Relationellt lärarledarskap

– för motivation, trygghet och studiero

Kursen lär dig …

  • Hur du kan stärka elevens lärandeidentitet och skapa lust till lärande.
  • Elevsyn, bemötande och förhållningssätt som gynnar lärandet.
  • Relationsstärkande arbete på grupp- och individnivå.

Elevens lärande – och sambandet mellan hälsa och välbefinnande

Eleven har bara en chans att få en lyckad skolgång. De tidiga skolåren behöver präglas av trygghet och en känsla av att kunna lyckas. Tidiga skolmisslyckanden leder ofta till en ond spiral. Men det finns mycket vi kan göra för att undvika detta. En stor del handlar om det relationella lärarledarskapet. Denna kurs fokuserar på hållbara sammanhang och sambandet mellan hälsa, trygghet och lärande. Vi fördjupar förståelsen för hur skolan kan påverka det psykiska måendet och hur lärande och hälsa utvecklas i relationen mellan individ och omgivning.

Kursen ger kunskap och insikt i hur du som lärare kan arbeta med relationen: lärare – elev och elev – elev, både i klassrummet och på skolans övriga arenor. Innehållet uppmärksammar också hur du som lärare kan utveckla känslan av sammanhang och öka elevens välmående. Det handlar bland annat om att använda friskfaktorer och vitaliseringseffekter. Elever som mår bra lär sig helt enkelt mer.

Innehåll:

  • Sambandet mellan relationskompetens, elevhälsa och lärande
  • Fokusera på friskfaktorer
  • Skapa trygghet och bygg tillitsfulla relationer
  • Hantera konflikter och analysera bakomliggande faktorer

Utgå från friskfaktorer i din undervisning

Som lärare har du ett ansvar att skapa trygghet och bygga tillitsfulla relationer. Det bygger på ett medvetet förhållningssätt och bemötande, men handlar också om ett tydligt ledarskap. Positiva känslor påverkar våra välbefinnandehormoner vilket gör att engagemang, nyfikenhet och lärandefokus ökar. Det i sin tur ökar känslan av trygghet och delaktighet, vilket ger möjlighet till mer motiverade elever och ökad studiero.

Bli en relationsskapare

Lärarens relationskompetens innefattar att främja omsorg, förtroende och respekt – att skapa en känsla av meningsfullhet; att positivt se eleven och skapa sammanhang. Sambandet mellan hälsa, välbefinnande och lärande är väl etablerat – och relationskompetensen är en hälsofrämjande faktor som lyfts fram i forskning.

Hantera konflikter och analysera bakomliggande faktorer

Eleven visar sina behov i skolan genom sitt beteende. När eleven har svårigheter att hantera en situation uppstår stress. Eleven gör förmodligen det mest begripliga i situationen för att få kontroll över sig själv, men valen kan bli obekväma för omgivningen och konflikter kan uppstå. Att hantera en icke önskvärd situation kräver förståelse bakom elevens beteende samt ett medvetet val av bemötande och förhållningssätt. Vi behöver visa och erbjuda strategiska beteenden som fungerar i samråd med eleven. Att kunna hantera stress och beteendeproblematik handlar om att förstå orsakerna som ligger bakom elevens beteende.

Kursen varvar teorier på vetenskaplig grund med reflektions- och samtalsövningar.

Målgrupp

Lärare i förskoleklass och grundskola

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kurstillfälle

Stockholm, 15 november 2024
Kl 09.00-16.30 | 3 850 kr exkl moms
Boka
Malmö, 21 november 2024
Kl 09.00-16.30 | 3 850 kr exkl moms
Boka
Göteborg, 12 maj 2025
Kl 09.00-16.30 | 3 850kr exkl moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

 

 

BOKA MED GRUPPRABATT

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer