När leken och lärandet får gå hand i hand blir barnen nyfikna och aktiva i sitt eget lärande. Följ med förskoleklasslärarna Annika Andréasson och Birgit Allard under ett läsår där barn och lärare arbetar mot målen genom att exempelvis lösa korsord, leka sjukhus eller ha en egen omröstning i Melodifestivalen.

Det handlar om att utgå från varje barns erfarenheter, kunskaper och funderingar och att visa tilltro till deras förmåga. Om att skapa goda relationer och en miljö som uppmuntrar samspel, förklarar Annika Andréasson och Birgit Allard.  Med många exempel kopplade till forskning visar de hur barnen i deras förskoleklasser blir nyfikna, motiverade och intresserade av att lära sig nya saker. På så sätt läggs grunden till en livslång lust att lära.

Innehåll
Förord

Om synen på utveckling
Utveckling som väv

Förskoleklassens uppdrag
Behöver tydliggöras

Välkomna till skolan
Viktigt skapa trygghet
Att lära känna kamraterna
Den användbara fotoväggen

Skapa ett positivt klimat
Förtroendefulla relationer
Lärarens ledarskap
Barn lär av varandra
Det är inte orättvist, det är bara olika!

Fantasilek och sagor utvecklar språket
Egna små sagor
Välkända texter på väggarna
Samtal i vardagliga situationer

Miljöer för lärande lek och utveckling
En miljö för samspel
Leken en viktig grund
Miljön ur ett genusperspektiv
En miljö som andas förväntningar
Vacker och estetisk miljö
Barnen är delaktiga i miljön

Talat och skrivet språk går hand i hand
Monologen stimulerar skriftspråket
Lärande i meningsfulla sammanhang

Struktur, tydlighet och rutiner
Lilla gruppen
Lekstunden
Övergångar mellan aktiviteter
Aktivitetsskyltar

Relationen mellan lek och lärande
Vuxnas roll i leken
Barnens egen lek
Vuxnas styrning

Tala, skriva och läsa för språkets skull
Motsatta föreställningar
Literacy – mer än att läsa och skriva
Tala och skriva – likheter och skillnader
Lust till språket
Samtal om texter
Möta barnen individuellt
Skriva i leken
Korsord
Versaler eller gemener?
Skapa förståelse för olikheter
Hur möter vi barnen i deras skrivande?
Språklig medvetenhet
Språkträningsprogram
Bemöta mindre motiverade barn

Meningsskapande i alla sammanhang
Matematisera
Lärarens roll i matematiken
Knyta an till barnens värld
Möta begrepp i olika sammanhang
Fingervirkning och 60-metersfest
Lärarens agerande
Motivation och tilltro till den egna förmågan
Utveckla språk och begrepp
Det informella lärandet blir formellt

Demokrati, delaktighet och inflytande
Barnens inflytande är lärarens ansvar
Inflytande på riktigt
Inflytande över miljön

En verksamhet efter barnens intressen
Planering och rutiner
Vilka mål ska vi arbeta mot?
Kontinuerlig dokumentation
En förmåga man behöver träna upp

Digitala verktyg som hjälp att nå målen
Nya digitala verktyg
Dator blir språkutvecklande
Omvärlden i klassrummet
Tokiga porträttbilder

Samling som inspirerar till lek
Barnens populärkultur
Melodifestivalen
Självgående arbetssätt
Alla gör inte samma sak samtidigt
Dymmelonsdagspass
Barnen styr aktiviteten
Helhetssyn på barnen

Kartläggning för utvärdering
Kvalitativa samtal

Övergångar – till och från förskoleklassen
Övergång mellan förskola och förskoleklass
Besök i förskolan
Gemensam övergångsplan
Barnen kommer till oss
Informationsmöte och förberedelser
Övergång mellan förskoleklass och årskurs 1
Auskultation i förskoleklassen
Skriva gemensam saga

Efterord

Litteratur

Bonusmaterial
Trolleri
Dramatisera spökhistoria
Gåtor
Korsord

Din bok har lagts till i varukorgen