Systematiskt kvalitetsarbete

Tempot i skolan är högt och att prioritera tid är inte alltid lätt. Risken finns att vi på våra återkommande möten använder för lite av mötestiden åt att analysera, bearbeta och följa upp de egna resultaten. Om våra muntliga diskussioner inte dokumenteras leder det till att utvärderingen av verksamheten och elevernas resultat uteblir. Systematiskt kvalitetsarbete handlar om att skapa en väl förankrad arbetsprocess som leder till att både verksamheten och elevernas resultat kan följas upp och analyseras. Med rätt arbetssätt och verktyg kan vi hitta de styrkor och förbättringsområden som gör att verksamheten lyfter.


Välj 2-4 moduler per dag.

En skolas organisation är komplex vilket leder till att det kan vara svårt att få kvalitetsarbetet att fortsätta efter starten. Nyckelordet här är kontinuitet. Vi behöver utveckla system med enkla strukturer och rutiner som gör att processen hela tiden fortsätter. Alla lärare behöver få fatt på den gemensamma bild som är utgångspunkten för kvalitetsarbetet. Du får med dig verktyg som synliggör kopplingar mellan nuläge, analys och åtgärder för att skapa en likvärdig skola med en för eleverna rättssäker undervisning.

Trots att vi följer upp elevernas kunskapsresultat är det inte alltid vi har klart för oss hur vår egen undervisning påverkar elevernas lärande. Det är lätt att fokus hamnar på elevens förutsättningar istället för att vi reflekterar över själva undervisningen. Vilken typ av undervisning och vilka förhållningssätt leder till att alla elever får utveckla sin fulla potential? Under fortbildningen får du syn på de framgångsfaktorer som möjliggör kvalitetsutveckling. Lär dig utveckla processer för reflektion och kollegialt lärande som bidrar till att göra systematiskt kvalitetsarbetet hållbart.

Det är många gånger svårt att sätta fingret exakt på vad som är viktigast att förbättra. Det förekommer ofta muntliga diskussioner som inte dokumenteras vilket leder till att arbetet med att utvärdera den egna verksamhetens resultat inte syns. Vi undersöker hur tid och struktur för kartläggning och dokumentation av nuläget kan ge oss en bra start.

Oavsett om vi nått våra mål eller inte så behöver vi fråga oss vad det var vi gjorde. Analysen är central. Nästa steg är att planera för hur vi bibehåller våra styrkor och tar oss an de utvecklingsområden vi har fått syn på. Vi tittar närmare på hur analysarbetet kan gå till och hur vi får syn på nästa steg i verksamhetsutvecklingen. I analysarbetet är kärnan att förstå och förklara måluppfyllelsen. Här kan vi behöva jämförelser över tid och vetenskaplig grund.

Tempot i skolan är högt och att prioritera tid är inte alltid lätt. Det krävs därför adekvata verktyg för att få en samlad bild av vårt nuläge. Vi ger er en väl förankrad arbetsprocess som leder till att verksamhetens resultat kan följas upp och analyseras. De digitala stöden hjälper oss att förenkla och förbättra våra arbetssätt. Då lyfter verksamheten.

Om arenan för det systematiska kvalitetsarbetet är de olika arbetslagen behöver även klimatet och dialogen omsorg. Med olika samtalsstrukturer kommer fler till tals och delaktigheten och motivationen ökar. Fler upplever glädjen i det gemensamma arbetet. Vi kommer att ge beprövade verktyg som synliggör kopplingar mellan nuläge, analys och åtgärder för att skapa en likvärdig gymnasieskola.
Om vi inte har satt kriterier på vad som är en god miljö för utveckling och lärande så är det svårt att veta om vi uppfyller läroplanens och skollagens intentioner. Fritidshemmets miljö inkluderar och signalerar en mängd olika saker. För att förändra i rätt riktning behöver vi både ha visioner och våga utmana gamla traditioner. Lär mer om hur du till exempel kan arrangera och presentera material som bjuder in till aktivitet. Tillsammans undersöker vi om ett fritidshem kan se ut hur som helst.
Kvalitetsarbetet måste handla om vad eleverna är med om i skolan. Men när vi drunknar i dokumentation kan det kännas svårt att hitta verksamhetens processer. Då behöver vi skapa former för dokumentationsarbetet. Pedagogisk dokumentation hjälper oss att analysera innehållet i verksamheten i relation till läroplanen i ett systematiskt och kontinuerligt reflektionsarbete. Vi prövar praktiskt hur det går till.

Mina val

Till höger kan du se din dag byggas upp när du klickar i vilka moduler du vill ha. Välj 2-4 moduler ovan.

Du har inte valt någon modul

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti