Pedagogisk dokumentation

Läroplanen är tydlig och det dokumenteras som aldrig förr i landets förskolor. Barn gör saker. De lär sig. Hur går det till egentligen? Det är ju inte det enskilda barnets resultat som ska utvärderas. Istället är det barnets förmågor och lärprocesser som ska uppmärksammas. Det handlar inte heller om att dokumentera så mycket som möjligt. Fokusera istället på det vi har användning för när vi ska utveckla verksamheten. Reflektionen är central i den pedagogiska dokumentationen. Det är reflektionen som sätter igång utvecklingen och den måste vi bygga in i vardagen.

Välj 2-4 moduler per dag.

Förskolan dokumenterar mycket idag. Men en stor del av dokumentationen används utan att vi reflekterar kring barns lärande. Om vi inte får klart för oss varför vi ska dokumentera, vad syftet är, så kan arbetet bara kännas som en belastning. Vi reder ut vad begreppet pedagogisk dokumentation innebär och vad som skiljer den åt från vårt ”vanliga” dokumenterande.
Att arbeta med projekt i förskolan handlar om att arbeta på barnens villkor. Men det räcker inte med att konstatera att barnen tycker att något är roligt och att de är intresserade av en specifik fråga. Vi behöver kontinuerligt undersöka hur vi ska utmana barnens utforskande i projektet så att det leder framåt. Pedagogisk dokumentation hjälper oss att förstå vad det är barnen intresserar sig för men också hur vi kan utmana barnen i att fördjupa sig och lära sig mer. Då kan de kan få inflytande över sitt eget lärande, precis som det står i läroplanen.
Att arbeta med pedagogisk dokumentation innebär att våga ”stanna kvar” och reflektera över sin dokumentation tillsammans med barn och pedagoger. Det handlar om att inte ha för bråttom utan i stället analysera barnens utforskande, för att kunna förstå mer om vad de lär sig och hur vi kan utmana dem. Att ”ta makten över tiden” genom att använda den effektivt är en viktig nyckel till framgång. Organisationen på förskolan behöver stödja detta arbete. Hur kan vi skapa bättre arbetsprocesser på förskolan när det gäller dokumentationsarbetet?
Det är svårt att veta hur vi dokumenterar ”pedagogiskt”. Hur ser dokumentation som fångar lärprocesser ut? Vi behöver ha en plan över vad vi ska dokumentera av allt som sker på en förskola. En pedagogisk dokumentation ska synliggöra det som barnen gör, undrar över och vill lära sig mer om. Det behövs reflektion både med barnen och kollegor för att ringa in detta. Vi går igenom metoder som hjälper er att lyckas med reflektionsarbetet.
I läroplanen står det att vi ska följa varje barns utveckling och lärande. Den pedagogiska dokumentationen kan bli ett redskap för att hjälpa till med det. Vi behöver bedöma barns förändrade kunnande utan att bedöma barnet. Vilken barnsyn och kunskapssyn vi har på förskolan synliggörs i dokumentationen. Om vi vågar diskutera det förändras verksamheten och då sker utveckling på riktigt.
Att arbeta ”projekterande” innebär att tillsammans med barnen fördjupa sig i deras frågor om omvärlden. Men hur får vi reda på vad de yngsta barnen är intresserade av? De använder sig inte av det verbala språket utan har andra ”språk”. Vi behöver stanna upp och försöka förstå vilka olika uttryckssätt de yngsta barnen har. Pedagogisk dokumentation är mycket användbart när vi ska synliggöra de yngsta barnens lärprocesser. Lär dig hur det går till i praktiken!
När vi formulerar vårt arbete, både i vardagen ”här och nu” och över tid, beskriver vi ofta vad vi har gjort i form av aktiviteter. Men det är svårare att beskriva barns kunnande och hur det förändras i förhållande till läroplansmålen. Den pedagogiska dokumentationen kan synliggöra dessa lärprocesser, men vi behöver ett systematiskt arbetssätt för att klargöra vad som skett och hur det ska följas upp och utvärderas. Hur kan det gå till och vilka verktyg är användbara?
Om vi bara dokumenterar för att bevisa vad vi gjort så får föräldrar inte ta del av de spännande lärprocesser som sker hos barnen här och nu. Hur kan vi använda de reflektioner vi gör ihop med barn och kollegor för att väcka nyfikenhet och intresse hos föräldrar? Föräldrarna kan också vara med och diskutera dokumentationen. Hur skapar vi sådana forum? Dokumentation ska också vara det underlag som utvecklingssamtalen bygger på. Hur kan vi använda oss av den dokumentation som vi redan har för att skapa intressanta och givande utvecklingssamtal för både pedagoger och föräldrar?
När vi arbetar med pedagogisk dokumentation händer det saker i verksamheten. När dokumentationen fungerar som bäst kan den bli den ”motor” som driver verksamheten framåt. Vi får syn på oss själva, vår miljö och vår organisation på ett tydligt sätt. Då kan också vi som pedagoger utvecklas, utmanas och bli skickligare i vårt lärandeuppdrag. Pedagogisk dokumentation hjälper oss att synliggöra de utvecklingsprocesserna.

Mina val

Till höger kan du se din dag byggas upp när du klickar i vilka moduler du vill ha. Välj 2-4 moduler ovan.

Du har inte valt någon modul

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille