Uppdraget

Förskoleklassens uppdrag

- Undervisningsdesign som omsätter uppdraget till praktik

Lär er att:

  • Ta vara på de unika möjligheter förskoleklassen ger
  • Integrera den obligatoriska kartläggningen i undervisningen
  • Hjälpa elever att möta motgångar genom att utveckla sitt mindset
  • Träna samarbetsförmågan med hjälp av kooperativt lärande

Så möter ni eleverna där de befinner sig

Vissa barn kan redan läsa när de börjar i förskoleklass, medan andra har svårt att hålla i pennan. För att kunna möta eleverna där de befinner sig behöver vi veta hur vi omsätter förskoleklassens uppdrag till praktik. Under fortbildningen får ni utveckla er kunskaper kring hur ni utgår ifrån en helhetssyn på elevernas förmågeutveckling och kunskapsinhämtande. Lär er också mer om hur du utvecklar trygga elever som stöttar varandra så att alla känner sig delaktiga i sitt lärande bland annat med hjälp av det kooperativa lärandet.

Förskoleklassens pedagogik som bro mellan förskola och skola

Utan reflektion runt förskoleklassens pedagogik riskerar vi en verksamhet där förskoleklass blir ett väntrum till den ”riktiga” skolan. Fortbildningen kretsar kring hur vi tar till vara på det viktiga året i förskoleklass. Vi utgår ifrån en helhetssyn på elevernas förmågeutveckling och kunskapsinhämtande och lär oss hur vi förbereder dem för fortsatt utbildning.

Planera för kartläggning som en naturlig del av undervisningen

Vi ska integrera kartläggningen i undervisningen och därefter använda resultaten för att planera verksamheten så den svarar mot elevernas behov. Ja visst låter det enkelt och självklart. Men hur gör vi det egentligen i praktiken? Vi kommer att titta på hur kartläggningen blir en naturlig del av de aktiviteter vi redan gör, vad vi behöver lägga till och hur vi kan använda det material vi har. Vi pratar om hur vi kan organisera för att genomföra, reflektera och dokumentera kartläggningen så den blir en grund för det fortsatta arbetet. Detta för att det ska bli en röd tråd genom elevernas lärande ända från förskoleklass till kunskapskraven i åk 1, 3 och 6.

Träna på att öva och möta motgångar - så utvecklar du elevernas dynamiska mindset

Tänk om vi kunde få varje elev att känna att allt går att lära sig. Allt nytt som ska läras in är alltid svårt från början. Vi behöver hjälpa eleverna att hitta motivation att öva och träna när de möter motgångar. Vikten av att få lyckas tidigt i sin skolgång främjar lusten och nyfikenheten hos eleverna. Inställningen till lärandet och den egna förmågan kan vara avgörande för hur väl en elev lyckas i skolan och livet.

Så undervisar du gruppen på individnivå och förbättrar samarbetsförmågan

Samarbetsfärdigheter är inget man föds med. De behöver vi träna. Med hjälp av genomtänkta arbetssätt ökar våra möjligheter att få alla att känna sig såväl inkluderade som motiverade. Låt oss titta närmare på de grundprinciper som gäller för det kooperativa lärandet: det positiva ömsesidiga beroendet, det egna ansvaret, lika delaktighet och stödjande interaktion, samarbetsfärdigheter och de 3 F:en feedback, feedup och feedforward. Det kooperativa lärandets grunder gör det möjligt att genomföra undervisning på gruppnivå så att den blir på individnivå.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själv kan använda direkt efter fortbildningen.

Målgrupp

Lärare i förskoleklass, skolledare

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti