Tidig läs- och skrivinlärning

– språkliga mönster, avkodning och språkliga ledtrådar, undervisningsgaranti för alla elever

Lär dig att:

  • Förankra din undervisning i det svenska symbolsystemets uppbyggnad
  • Tydliggöra skriftspråkliga mönster och språkliga ledtrådar i din undervisning
  • Utveckla ett språkutvecklande arbetssätt som gynnar flerspråkiga elever
  • Organisera undervisningen med tydlig struktur så att alla elever knäcker koden
  • Använda analysverktyg som visar elevens nuläge och fortsatta progression

Lär dig hur du strukturerar undervisningen för att alla elever ska knäcka den alfabetiska koden

Att knäcka den alfabetiska koden är en av de stora händelserna i ett barns liv. Det är en utmaning för alla barn, för en del går det lätt och för andra blir det svårare. En extra utmaning blir det för flerspråkiga elever med ett annat modersmål än svenska. Det handlar om att förstå de språkliga mönster som bygger upp vårt talade språk och kunna göra koppling till visuella mönster, enskilda och sammankopplade bokstäver. Undervisningspraktiken behöver ta sin utgångspunkt i hur det svenska symbolsystemet är uppbyggt och hjärnans krav på pedagogiken. Här får du lära dig hur du gör! Du får den kunskap du behöver för att bygga upp en strukturerad undervisning med en tydlig arbetsgång med syfte att alla elever ska knäcka den alfabetiska koden.

Under kursen undersöker vi följande frågor…
Kan även bokas som uppdrag, dvs internutbildning där kursledaren kommer till er

Hur designar du lärsituationer så att de skapar en undervisningsgaranti för eleven?

All läs- och skrivundervisning har sin utgångspunkt i det talade språket. Ett väl utvecklat ordförråd ger större möjlighet att förstå det lästa och är en förutsättning för produktion av text. Därför behöver all undervisning vara språkutvecklande. På kursen får du lära dig hur det talade och skrivna språket hänger samman i mönster men också hur skriften saknar de språkliga ledtrådar som är grunden till läsförståelse och stavningsregler. Vi tittar närmare på hur undervisningen kan designas för att hjärnan ska lära sig att uppfatta nyanser i skriftspråket.

Hur bygger du upp en tydlig arbetsgång från förskoleklass till och med åk 3?

Det handlar inte om att följa ett visst läromedel eller en viss metod utan det handlar om att undervisa i exakt det som är kritiska faktorer för att lära sig skriva och läsa. Det kan vara stavningsmönster, organisation av tal och skrift, språkliga mönster, betoning och klang etc. Allt detta behöver vi undervisa i men hur vi designar de olika undervisningsmomenten kan variera.  Det viktiga är ATT du undervisar om språkliga ledtrådar och mönster. Här får du lära dig att bygga upp en tydlig struktur i undervisningen som kopplas samman med effekten på elevernas lärande.

 

Hur anpassar du läs- och skrivinlärningen för flerspråkiga elever?

Det är en extra utmaning för flerspråkiga elever att knäcka läs- och skrivkoden i det svenska språket. Du som pedagog behöver ha ett medvetet förhållningssätt för att undervisa språkutvecklande och en noggrannhet i hur du designar läs-och skrivinlärningen. Ordförrådet behöver ständigt fyllas på så att språket kan utvecklas från vardagsspråk till ett kunskapsutvecklande språk. Här lär du dig utforma kommunikativ och flerstämmig undervisning med fokus på språkets roll vilket forskning visar är gynnsamt för alla elever.

Hur motiverar du eleverna till lusten att läsa och skriva texter?

Det mest naturliga är att vi undviker sådant som vi tycker är svårt. Om eleven måste fundera över hur ord stavas, eller har otillräckligt ordförråd så sjunker lusten och motivationen. Det saknas helt enkelt verktyg för produktion av text. Samma sak gäller läslusten, med svag avkodningsförmåga minskar lusten.  I kursen får du material som du kan använda direkt i din undervisning för att säkerställa alla elevers avkodningsförmåga. När eleven upplever sin egen framgång och har verktyg för att läsa och skriva då kommer både lust och engagemang.

Målgrupp

Lärare och rektorer i förskoleklass och grundskolans tidiga år

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att du ska kunna använda dina nya kunskaper redan dagen efter kursen och att det du lär dig kommer att göra skillnad för din undervisning och dina elever.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kurstillfälle

Göteborg, 9-10 april
Kl 9.00-16.30 | 5 450 kr ex moms
BOKA
Stockholm, 15-16 oktober
09.00 - 16.30 | 5 450 kr exkl moms
Boka kursplatser

Din bok har lagts till i varukorgen

Det fungerar!
Kan även bokas som uppdrag, dvs internutbildning där kursledaren kommer till er

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig >>

Susanne Weiner Ahlström, läs- och skrivexpert.

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>