Lärande och undervisning

Undervisningsutveckling för hållbart lärande

Att systematiskt säkerställa och vidareutveckla undervisningskvalitet

Innehåll:

 • Utveckla samsyn kring elevsyn, förhållningssätt och bemötande för att nå ett gynnsamt lärandeklimat.
 • Skapa förutsättningar för lärande och stärka elevernas lärandeidentitet.
 • Omsätt lärandeprinciper i praktiken för en varierad, individanpassad undervisning.
 • Gör eleverna delaktiga och ge dem möjlighet att ta ansvar i sin kunskapsutveckling.
 • Stärk det relationella lärarledarskapet för att stimulera elevernas lärande.

Målet med utbildningen är att säkerställa och vidareutveckla undervisningskvaliteten för att stimulera elevernas kunskapsutveckling och lärande, öka måluppfyllelsen och höja elevresultaten.

En av de viktigaste parametrarna för att säkerställa en god undervisningskvalitet är att ständigt undersöka undervisningens effekter på elevernas lärande.

Lärande, undervisningspraktik och relationellt lärarledarskap

Det här är en gedigen processutbildning där ni på ett långsiktigt, hållbart sätt får möjligheten att utveckla er undervisning. Tillsammans tar vi sikte på en varierad undervisning där eleverna ges stimulans och utmaning efter sina individuella förutsättningar och där de får vara delaktiga i såväl undervisning som sitt eget lärande.

Processutbildningen tar avstamp i tre områden – skapa förutsättningar för lärande, undervisningspraktik och relationellt lärarledarskap. Vi undersöker hur aktuell forskning om lärande och pedagogik kan tillämpas utifrån era förutsättningar och behov, vad som är signifikant för effektiv undervisning och fördjupar oss i explicit undervisning där läraren är det främsta verktyget.  Med ett relationellt förhållningssätt undersöker vi hur elevernas lärandeidentitet kan stärkas samt lär mer om motivation och drivkrafter för lärande.

Tillsammans med en erfaren processledare arbetar ni under en termin eller ett läsår. Vi kombinerar kompetenshöjande lärarledda dagar med kollegialt arbete som följer en tydlig struktur där ni får utveckla undervisningen på såväl organisationsnivå som klassrumsnivå. Vi skräddarsyr hela upplägget och innehållet utifrån era behov och förutsättningar där målet är att ni ska höja skolans undervisningskvalitet och därigenom stärka lärandet och öka måluppfyllelsen för era elever.

Målgrupp

För er som önskar säkerställa och vidareutveckla en god undervisningskvalitet kopplat till en huvudman, en skola eller ett enskilt arbetslag i grundskola och gymnasieskola. Er processledare väljs utifrån skolform.

Del 1 – Skapa förutsättningar för lärande

Under processutbildningens första del går vi igenom olika faktorer som skapar förutsättningar för elevernas lärande och undersöker hur ni bäst gör eleven undervisningsbar. Vi diskuterar elevsyn och hur olika förhållningssätt får olika effekter på elevernas lärandemöjligheter. Med fokus på förtroende och tillit, strukturer och funktionskompetens prövar vi olika vägar mot ökad studiero och ett gynnsamt lärandeklimat. Vi fördjupar oss i hur ni kan få eleven att se sig själv som en lärande individ.

 • Stärk elevernas lärandeidentitet och dynamiska mindset.
 • Så gör ni eleven undervisningsbar – ni kan påverka mer än ni tror!
 • Vägar till ökad trygghet och studiero.
 • Hjärnans krav på skolans pedagogik.
 • Strukturer i lärmiljön som gör skoldagen begriplig.

Del 2 – Undervisningspraktik som tar eleverna mot målen

Den andra delen av processutbildningen har fokus på undervisningspraktiken, själva hantverket. Med utgångspunkt i aktuell forskning prövar vi olika verktyg och metoder för en varierad undervisning där läraren på ett engagerat och välstrukturerat sätt ger eleverna möjlighet att utveckla och använda olika strategier för sitt lärande.

 • Så omsätter ni lärandeprinciper i praktiken.
 • Explicit undervisning där läraren är det främsta verktyget för lärande.
 • Undervisningsstrategier för effektiv undervisning som stöttar både lärande och motivation.
 • Vägar till elevaktiva lektioner, varierad undervisning och individanpassning.
 • Formativ undervisning som förhållningssätt – att undersöka undervisningens effekt

Del 3 – Relationellt lärarledarkap – en förutsättning för lärande

Forskningen är enig – utan relation inget lärande. Lärarnas relationskompetens är alltså en viktig pusselbit för att era elever ska nå målen. I den tredje delen av processutbildningen fördjupar vi oss därför i forskning om relationens betydelse för lärande och hur ni kan arbeta för att utveckla det relationella lärarledarskapet på ett sätt som stärker elevernas lärande.

 • Vad innebär det att ha ett relationellt förhållningssätt i lärarrollen?
 • Relationskompetensens olika dimensioner – kommunikativ, differentiering och socioemotionell.
 • Relationell pedagogik som stimulerar elevernas lärande.
 • Relationsstärkande arbete på grupp- och individnivå.
 • Konflikthantering och samarbetsbaserad problemlösning.

Utbildning i process

Utveckling och lärande måste få fäste. För det behöver tid finnas för reflektion och diskussion – för att pröva, utvärdera och pröva igen. Utbildningen är därför uppdelad i tre delar som fördelas under en termin eller ett läsår. Tillsammans skräddarsyr vi upplägget och innehållet utifrån ert nuläge, era utmaningar och era behov. En processledare, vald utifrån er skolform, ger er ett upplägg som gör ert utvecklingsarbete långsiktigt hållbart där lärandet får fäste.

Processutbildningen ger:

 • Ett heltäckande utbildningspaket som kombinerar föreläsningar, workshops och eget arbete.
 • En dedikerad processledare med spetskompetens som följer er genom utvecklingsarbetet.
 • En kompetenshöjande insats och utvecklingsstöd med avstamp i era behov och ert nuläge.
 • Ett stärkt kollegialt lärande.
 • Möjlighet till handledning och stöd för lärare, utvecklingsledare och skolledning.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti