Lärarledda och interaktiva kurser - i liten grupp

Tillsammans i en mindre grupp får du ny kunskap, praktiknära verktyg och möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor från andra arbetsplatser i landet. Efter kursen har du ny energi och konkreta verktyg att använda direkt i klassrummet.

Våra ledarskapskurser hittar du här

Målgrupp:
Gymnasielärare och lärare inom vuxenutbildning

Gy25 – en reform som förändrar vårt arbete

Ämnesbetyg – en helhetssyn på lärande
 • Aktivt lärande - ett helhetsgrepp

 • Leda dig själv och andra i utvecklingsarbetet 

 • Planera och genomföra undervisning inom ramen för Gy25

ONLINE | Göteborg | Malmö | | Stockholm
Målgrupp:
Specialpedagoger och speciallärare i grund- och gymnasieskolan.

Specialpedagogisk kompetens i SKA-arbetet

– handledning, analyskompetens och hållbara utvecklingsinsatser
 • Specialpedagogisk kompetens som bidrar i skolutveckling.
 • Konkreta samtalsförslag för handledning som leder till förändring.
 • Stärk din analyskompetens – underlag, utvärdering och uppföljning.
 • Planering och genomförande av hållbara utvecklingsinsatser.
| ONLINE
Målgrupp:
Lärare i gymnasieskolan (alla ämnen)

Vetenskapligt skrivande i alla ämnen

– att skapa progression från gymnasiets första år till gymnasiearbetets genomförande
 • behärska strategier för att undervisa om ett vetenskapligt förhållningssätt
 • undervisa om vetenskapligt skrivande med progressionstanken i fokus
 • hantera återkoppling och bedömning som utvecklar elevernas vetenskapliga skrivande
 • förbättra kvalitén på elevernas gymnasiearbete - både som lärare och handledare
ONLINE | | Stockholm
Målgrupp:
Lärare, specialpedagoger, speciallärare och studiehandledare inom gymnasieskola, vuxenutbildning och folkhögskola

Undervisa gymnasieelever med NPF

– hur gör vi undervisningen tydlig, tillgänglig och anpassad?
 • Planera undervisning som tar hänsyn till olika behov
 • Anpassa och utforma stöd som motverkar funktionsnedsättningens konsekvenser
 • Anpassa på gruppnivå genom differentierad undervisning och tydliggörande pedagogik
ONLINE
Målgrupp:
Lärare i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

ChatGPT som didaktiskt verktyg

– använd AI praktiskt i undervisningen

Nya möjligheter för dig som lärare och nya möjligheter för dina elever

| ONLINE
Målgrupp:
Lärare i gymnasieskolan

Undervisningspraktik som stärker kunskapsutvecklingen

Varierad, individanpassad undervisning för ökat lärande hos äldre elever
 • Hur du omsätter forskning inom didaktik och lärande till effektiv undervisning.
 • Stötta eleverna till att äga sin egen lärprocess genom explicit undervisning.
 • Olika vägar till en varierad, elevaktiv och individanpassad undervisning.
Göteborg | Stockholm | | ONLINE
Målgrupp:
Rektorer i grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning

Hållbart och utvecklingsinriktat rektorskap

– konsten att leda förbättringsarbete och samtidigt skapa en god arbetssituation

En kurs för rektorer som ger verktyg för att utveckla en stabil infrastruktur med en tydlig arbets- och utvecklingsorganisation som främjar en utvecklingsbenägen kultur. Kursen ger också insikter i välfungerande kollegialt lärande och distribuerat ledarskap.

Göteborg | | ONLINE | Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare, ämneslagledare och ledare för andra grupper i alla skolformer

Diplomerad arbetslags- och mellanledare

Ledarskapsutveckling för dig i skola och förskola

En tredagarskurs i process för ledare som vill utveckla sitt pedagogiska ledarskap och få verktyg och träning i att leda i arbetslag, ämneslag och andra grupper i skola och förskola.

GÖTEBORG: | Malmö | | ONLINE | STOCKHOLM:
Målgrupp:
Ledare i alla skolformer

Leda i motstånd och bristande samspel

Från konflikt till engagemang

En heldagskurs för dig som vill lära dig kommunicera och agera i situationer av motstånd eller konflikt. 

Malmö | | ONLINE | Stockholm
Målgrupp:
Lärare, utvecklingsledare, skolledare i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen

Språk- och kunskapsutvecklande klassrum

– bli rustad med kunskap som gör skillnad!
 • Grundläggande kunskap om vad ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär och vad forskningen säger
 • Få insikt i vad som kan vara svårt i skolspråket för flerspråkiga elever
 • Mallar, modeller och strukturer för att utveckla ett stöttande och språkutvecklande arbetssätt.
Göteborg | Malmö | | ONLINE
Målgrupp:
Ämneslärare i grundskolan årskurs 7-9, gymnasieskolan och vux

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – samhällsvetenskapliga ämnen

Ämnesfördjupning
 • Grundläggande kunskap om vad ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär och vad forskningen säger.
 • Insikt i vad som kan vara svårt i skolspråket.
 • Mallar, modeller och strukturer för att utveckla stöttande och språkutvecklande undervisning.
 • Konkreta verktyg att direkt plocka in för att stötta elevernas parallella språk- och kunskapsutveckling.
| ONLINE
Målgrupp:
Ämneslärare i grundskolan årskurs 7-9, gymnasieskolan och vux

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – svenska som andraspråk

Ämnesfördjupning
 • Grundläggande kunskap om vad ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär och vad forskningen säger.
 • Insikt i vad som kan vara svårt i skolspråket.
 • Mallar, modeller och strukturer för att utveckla stöttande och språkutvecklande undervisning.
 • Konkreta verktyg att direkt plocka in för att stötta elevernas parallella språk- och kunskapsutveckling.
| ONLINE
Målgrupp:
Ämneslärare i grundskolan årskurs 7-9, gymnasieskolan och vux

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – naturvetenskapliga ämnen

Ämnesfördjupning
 • Kunskap om vad ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär och vad forskningen säger.
 • Insikt i de naturvetenskapliga ämnenas utmaningar, såväl det ämnesövergripande skolspråket som det ämnesspecifika naturvetenskapliga språket.
 • Mallar, modeller och strukturer för att utveckla stöttande och språkutvecklande undervisning i naturvetenskap.
 • Konkreta verktyg att direkt använda i undervisningen för att stötta en parallell språk- och kunskapsutveckling.
| ONLINE
Målgrupp:
Ämneslärare i grundskolan årskurs 7-9, gymnasieskolan och vux

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – matematik

Ämnesfördjupning
 • Kunskap om vad ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär och vad forskningen säger.
 • Insikt i matematikens utmaningar, såväl det ämnesövergripande skolspråket som det ämnesspecifika matematiska språket.
 • Mallar, modeller och strukturer för att utveckla stöttande och språkutvecklande undervisning i matematik.
 • Konkreta verktyg att direkt använda i undervisningen för att stötta en parallell språk- och kunskapsutveckling.
| ONLINE
Målgrupp:
lärare och pedagoger inom gymnasieskolan

Relationellt lärarledarskap

– för ökad motivation och studiero
 • Se sambandet mellan relationskompetens och lärande.
 • Bygg tillitsfulla relationer för att skapa trygghet.
 • Hantera konflikter och analysera bakomliggande faktorer.
 • Skapa sammanhang för elever i syfte att minska stress, nå välmående och stimulera till lärande.
Göteborg | Malmö | | ONLINE
Målgrupp:
Skolledare, rektorer och andra ledare i alla skolformer

Tillitsbaserat ledarskap

– en hållbar organisation där skolutveckling sker

En fortbildning där du får lära dig det tillitsbaserade ledarskapets olika principer och vad de betyder i praktiken.

Malmö | | ONLINE | Stockholm
Målgrupp:
Lärare, specialpedagoger, speciallärare, skolledare i grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen

Extra anpassningar och särskilt stöd

– vad ska vi göra och hur ska vi göra det?
 • Hitta gränsdragningen mellan extra anpassningar och särskilt stöd
 • Kartlägga elevens behov på individ-, grupp- och organisationsnivå
 • Säkerställa att eleven får rätt stöd i rätt omfattning
| ONLINE

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.