DAG 1


DAG 1 Uppdrag: Specialpedagogik
Konferensprogram
8 December08.15  
Registrering
Kaffe/te med frukostsmörgås
 
09.00  
Konferensen inleds
Moderator Lena Göthe sätter agenda för dagen och ger oss vägledning för hur vi på bästa sätt tar vara på våra nya insikter och kunskaper.
 
09.15
Specialpedagogik med processkompetens – vad innebär det?
Genom att specialpedagogen och specialläraren får processkompetens kan vi bidra i skolutvecklingsarbetet på alla nivåer i skolan. Med processen i fokus kan vi arbeta förebyggande och hälsofrämjande med tillgängliga skolmiljöer för alla elever, samtidigt som det stärker vår yrkesidentitet och tydliggör vårt uppdrag för alla som arbetar i skolan. 
 • Processinriktad skolutveckling och specialpedagogikens roll – hur hör de ihop?
 • Vad är egentligen specialpedagogisk processkompetens?
 • Hur kan processkompetens bidra till att utveckla utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet på skolan?
 • Verktyg för att utveckla processer på individ, grupp och skolnivå
 
Föreläsare:
Anna Bengtsson, specialpedagog och handledare
Ida Necowski, specialpedagog, fortbildare, handledare
 
10.15
Reflektionspass
 
10.30
Utredning och särskilt stöd som process  
Att skolors utredningsarbete är ett pappersarbete som inte ger avtryck eller leder till förändring för vare sig eleven eller skolans lärmiljöer är tyvärr ofta vanligt. För att utredningsarbetet ska leda till förändring krävs en särskild inriktning – att förflytta fokus från produkt till process. Föreläsningen ger dig fördjupad kunskap om att utveckla arbetet med utredningar så att de blir ett verktyg i skolors arbete för att stödja elevernas lärande mot utbildningens mål. 
 • Hur kan kartläggning, analys och pedagogisk bedömning bli ett verk- tyg för och leda till utveckling av skolans lärmiljöer? 
 • Vad krävs för att utredningsarbetet ska leda till lärande och hållbar förändring? 
 • Hur kan utredningsarbetet stödja både individens utveckling såväl som gruppens och skolans lärmiljöer i stort?
 • Så får uppföljningen och utvärderingen genomslag
 
Föreläsare:
Anna Bengtsson, specialpedagog och handledare
Ida Necowski, specialpedagog, fortbildare, handledare
 
11.30
Lunch

12.30
Förebyggande, främjande och åtgärdande – vad är vad och varför är det så?
Att beskriva och sätta ord på hälsofrämjande, förebyggande, främjande och åtgärdande insatser är inte helt enkelt. Det är inte vattentäta skott mellan begreppen men det är viktigt att ständigt samtala om definitionerna för att förstå och utveckla arbetet. Maja Lindqvist sätter i sin föreläsning fokus på det förebyggande arbetet.. Genom att utveckla samsyn kring begreppet och dela upp arbetet i 5 faser får vi en bra process där vi kan arbeta med gemensamma krafter i alla professioner.
 • 5 faser för det förebyggande arbetet 
 • Vad innebär det förebyggande arbete i det praktiska arbetet?
 • Organisation och genomförande i de 5 faserna
 • Skapa förståelse och samsyn runt insatser
 
Föreläsare:
Maja Lindqvist, specialpedagog, utbildare, handledare och skolutvecklare 
 
13.30
Mellanledarskapet – att lyckas som processledare
Utvecklingsprocesser i skolan handlar om att bli bättre på det som just våra elever behöver. Här krävs det ett undervis­ningsnära processledarskap, men vad innebär det i realiteten? Nycklarna handlar om att driva förbättring framför förändring och processer istället för projekt där vi som organisation har kompetens för ett systematiskt utvecklingsarbete. Lena Göthe lär oss hur detta kan gå till.  
 • Kollegialt lärande och skolutveckling i ett elevnära processledarskap
 • Skapa strukturer och vetenskaplig systematik i utvecklingen av undervisningspraktiken
 • Det nyfikna och analytiska undersökandet av elevers lärande – undervisningens effekt
 • Konkreta redskap för ett lärande och utvecklande klimat i grupper du leder
 
Föreläsare:
Lena Göthe, skolutvecklare och fortbildare
 
14.30
Paus
 
15.00
Arbetar vi med rätt slags mål vid rätt tillfälle? 
Det finns olika sorters mål: resultatmål, effektmål, processmål, prestationsmål, lärandemål med flera. Forskning visar att mål främjar hälsa och välbefinnande och är ett viktigt verktyg för lärande och utveckling, men vilka mål pratar vi om egentligen? Är det rätt mål vi formulerar? Vems är målet? Vi behöver ha samsyn om målens innebörd och vilken sorts mål som fungerar bäst för olika situationer. Ju större glapp mellan förmågan och kraven som ställs, desto viktigare att målen är konkreta, nåbara och uppföljningsbara. Är de det?
 • Mål – ett kraftfullt vapen för att utveckla undervisningen
 • Har vi missat målens funktion?
 • Hur vänder vi blicken mot mål som stödjer, vägleder och främjar elevers hälsa och lärande?
 • Är det verkligen så att eleven inte når målen? 
 
Föreläsare:
Helena Wallberg, specialpedagog, föreläsare, författare


16.00
Reflektionspass 
 
16.15
Moderator presenterar deltagarnas stödmaterial och vägleder oss i hur vi kan använda det
 
16.30
Konferensen avslutas