Fortbildning i process – för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete

Ämnesövergripande lärande

– ur ett kollaborativt perspektiv

Vi stödjer och handleder er att utveckla:

 • en konkret struktur och modell för ämnesintegrerat lärande
 • en helhetssyn på elevernas lärande, för att undvika en spretig skolvardag
 • ett hälsofrämjande förhållningssätt som motverkar stress och sårbarhet, för både elever och lärare
 • undervisning för effektivt lärande, fördjupad förståelse och utveckling av förmågor
 • kollegiala metoder för att effektivt undersöka och utveckla elevers lärande.
Integrerade lärprocesser fördjupar lärandet, och motverkar stress och sårbarhet i elevernas skolvardag.

Ämnesintegration + kollaborativt samarbete = framgångsrik undervisning

Integrerade lärprocesser står i fokus i den här fortbildningen där syftet är att fördjupa elevernas lärande, men också motverka stress och sårbarhet i skolvardagen. Ett sådant holistiskt synsätt leder till en mer effektiv undervisning och ökat välmående. Ämnesintegration ger goda förutsättningar för elevernas känsla av meningsfullhet och förståelse kring undervisningen och dess kontext.

Det handlar om hur en grupp lärare gemensamt och systematiskt kan spara tid och göra det möjligt för eleverna att nå längre i sitt lärande. Genom ämnesövergripande samordning, där vi arbetar utifrån kollaborativa verktyg och metoder, kan vi skapa en bättre arbetssituation för både elever och lärare.

Lärarfortbildnings utbildningar är baserade på forskning. Denna fortbildning utgår också från processledarens gedigna erfarenhet av beprövade metoder från skolor som arbetar enligt den ämnesintegrerade och kollaborativa metodiken. Fortbildningen kommer att ge er stöd för att – i egen verksamhet – utveckla en modell för sammanhållen undervisning och för att undersöka dess avsedda effekt. Vi behöver veta att vi gör rätt.

Välkommen till denna fortbildning som utgår från en holistisk syn på arbetslagets undervisning. Fortbildningen ger er verktyg och metoder för elevers lärande utifrån ett ämnesövergripande perspektiv.

Målgrupp

Ämneslärare årskurs 7-9 och gymnasiet

Del 1 – Integrerade lärprocesser

Vi erbjuder en utbildningsmodell för ett kollegialt ämnesintegrerat arbetssätt. Tillsammans identifierar vi integrerade lärprocesser, i syfte att fördjupa lärandet och motverka stress och sårbarhet i skolvardagen. I en skola som står inför stora utmaningar gällande elevers centrala lärförmågor (språkutveckling, kritisk granskning och ett demokratiskt förhållningssätt) krävs ett mer holistiskt perspektiv på undervisningen. Med anledning av AI-utvecklingens möjligheter – och utmaningar – är detta viktigare än någonsin.

 • Skapande av effektiva ämnesövergripande lärandemål med synergieffekter.
 • Främjande av mening och sammanhang för både elever och lärare – integrerande lärprocesser istället för splittrande sådana.
 • Planera med utgångspunkt i ett progressivt ämnesövergripande perspektiv (grundskola: mål för årskurs 9 / gymnasieskola: examensmål).
 • Skapande av ledmotiv för att nå en helhet, minskad stress och en känsla av meningsfullhet i elevernas lärande

Del 2 – En kollaborativ lärcykel för undervisningsutveckling

Hur undersöker vi effekten av vår undervisning? Och hur kan vi skapa ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete mitt i vardagen och undervisningspraktiken? Vi utgår från ett nyfiket utforskande av elevernas lärande i syfte att hitta rätt fokus i undervisningsutvecklingen. Vi arbetar med konkreta metoder utifrån en observerande och analytiskt laborativ lärcykel för att utveckla elevernas lärförmågor med förankring i ledmotiven mellan olika ämnen, i relation till läroplansmålen.

 • Evidensbaserad undersökning och förbättring med utgångspunkt i elevernas lärande. Vi observerar ett konkret undervisningstillfälle och prövar analys och identifiering av utvecklingsområden.
 • Metoder och lärcykel för kollaborativ undervisningsutveckling.
 • Konkret exempel från Tumba gymnasium:
  Arbeta ämnesövergripande ur ett kollaborativt perspektiv.

Del 3 – Konkret och verksamhetsnära undervisningsutveckling

Vi använder den kollaborativa lärcykeln när vi kritiskt granskar verksamhetens undervisningsutveckling och den egna skolans undervisningspraktik. Med avstamp i ledmotiv stödjer vi er att forma ett konkret ämnesintegrerat tema på kollaborativ grund. I denna fas arbetar vi med kollegiala samtalsmetoder i syfte att utveckla kvaliteten i det kollaborativa samarbetet. 

 • Kritisk granskning av den egna verksamhetens strukturer för långsiktig och hållbar undervisningsutveckling.
 • Med utgångspunkt i de skapade ledmotiven tillämpar vi lärcykeln för att identifiera utvecklingsområden i undervisningen.
 • Kollegiala samtalsmetoder som fungerar lärande och utvecklande.
 • Skapande av ett ämnesintegrerat tema på kollaborativ grund i den egna undervisningspraktiken.
Vi utvecklar strukturer för att i en kollaborativ process rikta ljuset mot egen verksamhet för en mer effektiv, tidsbesparande och meningsfull undervisningsvardag.

Utbildning i process

Utveckling och lärande måste få fäste. För det behöver tid finnas för reflektion och diskussion – för att pröva, utvärdera och pröva igen. Utbildningen är uppdelad i tre delar som fördelas under en termin eller ett läsår. Tillsammans skräddarsyr vi upplägget och innehållet utifrån ert nuläge och era behov. Två skickliga processledare skapar ett upplägg som gör ert utvecklingsarbete långsiktigt hållbart, där lärandet hinner få fäste.

Processutbildningen ger:

 • ett heltäckande utbildningspaket som kombinerar föreläsningar, workshops och eget arbete
 • två dedikerade processledare med spetskompetens som följer er genom utvecklingsarbetet
 • en kompetenshöjande insats och utvecklingsstöd, med avstamp i era behov och ert nuläge
 • ett stärkt kollegialt lärande på kollaborativ grund som stimulerar till integrerande lärprocesser.

Det finns också möjlighet att komplettera fortbildningen med handledning – som ett stöd för arbetslag, utvecklingsledare eller skolledning.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Processledare: Lena Göthe

Lena Göthe, skolutvecklingskonsult samt lärar- och rektorsutbildare vid Göteborgs universitet

Lena Göthe stöttar skolor och kommuner i elevnära utveckling av undervisningspraktiken, att etablera strukturer för det nyfikna undersökandet av elevers lärande. På Göteborgs universitet undervisar Lena på lärarprogrammen i kurser om bedömning och utveckling av undervisning. Lena är också utbildningsledare på rektorsprogrammet där hon undervisar om undervisningsnära systematiskt kvalitetsarbete. Lena anlitas även av Skolverket i frågor kopplat till kollegialt lärande. Hon har också skrivit masteruppsatsen Lärares kollaborativa lärande där hon undersökte lärares förutsättningar för kollaborativt lärande.

Processledare: Thomas Strandquist

Thomas Strandquist, gymnasielärare i samhällskunskap och historia.

Thomas är förstelärare på gymnasienivå med särskilt fokus på ämnesintegration och kollaborativt lärande. Han har arbetat som gymnasielärare i 16 år. I rollen som programansvarig för det samhällsvetenskapliga programmet har han arbetat med programutveckling på flera sätt, bl a kring hur lärare utvecklar ett språk och kunskapsutvecklande förhållningssätt inom  samhällsvetenskapliga ämnesområden.

Thomas har praktisk erfarenhet av att bygga upp strukturer och modeller i olika lärarlag för hur man kan arbeta med att skapa ett holistiskt perspektiv på elevernas lärande. Kraften och effekten när eleverna känner att deras olika ämnen på något sätt hänger samman är enorm. Han har i sin profession  kunnat erfara hur lärarlagets tillsammansarbete positivt gynnar elevernas lärande och studieresultat.

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti