DAG 2


DAG 2 Uppdrag: Specialpedagogik
Konferensprogram
8 Februari
DIGITAL KONFERENSDAG


08.50  
Incheckning
 
09.00  
Konferensen inleds
Moderator Lena Göthe inleder konferensen med återblick till viktiga insikter och kunskaper från konferensens första dag
 
09.20 (Denna föreläsning inkluderar paus)
3 Elevfall – utredning, åtgärdsprogram och uppföljning som ger effekt 
Utredningarna och åtgärdsprogrammen är tänkta att vara peda­gogiska verktyg som ökar vår kompetens kring elevernas behov, förutsättningar och utveckling. Dokumenten ska bidra till ökad tillgänglighet och differentiering i lärmiljöerna. Varför blir det då ofta så svårt? Här får vi följa tre elevfall genom hela processen. Gudrun Löwendahl Björkman lär oss hur vi blir skickliga i hantverket att dokumentera professionellt, så att det ger effekt på undervisningen och främjar elevernas lärande.  
 • Se – Förstå – Agera – Dokumentera – Utvärdera – Systematisera  
 • Pedagogiska, etiska och juridiska perspektiv på dokumentationen 
 • Var och varför blir det fel? Hur bör vi göra i stället? 
 • Vanliga missuppfattningar om vad som ska dokumenteras 
Föreläsare:
Gudrun Löwendahl Björkman, specialpedagog, pedagogisk handledare, författare och föreläsare 

11.00
Paus
 
11.10
Hur förebygger vi motstånd och gnissel i skolutvecklingsprocesser?
Motstånd är en naturlig del av alla grupp- och förbättringsprocesser. Om vi känner till signalerna och vad de är symtom på är det lättare att veta hur det ska hanteras. Inför utvecklingsprocesser behöver vi ha kompetens för att undersöka, analysera och förbättra de strukturer som gör att alla känner trygghet och delaktighet. Lena Göthe ger oss kun­skap om hur förbättringsresan blir en gemensam resa istället för att skapa motstånd och konflikter. 
 • Förankringsstrukturer – så främjar vi förståelse, motivation och delaktighet
 • Viktiga roller för att förbygga motstånd i skolutvecklingsprocesser 
 • Samtal med fokus på elevers lärande och resultat snarare än på undervisning
 • Verktyg i mötet med motstånd: Gruppanalys, självanalys samt utforskande och synliggörande frågor
Föreläsare:
Lena Göthe, skolutvecklare och fortbildare
 
12.00
Reflektionspass
 
12.10
Lunch
 
13.10
Visuell handledning – metod för att öppna upp för nya perspektiv
Ibland står våra ”sanningar” i vägen för oss och behöver komma ut i dagsljuset för att vi ska komma vidare i utvecklingen. Oavsett om vi handleder lärare, arbetslag eller andra speciallärare och specialpedagoger så behöver vi få korn på det egentliga dilemmat, det som kanske ligger dolt bakom en sådan där sanning. Linda Hallberg belyser handledningens process och konsten att ställa rätt frågor. Med hjälp av visualisering kan man hjälpa den handledde att se fler delar av sanningen och sätta fingret på det egentliga problemet. 
 
 • Hur gör vi lärare, arbetslag och skola redo för handledning?
 • Visualisering – hjälp till sortering, nya perspektiv och få tag i sin egen kunskap
 • Hur kan vi skapa allians och göra mottagaren redo för råd?
 • När det skär sig – att ta sig förbi ett havererat förtroende eller misslyckat samtal
Föreläsare:
Linda Hallberg, specialpedagog, fortbildare, författare
 
14.10
Reflektionspass

14.20
Paus
 
14.40
Modellering – visa vägen till fungerande undervisning 
Vi behöver omsätta informationen vi har om våra elever till den faktiska undervisningen. Här kan specialpedagogiken visa vägen och vara ett konkret och praktiskt stöd för lärarna genom att visa hur det kan se ut. För det är inte bara eleverna som behöver stödstrukturer.  Vi arbetar vidare med mål från den första konferensdagen och undersöker hur vi kan arbeta med modellering där vi involverar målen i utvecklingen av undervisningen tillsammans med lärarna.   
 
 • Hur kan vi använda modellering som ett verktyg i samarbetet med lärarkollegor?
 • Hur gör vi verklighet av de mål som stödjer, vägleder och främjar elevers hälsa och lärande? 
 • Vilka spänningar kan uppstå och vilka konflikter måste vi ta?
 • Hur kan vi använda kunskap om mål för att stödja kollegors arbete med att stödja elevers utveckling? 
Föreläsare:
Helena Wallberg, specialpedagog, föreläsare, författare
 
15.45
Moderator summerar konferensen och hjälper oss att blicka framåt
 
16.00
Konferensen avslutas