Lärande

Undervisning i det heterogena klassrummet

– ett differentierat förhållningssätt i undervisningen

Fortbildningens innehåll:

  • Planera för effektiv undervisning.
  • Arbeta aktiverande och inkluderande utifrån ett differentierat förhållningssätt.
  • Utvärdera undervisningen i syfte att utveckla den.

I ett heterogent klassrum har eleverna olika behov. I planering och genomförande av undervisning behöver vi förhålla oss till det för att skapa goda förutsättningar för att också nå de elever med skiftande behov och utgångsläge. Vissa behöver stöttning och andra behöver utmaningar för att klättra högre på kunskapsstegen.

Fortbildningen lyfter hur vi får syn på de olika behoven men också hur vi skapar en undervisning som fungerar inkluderande på flera nivåer. Fortbildningen leder dig genom planering, genomförande och utvärdering av undervisning med handfasta råd för hur du kan undervisa i ditt heterogena klassrum.

Planera för en heterogen elevgrupp

Fortbildningen ger dig strategier för undervisning i det heterogena klassrummet. Att främja alla elevers lärande innebär bland annat att inta ett differentierat förhållningssätt till undervisning - och för det behövs en tydlig och välplanerad undervisning. Under fortbildningsdagen får du tillfälle att börja skapa din egen differentierade planering.

Arbeta differentierat i klassrummet

För att möta alla elevers behov i det heterogena klassrummet lämpar sig ett differentierat och metodiskt arbetssätt. Under fortbildningsdagen får du verktyg för tydliga strukturer i undervisningen, till exempel för inledningen och avslutningen av lektionen - men också för den variation i undervisningen som ger möjlighet att främja aktivitet och bygga lärande. Fortbildningen ger dig också insikter om hur du kan använda olika resurser i klassrummet för en mer differentierad undervisning.

Utvärdera och utveckla undervisningen

Undervisning är en föränderlig process som ständigt behöver utvärderas och bearbetas. Allt för att säkerställa lärandet och den goda utvecklingskurvan – alla elever ska förstå undervisningen och utvecklas. Under fortbildningsdagen får du verktyg för utvärdering och undervisningsutveckling. Det handlar om att lyfta den pedagogiska praktiken genom att se på den, men också på vilken effekt den ger elevernas lärande. Eller som Lgr22 formulerar det: “Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara.”.

Målgrupp

Lärare och rektorer i grundskolan.

Genomförande

Fortbildningen är praktisk och lektionsnära, med exempel och verktyg för undervisningen.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti