Uppdraget

Förskoleklassens uppdrag

- hur utformar vi förskoleklassens verksamhet?
I den här fortbildningen undersöker vi hur vi kan utforma vår verksamhet och undervisning i förskoleklassen så att det stämmer överens med läroplanens riktlinjer.

Om fortbildningen

Vissa barn kan redan läsa när de börjar i förskoleklass, medan andra har svårt att hålla i pennan. Deras förutsättningar är olika och så även deras förväntningar. Att som lärare ha insikt i hur förskoleklassens uppdrag omsätts till praktik blir därför viktigt för att möta eleverna där de befinner sig. Utbildningen ger dig kunskap i hur vi kan bedriva en verksamhet som utgår ifrån en helhetssyn på elevernas förmågeutveckling och kunskapsinhämtande och därmed förbereder dem för fortsatt utbildning.

Målgrupp

Lärare och skolledare i förskoleklass.

Innehåll

Hur ser förskoleklassens uppdrag ut?
Om vi inte vet hur uppdraget ser ut finns risken att förskoleklassen blir ett väntrum till den ”riktiga” skolan istället för bro. Så hur ser uppdraget ut och varför ser det ut som det gör? I utbildningen utgår vi ifrån Lgr11 för att förklara hur förskoleklassens uppdrag kan lägga grunden inför elevernas fortsatta skolgång.

Hur utformar vi innehållet så att det stämmer överens med läroplanens intentioner?
En viktig hörnsten i läroplanen är leken som en tydlig del i elevernas förmågeutveckling, men också hur deras entreprenörskap kan främjas. Men hur översätter vi läroplanens teori till vardagspraktik? Att integrera leken och elevernas kreativitet, nyfikenhet och vilja att pröva nya idéer i skolvardagen är olika tillvägagångssätt för att nå målen.

Hur bedömer vi förskoleklassens verksamhet?
För att alla elevers olika förutsättningar och behov ska kunna uppmärksammas krävs kontinuerlig uppföljning och bedömning av verksamheten. Om vi inte skapar vi en systematik över dessa bedömningar blir det svårt att utveckla verksamheten så att den verkligen erbjuder alla elever rika möjligheter att göra framsteg. I utbildningen får du kunskap om hur vi kontinuerligt och systematiserat kan granska den egna verksamheten.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Att du som lärare ska känna dig säker i hur du ska utforma innehållet i förskoleklass så att det stämmer överens med läroplanens riktlinjer.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti