Skräddarsydd internutbildning för små och stora grupper

Fortbildning på plats hos er eller online

När ni vill utveckla en gemensam förståelse i kollegiet så är uppdragsfortbildning den fortbildningsform som vi rekommenderar. Vi arbetar i process och startar där ni befinner er. Ni får föreläsningar och praktiknära forskning, verktyg och metoder, skräddarsytt efter era behov. Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Gy 25 – en reform som påverkar vårt arbete
Starta upp ert utvecklingsarbete inför Gy 25

Vi erbjuder stöd i olika nivåer som hjälper er att organisera och genomföra processen på ett hållbart och systematiskt sätt. Det handlar både om att skapa en gemensam kunskapsbas och om att koppla det som är nytt till den egna verksamheten.

ChatGPT som didaktiskt verktyg
Kom igång med AI och ChatGPT

 • Vad är AI och hur kan du som lärare använda det?
 • ChatGPT som didaktiskt verktyg och samarbetspartner i undervisningen
 • ChatGPT som stöd för elever, på ett ansvarsfullt och etiskt sätt
 • Workshop där du övar, prövar och praktiskt tillämpar.

Relationellt lärarledarskap
Elevens lärande – och sambandet mellan hälsa och välbefinnande

 • Se sambandet mellan relationskompetens och lärande.
 • Bygg tillitsfulla relationer för att skapa trygghet.
 • Hantera konflikter och analysera bakomliggande faktorer.
 • Skapa sammanhang för elever i syfte att minska stress, nå välmående och stimulera till lärande.

Undervisningskvalitet för ökat lärande
Lärande och undervisning

 • Få samsyn kring elevsyn, förhållningssätt och bemötande för att nå ett gynnsamt lärandeklimat.
 • Skapa förutsättningar för lärande och stärka elevernas lärandeidentitet.
 • Omsätta lärandeprinciper i praktiken för en varierad, individanpassad undervisning.
 • Göra eleverna delaktiga och ge möjlighet för dem att ta ansvar i sin kunskapsutveckling.
 • Stärka det relationella lärarledarskapet för att stimulera elevernas lärande.

Ämnesövergripande lärande
– ur ett kollaborativt perspektiv

 • Konkret struktur och modell för ämnesintegrerat lärande
 • Helhetssyn på elevernas lärande, för att undvika en spretig skolvardag
 • Hälsofrämjande förhållningssätt som motverkar stress och sårbarhet, för både elever och lärare
 • Undervisning för effektivt lärande, fördjupad förståelse och utveckling av förmågor

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
En del i det systematiska kvalitetsarbetet

 • Ta gemensamt ansvar för elevernas språk- och kunskapsutveckling
 • Utveckla språkstödjande aktiviteter i alla ämnen
 • Förbättra elevaktiviteten genom medveten språkanvändning i syfte att öka likvärdigheten i det språkligt heterogena klassrummet
 • Skapa stöttning som leder till utveckling, lärande och ökad måluppfyllelse för era elever
 • Pröva, ompröva och utvärdera undervisningen

Tillgänglig skola för alla
Specialpedagogik

 • Utforma en tillgänglig lärmiljö där alla elever får förutsättningar att nå målen
 • Utveckla hjälpsamma strukturer och använda er av tydliggörande pedagogik
 • Förbättra den fysiska lärmiljön med fokus på tillgänglighet
 • Utveckla arbetssätt för kartläggning och anpassningar
 • Höja kunskapen om olika förmågor och NPF i hela kollegiet

Stärk det kollegiala lärandet
Kollegialt lärande

 • Driv kontinuerlig undervisningsutveckling
 • Observera och analysera med utgångspunkt i elevers lärande
 • Implementera kollegiala metoder som kännetecknar lärares kollaborativa lärande
 • Skapa utvecklingsfrämjande strukturer i och av undervisningen

Språk- och kunskapsutvecklande klassrum
En del i det systematiska kvalitetsarbetet

 • Grundläggande kunskap om vad ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär och vad forskningen säger
 • Insikt i vad som kan vara svårt i skolspråket för flerspråkiga elever
 • Mallar, modeller och strukturer för att utveckla ett stöttande och språkutvecklande arbetssätt.

Arbetslagsledarutbildning
Ledarskapsutveckling

 • Leda medskapande
 • Leda arbetslag och processer
 • Leda i ständig förändring

Vetenskapligt skrivande i alla ämnen
Lärande

 • Behärska strategier för att undervisa om ett vetenskapligt förhållningssätt
 • Undervisa om vetenskapligt skrivande med progressionstanken i fokus
 • Hantera återkoppling och bedömning som utvecklar elevernas vetenskapliga skrivande
 • Förbättra kvalitén på elevernas gymnasiearbete - både som lärare och handledare

Psykisk hälsa och hållbara studier
Lärande

 • Främja elevers hälsa på gruppnivå med fokus på friskfaktorer
 • Stärka känslan av sammanhang (KASAM) för både dig själv och dina elever
 • Fånga upp signaler på ohälsa i tid
 • Använda samtalsmodeller och strategier i mötet med elever med psykisk ohälsa

Lärares bedömarkompetens
Lärande

 • Förstå bedömarkompetens i ett vidare perspektiv
 • Stärka din professionalism i bedömningsarbetet
 • Öka din medvetenhet om elevens välmående och lärande i bedömningsarbetet
 • Stärka bedömningsarbetet genom professionella lärandegemenskaper

Differentierad undervisning
Lärande och undervisning

 • Hur planerar du en differentierad undervisning?
 • Hur arbetar du differentierat i klassrummet?
 • Hur förbättrar, bearbetar och utvärderar du undervisningen?

Extra anpassningar och särskilt stöd
Specialpedagogik

 • Var går gränsen mellan ”vanlig” effektiv undervisning, extra anpassningar och särskilt stöd?
 • Hur kartlägger vi och analyserar elevens behov av stöd?
 • Hur vet vi att stödet minskar glappet mellan elevens funktionsnivå och skolans krav?

Undervisa gymnasieelever med NPF
Tillgänglig undervisning

 • Hur påverkar NPF lärandet och elevens förmågor?

 • Stödinsatser med progressionen i fokus

 • Hur gör vi undervisningen mer tillgänglig och anpassad till elever med NPF?

Coachande ledarskap
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Vad innebär ett coachande ledarskap?
 • Hur använder vi coachande verktyg för att stärka gruppens problemlösning  
 • Hur genomför du coachande samtal?

Leda i motstånd och bristande samspel
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Hur förstärker vi samspel och samarbete i gruppen?
 • Motstånd i handling eller attityd – hur gör vi då?
 • Hur hanterar vi konflikter som uppstår?

Vägar till skolnärvaro
Tillgänglig lärmiljö

 • Vem är hemmasittaren?
 • Så får vi eleven att återvända till skolan
 • Hur kan vi få en elev att stanna i skolan?
 • Fungerande samarbete med hemmet

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti