Tillgänglig lärmiljö

Vägar till skolnärvaro

– från hemmasittare till återvändare – hantera och förebygg problematisk skolfrånvaro

Lär er att:

  • Olika riskfaktorer och att tidigt känna igen varningstecken
  • Framgångsfaktorer för att få en elev att återvända till skolan
  • Känna till friskfaktorer och att arbeta för en tillgänglig skola
  • Hur du skapar ett fungerande samarbete med hemmet

Frånvaro föder frånvaro – tidiga insatser är viktigt!

I Sverige uppskattar man antalet elever i problematisk skolfrånvaro till ungefär 5000 elever. Det skulle vara ca 200 normalstora klasser. Att en elev inte klarar av att komma till skolan kan ha många olika orsaker, men en sak har de alla gemensamt – de vill vara i skolan! Det krävs ett systematiskt lagarbete där all skolpersonal bidrar till att främja närvaro och stötta eleverna att ta del av undervisningen och lyckas i skolan.

Den här fortbildningen visar hur det förebyggande arbetet kan gå till och hur skolan systematiskt kan hjälpa elever tillbaka från långvarig frånvaro. Du får lära dig att känna igen varningssignaler och kunskap om riskfaktorer för problematisk skolfrånvaro. Du får exempel på hur man kan arbeta för att få en elev att återvända och stanna kvar i skolan. Givetvis kommer vi också gå in på det förebyggande och främjande arbetet, vikten av en tillgänglig skola som möter individens behov och hur man arbetar för att främja närvaro.

Vem är hemmasittaren?

Vilka är de elever som hamnar i en situation med problematisk, långvarig frånvaro? Är det en speciell kategori barn som man kan känna igen och tidigt se vilka det är? Svaret är givetvis nej, det finns ingen typisk elev som blir hemmasittare. Men det finns vissa gemensamma faktorer hos elever som löper större risk än andra. Under fortbildningen får du lära dig vilka riskfaktorer som finns och hur du känner igen varningssignaler i ett tidigt skede. Vi visar också exempel på hur ni gemensamt på skolan kan skapa ett systematiskt arbete för tidig upptäckt och snabbt insatta åtgärder.

Så får vi eleven att återvända till skolan

Vägen tillbaka till skolan är ofta lång och det finns ingen allmängiltig karta att tillgå. Den enskilt viktigaste faktorn för att få eleven att återvända är att se till individens behov här och nu. Vi kommer under fortbildningen gå igenom olika exempel på hur ni steg för steg kan stötta eleven att komma tillbaka och visa framgångsfaktorer under resans gång. Du får öka dina insikter om hur ni möter den enskilda eleven, men också hur ni kan arbeta med organisation, struktur och kultur.

Hur kan vi få en elev att stanna i skolan?

Att få en elev att stanna i skolan är lättare än att få hen tillbaka. Vi kommer under fortbildningen att titta närmare på vad vi kan göra för att våra elever ska slippa råka i så stora svårigheter att de blir hemmasittare. Med ett salutogent förhållningssätt resonerar vi kring friskfaktorer och hälsofrämjande arbete samt visar exempel på hur ni förebygger frånvaro och skapar en tillgänglig skola genom förhållningssätt, fysisk lärmiljö och olika strukturella lösningar.

Fungerande samarbete med hemmet

Vikten av god kommunikation och samarbete med hemmet kan inte nog betonas i arbetet med att förebygga och vända en problematisk frånvaro. Man behöver ha förtroende för varandra och förståelse för att alla i elevens närhet vill dennas bästa. Under fortbildningen kommer du att få lära dig flera framgångsfaktorer för att få samarbetet att fungera och hur du använder föräldrarna som en tillgång i arbetet runt eleven. 

Målgrupp

Elevhälsan och lärare i gymnasieskolan.

Fortbildare: Sirkka Persson

Verksamhetsutvecklare och tidigare rektor

Sirkka Persson var tidigare rektor på Kringlaskolan i Södertälje som under hennes ledning fick flera utmärkelser för sitt framgångsrika arbete. Sirkka nominerades till årets rektor 2020 och har många gånger uppmärksammat just för sitt arbete med problematisk frånvaro. Sirkka är aktuell med boken Från Hemmasittare till återvändare – vägar till skolnärvaro där du får ta del av hennes erfarenheter och de arbetssätt hon utvecklat för att öka skolnärvaron och elevernas möjlighet att gå vidare i livet efter årskurs 9. Idag arbetar Sirkka som konsult inom skolutveckling med en önskan om att kunna bidra till att fler elever får möta en tillgänglig skola. 

 

Läs mer om boken Från hemmasittare till återvändare >>

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Kostnadsfritt webbinar

Sirkka Persson inspirerar kring hur vi kan främja skolnärvaro.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Konkreta tips
Aktuellt och väl förankrat

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti