Lärande

Relationellt lärarledarskap

– för ökad motivation och studiero
  • Se sambandet mellan relationskompetens och lärande.
  • Bygg tillitsfulla relationer för att skapa trygghet.
  • Hantera konflikter och analysera bakomliggande faktorer.
  • Skapa sammanhang för elever i syfte att minska stress, nå välmående och stimulera till lärande.

Elevens lärande – och sambandet mellan hälsa och välbefinnande

Att gå från att vara elev i grundskolan till att bli elev i gymnasieskolan innebär att nya relationer etableras. Det är av stor vikt att dessa relationer blir bra och kommer på plats så fort som möjligt för att stimulera lärande. Kursen ger kunskap och insikt i hur du som lärare kan arbeta med relationen: lärare – elev och elev – elev, både vid gymnasiestart och genom de tre åren, med sikte på examen. Innehållet uppmärksammar också hur du som lärare kan utveckla känslan av sammanhang för eleven, i det enskilda klassrummet och genom att bygga programkänsla. Fortbildningen erbjuder också konkreta modeller för hur ett lärarlag kan arbeta tillsammans, i relationsbyggandet till eleverna. 

Utgå från friskfaktorer i din undervisning

Som lärare har du ett ansvar att skapa trygghet och bygga tillitsfulla relationer. Det bygger på ett medvetet förhållningssätt och bemötande men också genom att vara en tydlig ledare. Positiva känslor påverkar våra välbefinnandehormoner vilket gör att engagemang, nyfikenhet och lärandefokus ökar. Det i sin tur ökar känslan av trygghet och delaktighet, vilket ger möjlighet till mer motiverade elever och ökad studiero. Att använda friskfaktorer och vitaliseringseffekter för elevens ökande välbefinnande och psykiska hälsa är fokus. 

Utmaningar i klassrummet kan variera mellan olika elevgrupper. Oavsett om det handlar om att etablera studiero eller om utmaningen för stunden är elevers mående – som kan relateras till betyg och prestationstress – erbjuder denna utbildning verktyg och modeller för hur du som lärare kan bidra till ökat välmående hos dina elever. Elever som mår bra lär sig helt enkelt mer. 

Bli en relationsskapare

Sambandet mellan hälsa, välbefinnande och lärande är väl etablerat – och relationskompetensen är en hälsofrämjande faktor som lyfts fram i forskning. Om eleven mår bra ökar förutsättningen för lärande. En stabil relation mellan elev och lärare skapar dessutom förutsättningar att hantera både bra och mer krävande situationer tillsammans med eleven. 

Lärarens relationskompetens innefattas av främjandet av omsorg, förtroende och respekt – att se individen i sin helhet som människa och ha insikt om och ett bejakande av psykosociala behov, såsom struktur och ordning. Det handlar om att skapa en känsla av meningsfullhet; att positivt se eleven och skapa sammanhang. Det innebär också att interagera med både eleven och hela människan eftersom lärarens relationskompetens skapar elevens psykosociala verklighet.

Hantera konflikter och analysera bakomliggande faktorer

Eleven visar sina behov i skolan med hjälp av sitt beteende. En hjälplös situation för eleven kan även leda till en hjälplös vuxen. När eleven har svårigheter att hantera en situation uppstår stress. Eleven gör förmodligen det mest begripliga i situationen för att få kontroll över sig själv men valen kan bli obekväma för omgivningen och konflikter kan uppstå. Att hantera en icke önskvärd situation kräver förståelse bakom elevens beteende samt ett medvetet val av bemötande och förhållningssätt. Vi behöver visa och erbjuda strategiska beteenden som fungerar i samråd med eleven. Framgångsrika samtal (CPS) bygger på samarbetsorienterad problemlösning. Att kunna hantera stress och beteendeproblematik handlar om att förstå orsakerna som ligger bakom elevens beteende.

Om fortbildningen
Vi varvar teorier på vetenskaplig grund med reflektions- och samtalsövningar

Målgrupp

Lärare och pedagoger inom gymnasieskolan

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

 

Thomas Strandquist
Fortbildare, lärare och programansvarig på det samhällsvetenskapliga programmet

Thomas har praktisk erfarenhet av att bygga upp strukturer och modeller i olika lärarlag för hur man kan arbeta med att skapa ett holistiskt perspektiv på elevernas lärande. Kraften och effekten när eleverna känner att deras olika ämnen på något sätt hänger samman är enorm. Han har i sin profession  kunnat erfara hur lärarlagets tillsammansarbete positivt gynnar elevernas lärande och studieresultat.

 

 

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti