Skräddarsydd internutbildning för små och stora grupper

Fortbildning på plats hos er eller online

När ni vill utveckla en gemensam förståelse i kollegiet så är uppdragsfortbildning den fortbildningsform som vi rekommenderar. Vi arbetar i process och startar där ni befinner er. Ni får föreläsningar och praktiknära forskning, verktyg och metoder, skräddarsytt efter era behov. Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Undervisningskvalitet för ökat lärande
Lärande och undervisning

  • Få samsyn kring elevsyn, förhållningssätt och bemötande för att nå ett gynnsamt lärandeklimat.
  • Skapa förutsättningar för lärande och stärka elevernas lärandeidentitet.
  • Omsätta lärandeprinciper i praktiken för en varierad, individanpassad undervisning.
  • Göra eleverna delaktiga och ge möjlighet för dem att ta ansvar i sin kunskapsutveckling.
  • Stärka det relationella lärarledarskapet för att stimulera elevernas lärande.

Ämnesövergripande lärande
– ur ett kollaborativt perspektiv

  • Konkret struktur och modell för ämnesintegrerat lärande
  • Helhetssyn på elevernas lärande, för att undvika en spretig skolvardag
  • Hälsofrämjande förhållningssätt som motverkar stress och sårbarhet, för både elever och lärare
  • Undervisning för effektivt lärande, fördjupad förståelse och utveckling av förmågor

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
En del i det systematiska kvalitetsarbetet

  • Ta gemensamt ansvar för elevernas språk- och kunskapsutveckling
  • Utveckla språkstödjande aktiviteter i alla ämnen
  • Förbättra elevaktiviteten genom medveten språkanvändning i syfte att öka likvärdigheten i det språkligt heterogena klassrummet
  • Skapa stöttning som leder till utveckling, lärande och ökad måluppfyllelse för era elever
  • Pröva, ompröva och utvärdera undervisningen

Tillgänglig skola för alla
Specialpedagogik

  • Utforma en tillgänglig lärmiljö där alla elever får förutsättningar att nå målen
  • Utveckla hjälpsamma strukturer och använda er av tydliggörande pedagogik
  • Förbättra den fysiska lärmiljön med fokus på tillgänglighet
  • Utveckla arbetssätt för kartläggning och anpassningar
  • Höja kunskapen om olika förmågor och NPF i hela kollegiet

Stärk det kollegiala lärandet
Kollegialt lärande

  • Driv kontinuerlig undervisningsutveckling
  • Observera och analysera med utgångspunkt i elevers lärande
  • Implementera kollegiala metoder som kännetecknar lärares kollaborativa lärande
  • Skapa utvecklingsfrämjande strukturer i och av undervisningen

Språk- och kunskapsutvecklande klassrum
En del i det systematiska kvalitetsarbetet

  • Grundläggande kunskap om vad ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär och vad forskningen säger
  • Insikt i vad som kan vara svårt i skolspråket för flerspråkiga elever
  • Mallar, modeller och strukturer för att utveckla ett stöttande och språkutvecklande arbetssätt.

Diplomerad arbetslags- och mellanledare
Ledarskapsutveckling

  • Leda medskapande
  • Leda arbetslag och processer
  • Leda i ständig förändring

Vetenskapligt skrivande i alla ämnen
Lärande

  • Behärska strategier för att undervisa om ett vetenskapligt förhållningssätt
  • Undervisa om vetenskapligt skrivande med progressionstanken i fokus
  • Hantera återkoppling och bedömning som utvecklar elevernas vetenskapliga skrivande
  • Förbättra kvalitén på elevernas gymnasiearbete - både som lärare och handledare

Psykisk hälsa och hållbara studier
Lärande

  • Främja elevers hälsa på gruppnivå med fokus på friskfaktorer
  • Stärka känslan av sammanhang (KASAM) för både dig själv och dina elever
  • Fånga upp signaler på ohälsa i tid
  • Använda samtalsmodeller och strategier i mötet med elever med psykisk ohälsa

Lärares bedömarkompetens
Lärande

  • Förstå bedömarkompetens i ett vidare perspektiv
  • Stärka din professionalism i bedömningsarbetet
  • Öka din medvetenhet om elevens välmående och lärande i bedömningsarbetet
  • Stärka bedömningsarbetet genom professionella lärandegemenskaper

Differentierad undervisning
Lärande och undervisning

  • Hur planerar du en differentierad undervisning?
  • Hur arbetar du differentierat i klassrummet?
  • Hur förbättrar, bearbetar och utvärderar du undervisningen?

Extra anpassningar och särskilt stöd
Specialpedagogik

  • Var går gränsen mellan ”vanlig” effektiv undervisning, extra anpassningar och särskilt stöd?
  • Hur kartlägger vi och analyserar elevens behov av stöd?
  • Hur vet vi att stödet minskar glappet mellan elevens funktionsnivå och skolans krav?

Undervisa gymnasieelever med NPF
Tillgänglig undervisning

  • Hur påverkar NPF lärandet och elevens förmågor?

  • Stödinsatser med progressionen i fokus

  • Hur gör vi undervisningen mer tillgänglig och anpassad till elever med NPF?

Coachande ledarskap
Ledarskap och kollegialt lärande

  • Vad innebär ett coachande ledarskap?
  • Hur använder vi coachande verktyg för att stärka gruppens problemlösning  
  • Hur genomför du coachande samtal?

Leda i motstånd och bristande samspel
Ledarskap och kollegialt lärande

  • Hur förstärker vi samspel och samarbete i gruppen?
  • Motstånd i handling eller attityd – hur gör vi då?
  • Hur hanterar vi konflikter som uppstår?

Vägar till skolnärvaro
Tillgänglig lärmiljö

  • Vem är hemmasittaren?
  • Så får vi eleven att återvända till skolan
  • Hur kan vi få en elev att stanna i skolan?
  • Fungerande samarbete med hemmet

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti