Språkrik förskola

Språkutvecklande arbetssätt som gynnar alla barns språkutveckling

Välkommen till en konferens med fokus på språkutvecklande arbetssätt. Vi får ta del av forskning, erfarenheter och goda exempel på hur vi genom förhållningssätt, undervisning och en genomtänkt utbildning kan stötta barns språkutveckling i förskolan.

Utveckla en språkstödjande pedagogik

Språket är nyckeln till lärande, delaktighet och inflytande i samhället. I förskolan kan vi göra stor skillnad för alla barn genom att medvetet skapa meningsfulla sammanhang för dem att utveckla sitt språk. Med språkutvecklande arbetssätt kan vi stötta utvecklingen av språkliga förmågor och kompetens för både flerspråkiga barn och de barn som har svenska som modersmål. Här visar vi hur det kan gå till!

Barn utvecklar sitt språk genom lek och i aktivitet, i vardagen och genom undervisning. Konferensen ger dig tips och verktyg som hjälper dig att systematiskt utveckla innehåll, arbetssätt och förhållningssätt som stöttar barns språkutveckling. Fokus ligger på språkstöttande pedagogik och hur vi pedagoger genom ett medvetet förhållningssätt kan ta tillvara på alla tillfällen som ges i förskolans vardag. Vi får ta del av forskning, erfarenheter och goda exempel på språkstödjande pedagogik, metodik och didaktik.

Ur innehållet

08:15 Registrering

Kaffe, te och smörgås

09:00 Välkommen

Moderator Erika Wallin hälsar välkommen

09:10 Barns språkutveckling och vikten av språkutvecklande arbetssätt

Ann Nordberg, logoped och docent i pedagogik

Språket är viktigt för barns identitet, utveckling och lärande, men även för att kunna kommunicera och klara av vardagens bestyr. För att barnen på förskolan ska få de bästa möjligheterna att utveckla både sitt kunskapsspråk och vardagsspråk behöver de få befinna sig i en språkrik miljö, med språkligt medvetna pedagoger. Ann kommer prata om viktiga aspekter i barns språkutveckling och hur vi kan arbeta språkstödjande, bland annat utifrån fysisk, didaktisk och social kontext.  

 • Barns språkutveckling under sina första år
 • Språkstödjande pedagogik – vad innebär det?
 • Så blir vi språkligt medvetna pedagoger i förskolan
10:20 Paus

med kaffe, te och frukt

10:40 Låt leken främja språket

Margareta Öhman, psykolog, föreläsare och författare

Lek och språk hänger samman, barn som leker behöver ett språk, men leken kan även utveckla språket. Genom en pedagogisk medvetenhet kan leken bli en arena för barns språkutveckling. Med kunskap om lek, vad vi ska uppmärksamma och hur vi ska agera kan vi fördjupa, stötta och utmana barns språk i och genom lek. Margareta kommer bland annat berätta om låtsaslekens betydelse, språkutvecklande lek och hur vi pedagoger, genom leken kan vara språkliga förebilder och öka barns språkanvändning.

 • Så hänger lek och språk ihop
 • Låt leken bli en språklig arena
 • Arbeta språkstödjande genom leken
11:50 Lunch
12:50 Kreativt pass
13:00 Barn som språkskapare

Anna Kemson, förskollärare och utvecklingspedagog 

Hur kan vi utifrån ett projektinriktat arbetssätt främja barns språkutveckling? Det kommer Anna berätta om. Ett projekt startade och pedagogernas tankar om hur innehåll och arbetssätt kunde stötta barnens språkutveckling utmanades.  Hur kan barnen bli delaktiga och ha ett inflytande i sin egen språkutveckling, vilka språk ska vi stötta och hur kan vi uppmuntra barn till att språka mer med varandra? Följ med i en berättelse om ett projektarbete där barns eget språkskapande uppmuntras, med en ständigt föränderlig tanke om hur barn kan ges bästa möjliga förutsättningar att bli språkskapare och språkets mångsidighet blir tydligt.

 • Barns delaktighet och inflytande i sin egen språkutveckling
 • Ta tillvara på barns alla språk
 • Projekterande arbetssätt som drivkraft för att stötta barns språkutveckling
13:50 Mötesplatser som ökar barns språkande

Moa Bäversten och Emilia Larsson Samoladas, förskollärare, föreläsare och författare                   

Förskolans fysiska miljöer kan öka barns möjligheter att utforska och utveckla sina språkliga förmågor. Med små enkla medel, både genom miljö och material och genom  arbetssätt och förhållningssätt kan vi språkboosta barnen och öka deras lust och vilja att mötas, språka och samspela. Under föreläsningen får vi ta del av Moa och Emilias uppfinningsrika idéer och deras kreativa arbetssätt för att öka språkandet på förskolan.

 • Skapa språkrika lärmiljöer – hur kan vi tänka?
 • Materialets betydelse för språkandet
 • Miljöer och mötesplatser som stödjer samtal och kommunikation
14:50 Paus

med kaffe, te och kaka

15:20 Kartlägg och utveckla ert språkutvecklande arbetssätt

Maria Heimer, lärare, skolbibliotekarie och författare

Vårt språkutvecklande arbetssätt behöver vara en del av vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi behöver ställa oss frågor om vad vi behöver utveckla och hur vi ska göra. Vi behöver också följa upp vårt arbete och utvärdera arbetssätt och innehåll. Som en start kan vi göra en inventering, där vi undersöker vilka planerade och spontana stunder som ger varje barn möjlighet att utveckla sitt språk. Maria kommer visa på vad vi behöver tänka på när vi ska utveckla vårt språkutvecklande arbetssätt, hur en inventering kan se ut, hur vi kan skriva syfte och mål med våra insatser samt följa upp och utvärdera  dessa.

 • Vad och hur vi kan kartlägga vårt språkutvecklande arbetssätt
 • Förslag på delmål som leder framåt
 • Så kommer ni igång i ert arbete
16:20-16:30 Konferensen avslutas

Moderator Erika Wallin avslutar dagen

 

Föreläsare

Ann Nordberg
Docent i pedagogiskt arbete och logoped
Margareta Öhman
Leg. psykolog, familjeterapeut, författare och föreläsare
Anna Kemson
Förskollärare
Moa Bäversten
Förskollärare och fortbildare
Emilia Larsson Samoladas
Förskollärare och fortbildare
Maria Heimer
Författare, föreläsare och handledare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj tillfälle

Umeå, 28 september 2022
09.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
Boka
Stockholm, 12 oktober 2022
9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
Boka
Livesänd
Digital konferens, 12 oktober 2022
9.00-16.30 | 3 350 kr ex moms
Boka