Fortbildning i process – för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete

Organisera för sammanhållet lärande

Undervisningsutveckling i linje med Gy25

Fortbildning och handledning i syfte att utveckla verksamheten:

 • En ny syn på lärande, inom ämnet och inom programmet.
 • Utveckling av centrala förmågor från ett holistiskt perspektiv för ett livslångt lärande.
 • Ett hälsofrämjande förhållningssätt till undervisning, i syfte att motverka stress och sårbarhet.
 • Utforska elevers lärande i ett undervisningsnära systematiskt kvalitetsarbete.

Ni får dessutom en konkret modell för en helhetssyn på undervisning och lärande att implementera i er verksamhet.

Ett holistiskt perspektiv på undervisning och lärande innebär att titta på helheten och detaljerna samtidigt

Organisera elevernas lärande med sikte mot examensmålen

En ny läroplan öppnar möjligheten för att ta ett omtag kring synen på lärande i gymnasieskolan. Enligt Skolverket syftar reformen till att motverka ”… fragmentiseringen av kunskapsinnehållet och därmed av gymnasieelevernas lärande”. (Skolverket: ”Aktuell information om Gy25”). Gy25 innebär på så sätt en gymnasiereform som främjar det fördjupande lärandet. För det krävs samverkan och systematiskt arbete i både ämnesgrupper och arbetslag. Gy25 handlar alltså inte främst om den enskilda pedagogens förhållningssätt till betygssättning, utan lika mycket om att ge förutsättningar för att lärande och god undervisning får ta tid och ge plats i en medveten progression.


Ett sätt att stimulera långsiktighet och lärande i en kontext är att inta ett ämnesövergripande förhållningssätt, där eleverna ges möjlighet till ett sammanhållet lärande, både inom ämnet och programmet. Det innebär att peka ut en tydligare riktning i ett lärande som står i relation till examensmålen. I fortbildningen presenteras därför beprövade, framgångsrika modeller för en långsiktig och hållbar syn på undervisning och lärande – både för eleven och läraren.

Välkommen till en fortbildning som utgår från en holistisk syn på arbetslagets undervisning! Fortbildningen ger verktyg och metoder för elevers lärande – utifrån ett ämnesövergripande perspektiv. 

Målgrupp

Gymnasielärare

Del 1 – Bygg en gemensam kunskapsbas

Vi stödjer er att utveckla en gemensam kunskapsbas för den nya syn på lärande som Gy25 innebär i syfte att nå ett fördjupat lärande och en förbättrad måluppfyllelse. I en skola som står inför stora utmaningar gällande elevers centrala lärförmågor (språkutveckling, kritisk granskning och ett demokratiskt förhållningssätt) krävs ett mer holistiskt perspektiv på undervisningen.

 • Implementering av en betygsreform för ett lärande som behöver vara både holistiskt och långsiktigt.
 • Skapande av långsiktiga lärandemål som ger synergieffekter.
 • Strukturer för en effektiv, tidsbesparande och meningsfull undervisningsvardag.

 

Det finns integrerade lärprocesser i flera ämnen i det centrala innehållet. Vi ser till att vi arbetar med de delarna samtidigt.

Thomas Strandquist, kursledare och gymnasielärare

 

Del 2 – En kollaborativ lärcykel för undervisningsutveckling

Utifrån lärandeteorier och didaktisk tillämpning kan vi få förståelse för hur vi kan utveckla undervisningspraktiken genom ett mer sammanhållet lärande. Det utgår från att undersöka effekten av vår undervisning och skapa ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete.

Vi stödjer er att kombinera implementeringen av Gy25 med att utveckla former för undervisningsutveckling. Det kallar vi för den kollaborativa lärcykeln. 

 • Evidensbaserad undersökning och förbättring med utgångspunkt i elevernas lärande.
 • Metoder och lärcykel för kollaborativ undervisningsutveckling. Vi observerar ett konkret undervisningstillfälle och prövar analys och identifiering av utvecklingsområden.
 • Arbeta sammanhållet och långsiktigt genom ett konkret exempel från en gymnasieskola.

 

Gemensam undervisningsutveckling ger ett stärkt kollegialt lärande. Resultatet blir ett fördjupat lärande både för elever och lärare.

Lena Göthe, kursledare, skolutvecklare och universitetsadjunkt

 

Del 3 – Konkret och verksamhetsnära undervisningsutveckling

Vi riktar ljuset på elevens lärande och en klassrumsnära utveckling av undervisningen. Analysen av relationen mellan elevens lärande och undervisningens innehåll bildar navet i implementeringen av Gy25. Här jobbar vi samtidigt med de kollegiala samtalsmetoder som utvecklar kvaliteten i skolutvecklingen. 

 • Att låta implementeringen av en reform leda till långsiktig undervisningsutveckling.
 • Strukturer för framgångsrik skolutveckling – en stark profession i kollaborativa miljöer.
 • Medveten granskning av den egna verksamhetens strukturer för långsiktig och hållbar undervisningsutveckling.
 • Kollegiala samtalsmetoder för lärande och utveckling.

Lärarfortbildnings utbildningar är baserade på forskning. Den här fortbildningen utgår också från beprövade framgångsrika metoder från processledarna som arbetar enligt en ämnesintegrerad och kollaborativ metodik. Fortbildningen ger stöd för att i egen verksamhet utveckla en modell för holistiskt och långsiktigt lärande, men också för att undersöka lärandets avsedda effekt. Vi behöver veta att vi gör rätt.

 

Utbildning i process

Utveckling och lärande måste få fäste. För det behöver tid finnas för reflektion och diskussion – för att pröva, utvärdera och pröva igen. Utbildningen är uppdelad i tre delar som fördelas under en termin eller ett läsår. Tillsammans skräddarsyr vi upplägget och innehållet utifrån ert nuläge och era behov. Två skickliga processledare skapar ett upplägg som gör ert utvecklingsarbete långsiktigt hållbart, där lärandet hinner få fäste.

Processutbildningen ger:

 • ett heltäckande utbildningspaket som kombinerar föreläsningar, workshops och eget arbete
 • två dedikerade processledare med spetskompetens som följer er genom utvecklingsarbetet
 • en kompetenshöjande insats och utvecklingsstöd, med avstamp i era behov och ert nuläge
 • ett stärkt kollegialt lärande på kollaborativ grund som stimulerar till integrerande lärprocesser.

Det finns också möjlighet att komplettera fortbildningen med handledning – som ett stöd för arbetslag, utvecklingsledare eller skolledning.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Processledare: Lena Göthe

Lena Göthe, skolutvecklingskonsult samt lärar- och rektorsutbildare vid Göteborgs universitet

Lena Göthe stöttar skolor och kommuner i elevnära utveckling av undervisningspraktiken, att etablera strukturer för det nyfikna undersökandet av elevers lärande. På Göteborgs universitet undervisar Lena på lärarprogrammen i kurser om bedömning och utveckling av undervisning. Lena är också utbildningsledare på rektorsprogrammet där hon undervisar om undervisningsnära systematiskt kvalitetsarbete. Lena anlitas även av Skolverket i frågor kopplat till kollegialt lärande. Hon har också skrivit masteruppsatsen Lärares kollaborativa lärande där hon undersökte lärares förutsättningar för kollaborativt lärande.

Processledare: Thomas Strandquist

Thomas Strandquist, gymnasielärare i samhällskunskap och historia.

Thomas är förstelärare på gymnasienivå med särskilt fokus på ämnesintegration och kollaborativt lärande. Han har arbetat som gymnasielärare i 16 år. I rollen som programansvarig för det samhällsvetenskapliga programmet har han arbetat med programutveckling på flera sätt, bl a kring hur lärare utvecklar ett språk och kunskapsutvecklande förhållningssätt inom  samhällsvetenskapliga ämnesområden.

Thomas har praktisk erfarenhet av att bygga upp strukturer och modeller i olika lärarlag för hur man kan arbeta med att skapa ett holistiskt perspektiv på elevernas lärande. Kraften och effekten när eleverna känner att deras olika ämnen på något sätt hänger samman är enorm. Han har i sin profession  kunnat erfara hur lärarlagets tillsammansarbete positivt gynnar elevernas lärande och studieresultat.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti