Systematiskt kvalitetsarbete

Vi behöver ha koll på hur vårt arbete på förskolan påverkar barns lärande och utveckling. Om vi inte vet det så blir det svårare för oss att utveckla och förbättra rätt saker. Dokumentationen är utgångspunkten när vi kartlägger nuläget och definiera styrkor och utvecklingsområden. Under fortbildningen undersöker vi hur dokumentation, reflektion, uppföljning och analys kan leda till verklig utveckling. Målet är att hitta rutiner och former som får det systematiska kvalitetsarbetet att fungera över tid. Låt ert utvecklingsarbete ge energi till verksamheten.

Välj 2-4 moduler per dag.

I förskolan ryms både små och stora problem. De kan ses som vän eller fiende, hinder eller möjligheter. Syftet med systematiskt kvalitetsarbete och utvärdering är att följa upp och få kunskap om hur förskolans kvalitet kan utvecklas utifrån de nationella målen. Detta sker främst genom att arbetslaget tillsammans reflektera, analysera, planera och utveckla de förutsättningar som förskolan erbjuder varje barn varje dag.

Det är lätt att sätta igång utvecklingsprojekt, men svårare att hålla ut och fortsätta över tid. Skolverket skriver att arbetet ska bedrivas strukturerat och uthålligt och därför behöver vi utveckla system med enkla strukturer som vi har nytta av och kan använda kontinuerligt. I fortbildningen ställer vi oss frågan om vi har den typen av system och hur vi använder vår tid. Gör vi rätt saker på den tid vi faktiskt har? Om inte, hur ändrar vi på det?

Det är alltid en utmaning att sätta fingret på vad som är viktigast att utveckla och förbättra. En noggrann kartläggning av nuläget ger oss en bra start. Vilka är våra styrkor och utvecklingsområden? Vi undersöker och provar olika verktyg och metoder för att hitta och synliggöra nuläget.

Kvalitetsarbetet måste handla om vad barnen är med om på sin förskola. Men när vi drunknar i dokumentation kan det kännas svårt att hitta verksamhetens processer. Då behöver vi skapa former för dokumentationsarbetet. Pedagogisk dokumentation hjälper oss att analysera innehållet i våra erbjudanden i relation till läroplanen i ett systematiskt och kontinuerligt reflektionsarbete. Vi diskuterar och prövar praktiskt hur det går till.

I förskolan förekommer ofta muntliga diskussioner som inte dokumenteras, vilket leder till att vi inte synliggör våra processer. Vi har återkommande möten men använder för lite tid till att analysera, bearbeta och följa upp våra resultat. Det är lätt att dra snabba slutsatser om varför vår avdelning/förskola ser ut och funkar som den gör. Det finns en risk att fokus hamnar på problem hos barnen i stället för att vi reflekterar över utbildningens organisation, innehåll och förhållningssätt. Lär mer om hur vi riktar blicken åt rätt håll.

Oavsett om vi nått våra mål eller inte behöver vi ställa oss frågan vad var det vi gjorde? Analysen är central. Nästa steg är att planera för att hur vi bibehåller våra styrkor och tar oss an de utvecklingsområden vi har fått syn på. Vi tittar närmare på hur analysarbetet kan gå till och hur vi får syn på nästa steg i utvecklingen.

Mina val

Till höger kan du se din dag byggas upp när du klickar i vilka moduler du vill ha. Välj 2-4 moduler ovan.

Du har inte valt någon modul

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti