omvärldens krav som hen gör. Vi diskuterar också hur läraren kan anpassa sin insats i uppdraget för att orka möta kraven, klara stressen, arbeta framgångsrikt och känna sig nöjd med sin insats. Vi berör begrepp som självmedskänsla, självtillit och att våga be om hjälp.

Vilka möjligheter innebär utbildningen för dig?

Du får:

  • ökade insikter för att konstruktivt kunna bidra och samverka i arbetslaget
  • verktyg för att medvetet leda dig själv mot uppsatta mål med bibehållen motivation
  • strategier för att hantera höga förväntningar och stress
  • en stärkt känsla av egen makt och påverkanskraft
  • nycklar till att leda dig själv i kollegialt motstånd.

 

Uppdragsfortbildning som utbildningsform

Utvecklingsprocesser sätter vi igång tillsammans!

Självledarskap för lärare är fortbildning för 1 dag alternativt två halvdagar. Fortbildningen anpassas till skolans lokala kontext, utifrån behov och utmaningar. Vi fortbildar på plats hos er alternativt digitalt på distans.

När ni vill utveckla gemensam förståelse i kollegiet så är uppdragsfortbildning den fortbildningsform som vi rekommenderar. Vi startar där ni befinner er och arbetar i process. Föreläsningar av högsta kvalitet ger ett gemensamt språk för utveckling, och skapar också förståelse och nyfikenhet att lära mer. Aktuell forskning problematiseras och ni får laborera, undersöka, ställa frågor och reflektera. Ni får också verktyg och praktiska tips att direkt använda efter fortbildningen. 

Målgrupp

Arbetslag, en grupp kollegor eller en hel enhet inom förskolan och grundskolan. 

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Processledare och fortbildare: Margareta Schröder

Margareta Schröder

Margareta Schröders övertygelse är att det inte finns några genvägar eller färdiga lösningar som leder till utveckling och framgång. Det handlar om att ha modet att titta på sig själv och den egna rollen, i det sammanhang man är. Våga se det som gör att vi befinner oss där vi är. Ska en reell positiv förändring i verksamheten ske är det viktigt att det finns utrymme för individerna att utöva självledarskap och utifrån det, tillsammans med kollegor, hitta en gemensam plattform, ett gemensamt förhållningsätt, arbetssätt och metoder för att nå målen. Det handlar om att låta hjärna och hjärta få mötas.

Då ökar arbetstillfredsställelsen, arbetsglädjen och framgångarna.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti