Förskolans digitala uppdrag

– förståelse, förhållningssätt och samsyn

Några frågor du får svar på i denna kurs:

  • Hur avgör vi när, vad och på vilket sätt det digitala kan vävas in som en naturlig del i barnens vardag i förskolan?
  • Hur lockar vi till ett lärande med stöd av leken och transdisciplinära arbetssätt utifrån barnens behov och erfarenheter?
  • Vilken kompetens och förståelse krävs för digitaliseringen i förskolan, och varför?
  • Hur kan digital kompetens tillsammans med lek och lärande skapa mervärde i undervisningen?
  • Vilka kunskaper och förståelser behöver barnen men även pedagogerna för att vidareutveckla digitaliseringen i förskolan?

     

Under kursen undersöker vi följande frågor…
Kan även bokas som uppdrag

Digitala verktyg ett material med många funktioner

Genom att använda digitala medel i lek, skapande och undersökande kan vi iscensätta otroliga fantasivärldar, pröva och utforska förmågor i nutid, framtid och det förflutna. Vilka verktyg är det vi använder? När och i vilka sammanhang och situationer sitter barnen och är aktiva och interagerar med dessa verktyg? Att se förskolan som ett komplement till hemmen gör att det digitala blir ett helt annat verktyg – ett material tillsammans med vänner och pedagoger på förskolan. Men det är viktigt att vi kritiskt granskar och ställer frågor som: Främjar det leken? Förstärker det lärandet? Stöttar det kommunikationen?

Digital kompetens och demokratiuppdraget

Att kunna använda sig av digitala medel är en rättighet. Digital kompetens innefattar kunskaper och färdigheter som är av stor vikt för barn men också för pedagoger att kunna navigera i vår vardag. Detta innebär att vi i förskolan behöver väva samman olika uttrycksätt i vår undervisning och utbildning med digitala verktyg och uttryck. För barnen handlar det om likvärdighet, kunskapsutveckling, lärande och stöd. Men det handlar också om demokratiuppdraget – att ge förutsättningar och en grund för alla barn att aktivt kunna ta del av, kritiskt granska och själva få erfara verktygens möjligheter.

När var hur och varför – att skapa mervärde i barns lärande

Det digitala uppdraget ligger inflätat genom hela läroplanen. Det handlar alltså om att utgå från barns erfarenheter, intressen och nyfikenhet för att skapa sammanhang för barnen. Där de kan experimentera med digitala och analoga uttryck, och arbeta med verktyg där syftet är att aktivera lärande och upptäckarlust med hjälp av alla sina sinnen. Vi använder oss av de didaktiska frågorna som hjälp för att skapa struktur och riktning.

Digitaliseringen i förskolan – syfte, kunskap och färdigheter

Digitaliseringen i förskolan är inte längre något som kommer att hända utan finns och pågår redan för fullt. Under kursen får du lära dig mer om de fyra aspekterna som löper genom skolsystemet från förskolan till vuxenutbildningen.

Tillsammans lyfter vi de kompetenser och förmågor som krävs av pedagogerna. Samt vikten av att känna trygghet i relation till teknik, användning och forskning. Vi undersöker också de fallgropar och utmaningar som kan dyka upp. Och diskuterar och problematiserar hur vi bemöter oroliga och kritiska vårdnadshavare, samt hur vi ser på alarmerande artiklar och allmänt tyckanden.

 

Kursen innehåller: teori och praktiknära exempel.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, rektor

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängder av tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt som du kan använda redan dagen efter kursen.

På många förskolor sker en stor del av informationen, dokumentationen och även kommunikationen via digitala verktyg så självklart att vi inte ens reflekterar över det. Den här fortbildningen dyker ner i digital kompetens och vad det innebär för barn i förskolan men också för pedagoger – med stöd i forskning, styrdokument, verksamhetsexempel och till viss del även teknik. När ska vi använda digitala verktyg så att det förstärker och gör skillnad i barns lärande och meningsskapande? Fördelarna är många – digitala verktyg kan stötta, utmana och utveckla barns lärande. För pedagoger är det också tidseffektivt och möjliggör ett dokumenterande tillsammans med barn och kollegor mitt i vardagen.

För att utveckla den digitala kompetensen hos barn behöver förskolans utbildning stå i relation till vad digital kompetens innebär. För det behövs gemensam förståelse, förhållningssätt och en samsyn bland medarbetarna. Kursen ger dig verktyg för att på riktigt utveckla förskolans digitala kompetens i ett långsiktigt perspektiv.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Marknadskoordinator

Eva-Lotta Wennström

Välj kurstillfälle

Livesänd
ONLINE, 29 april 2024
Kl 9.00-15.30 | 3 450 kr ex moms
BOKA
Livesänd
ONLINE, 21 november 2024
Kl 9.00-15.30 | 3 450 kr ex moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

Nöjd!
Kan även bokas som uppdrag

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig >>

 

 

 

Boktips från Lärarförlaget

Hur kan digitala verktyg hjälpa barnen att förstå världen

Digitalitetens punktum handlar om att det digitala ska bidra till barnens meningsskapande, lärande och det de försöker förstå, så skriver Erika Kyrk Seger i antologin Digitalt meningsskapande. En antologi där nio olika författare bidrar med sina perspektiv. Läs mer

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>