Förskolans uppdrag

Hur påverkas verksamheten om vi har olika förståelse och kunskap för vad vårt uppdrag innebär? Det leder till osäkerhet och svårigheter att samarbeta, vilket i sin tur minskar möjligheterna att föra verksamheten framåt. Vårt uppdrag är komplext och innehåller både begrepp som ska förstås och ämneskunskaper som ska omsättas till praktik. Dessutom ska verksamheten vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vad innebär det och hur blir det en del av vår vardag? Genom att analysera och diskutera läroplanens innehåll och begrepp kan vi öka medvetenheten om vad uppdraget innebär. På så vis stärks du i din roll som pedagog och samsynen hos dina kollegor ökar. Både du och barnen får en mer spännande och innehållsrik vardag i förskolan!

Välj 2-4 moduler per dag.

Förskolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men hur fungerar det i vardagen? När vi läser läroplanen kan det lätt bli så att vi teoretiserar och tänker övergripande. Så hur gör vi då för att det som står i läroplanen förvandlas till praktik? Det innebär framför allt att vi behöver öka vår egen förståelse för de olika ämnesområdena och skapa spännande och utmanande lärande situationer för barnen. Genom att reflektera tillsammans, hålla oss uppdaterade med den senaste forskningen och dela med oss av våra erfarenheter blir teorier praktik.
Vi behöver ”göra” läroplanen tillsammans med barnen! Läroplanen betonar att barns intressen och egna idéer ska få flöda under dagarna i förskolan. Då behöver vi skapa en vardag där vi kan fånga upp - och planera utifrån - barns nyfikenhet. Det handlar också om att själv vara nyfiken och lyhörd för barns egna tankar och sätt att lära när vi planerar undervisningen i förskolan. Vi behöver skapa utrymme för barns frågor i verksamheten så att vi inte hamnar i ett traditionellt aktivitetstänkande utifrån enbart de vuxnas perspektiv.
Behöver ett utvecklingssamtal se ut på ett visst sätt? Lagen säger att minst ett samtal per år ska genomföras, men det är lätt att fastna i traditioner. Hur utvärderar vi barns förändrade kunnande utan att utvärdera barnet? Målet är att skapa ett möte som är givande för båda parter. När samtal övergår från information till dialog ger det fantastiska effekter.
Får barn hålla på med vad de vill när de själva vill? Att analysera vilka regler och rutiner vi har på förskolan och hur vi kan utöka barns inflytande kan vara utmanande. Vi behöver ständigt titta på hur ”maktfördelningen” ser ut mellan vuxna och barn. Delaktighet och inflytande påverkar motivationen och därmed möjligheten att lära sig. Får barnen möjlighet att välja vad de vill lära sig? Under hela dagen eller bara mellan 9-11? Vågar vi låta barnens lärprocesser sprida ut sig ohämmat?
Normer och värden handlar om demokrati och allas lika värde och de vuxna på förskolan behöver fungera som förebilder för barnen. Vi behöver se till att alla, både barn och vuxna, känner sig accepterade och som en del av gruppen. Att se på olikhet som en tillgång kan låta självklart, men att arbeta med det i praktiken är inte alltid lika lätt. Demokrati är inte bara att få välja aktivitet utan behöver ses i ett större sammanhang och vara levande i förskolans vardag.
Föräldrar ska vara delaktiga i förskolans vardag men vad innebär det? Vi ska på olika sätt bjuda in föräldrar att vara delaktiga och då behöver vi organisera, planera och genomföra det. Att föräldrarna ska få inflytande över verksamheten kan kännas skrämmande. Då behöver vi diskutera och hitta strategier för hur vi kan göra det på bästa sätt. Utvecklingssamtal, föräldramöten och traditioner på förskolan kan vara bra utgångspunkter för att skapa delaktighet och inflytande för föräldrarna.
När vi ska skapa en förskola med fokus på läroplanen behöver vi en organisation som stöder det arbetet. Vi behöver se till att den tid vi har för reflektion och planering ska räcka till, vilket innebär att vi behöver ställa oss nästa fråga, vad använder vi tiden till i dag? Det är många detaljer som behöver ses över för att verksamheten ska fungera. Som till exempel hur vi placerar oss i olika rum eller vem som ska göra vilka arbetsuppgifter. Det är de små detaljerna som gör att vi lyckas med vårt uppdrag. Vi behöver hitta strategier för att skapa en stabil organisation, så att vi lättare kan ägna oss åt förskolans uppdrag.
- Men vi har alltid gjort så här och det funkar hur bra som helst! Motivation och vilja att ta till sig det som är nytt ser olika ut hos oss alla. När uppgifter framstår som meningsfulla och användbara blir arbetet både stimulerande och utvecklande. Men om man uppfattar det som obegripligt och  tidskrävande kan det istället leda till att man känner sig oengagerad och inte vill göra det som krävs eller helt enkelt inte riktigt förstår vad som ska göras annorlunda. För att lära sig nya saker måste vi få tid till diskussion och reflektion i vardagen och på så vis våga pröva i praktiken.

Mina val

Till höger kan du se din dag byggas upp när du klickar i vilka moduler du vill ha. Välj 2-4 moduler ovan.

Du har inte valt någon modul

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille