Förstelärarnas rikskonferens 2020

DESIGNA ETT FÖRBÄTTRAT LÄRANDE - FÖR ELEVER OCH KOLLEGOR

Den årliga mötesplatsen för förstelärare har hittills lockat nära 1000 deltagare. Viktig påfyllning av kunskap, verktyg och handlingskraft i relation till olika teman som direkt knyter an till förstelärarens specifika uppdrag, det är vad man får. Rollen ser olika ut på olika skolor och behovet av att mötas, reflektera och diskutera frågor och utmaningar med andra förstelärare är stort. Utifrån det bygger konferensen på en interaktivitet och ett engagemang utöver det vanliga.

Varmt välkommen!

 

Konferensen för dig som är förstelärare

Förstelärarnas rikskonferens 2020 fokuserar på de möjligheter som finns för förstelärare som mellanledare på skolan. Uppdraget innebär att med rektors stöd leda arbetet att formge både undervisning och kompetensutveckling. Det är en sammansatt process att skapa undervisning, från idé till färdig lektion. Det här är en konferens om hur vi förstelärare tillsammans med våra kollegor designar framgångsrik undervisning för eleverna.

Året konferens leds av de erfarna processledarna och förstelärarna Jesper Grönlund och Marie Mattson från Fridaskolan i Uddevalla. Speciellt inbjuden är Niklas Fohlin, välkänd guru inom kooperativt lärande.

Målgrupp

Förstelärare

Innehåll

08.15 Registrering Kaffe/te med smörgås
09.00 Välkommen

Projektledare Michael Karlsson hälsar välkommen och lämnar över till processledarna Jesper Grönlund och Marie Mattsson.

09.10 Pass 1: Strategier och strukturer för det goda mötet – en förutsättning för lärande på alla nivåer

Skola och utbildning handlar om en rad olika möten - med kollegor, elever och vårdnadshavare. Det är både formella planerade möten och en rad informella träffar, från lektioner och konferenser till elevsamtal i korridoren. Vi känner alla igen dåliga och goda möten men det kan vara svårt att sätta ord på skillnaden. Som förstelärare förväntas du hantera denna mångfald av möten och behöver då verktyg för att kunna leda och planera för dessa. Till det krävs strategier och strukturer som bidrar till delaktighet, engagemang och lärande.

 • Hur inleder du ett möte för att skapa delaktighet och rätt förväntan?
 • På vilka sätt är formen avgörande för det goda mötet?
 • Hur lyckas du som förstelärare etablera goda relationer?

Med utgångspunkt i teori och samlade erfarenheter beskriver Jesper Grönlund och Marie Mattsson möjligheterna som finns i skolvardagens möten. Här får du möjlighet att samla och prova verktyg för det goda mötet med elever och kollegor, exempelvis samskapande inledning, sammanhangsmarkering och samtalsformer. Vi samskapar passet genom att du är aktiv i dialoger.

“Problemet med det läge som råder i dag i skolan med dess allt suddigare formspråk, är att trycket på läraren att vara formgivare ökat drastiskt.” Den seende läraren, Oscar Öquist

10.50 Kaffe/te med frukt
11.10 Pass 2: Kooperativt lärande – ökad motivation och måluppfyllelse genom samarbetets kraft

Hur kan vi aktivera eleverna som en läranderesurs för varandra? Vad finns det för goda exempel från klassrummet? Niclas Fohlin ger inblick i hur olika skolor använder kooperativt lärande för att öka samarbetsförmågan, motivationen och måluppfyllelsen. Som förstelärare får du redskap och strukturer att utveckla detta i det relationella ledarskapet.

 • Elevaktiva arbetssätt och inkluderande lärprocesser
 • Forskning om kooperativt lärande
 • Vikten av reflektion och återkoppling

Niclas Fohlin är läraren och författaren som har gett kooperativt lärande ett ansikte. Detta pass är en föreläsning med vissa interaktiva inslag.

”Kunskaper behöver prövas, tränas och befästas i en social gemenskap. Ett aktivt klassrum är därmed ett lärande klassrum.” Grundbok i kooperativt lärande, Niclas Fohlin m fl författare

12.20 Lunch
13.20 Pass 3: Design av undervisning med extra fokus på form som lyfter innehållet

Vi vet att den enskilda läraren gör skillnad. I det ligger ett ansvar och en möjlighet. Alla lärare önskar bra lektioner med engagerade elever som utvecklas, men hur gör man? Vi tror på ett klassrum där eleverna blir resurser i varandras lärande. Med en bred didaktisk repertoar kring både innehåll och form kan läraren bättre förhålla sig till den variation som uppstår i mötet med eleverna.

 • Snabbutvärdering: Skulle du vilja gå på dina egna lektioner? 
 • Hur kan du planera och prioritera för ökad delaktighet?
 • Vilka likheter finns mellan design av elevers lärande och design av lärares lärande?

Jesper Grönlund och Marie Mattsson tar utgångspunkt i Niclas Fohlins föreläsning, delar tankar och erfarenheter samt fyller på med fler konkreta exempel som bidrar till delaktighet och lärande i klassrummet. Här finns också tid för att tänka tillsammans kring våra erfarenheter av att leda och delta i kollegialt lärande.

“Över hela världen råder samsyn i forskningen om att lärares kunskap och status är det viktigaste för elevers lärande. Lärare har betydelse!” Karin Rönnerman, Att leda från mitten – lärare som driver professionell utveckling.

14.50 Kaffe/te med kaka
15.10 Pass 4: Kollegialt lärande som motor för utveckling – framgångsfaktorer för att leda lärares lärande

Långsiktighet, uthållighet och tillfällen för lärare att utbyta tankar och idéer är förutsättningar för skolutveckling. Eller med andra ord, kollegialt lärande. I utvecklingsarbete spelar “mellanledaren” en avgörande roll. Styrkan hos mellanledaren är att hen har en fot i klassrummet och samtidigt är involverade i planeringen av lärares lärande. Ytterligare en framgångsfaktor är input i form av teori som fördjupar samtalen. 

 • Hur skapar du trygghet i den kollegiala gruppen med ett sammanhang där alla vill bidra?
 • Hur planerar du för att utmana en ytlig “trevlighetskultur” och i stället etablera lärande dialoger med djup?
 • Hur organiseras kompetensutveckling som tar vägen via klassrummet?

I dagens sista pass får du ta del av goda exempel på när skolutveckling har gett effekt. Jesper Grönlund och Marie Mattsson skapar tillfällen att tänka kring de utmaningar som en skola och förstelärare ofta möter. Du får användbara förslag på hur du i din roll kan planera och leda skolutveckling. Innan vi går hem hjälps vi åt att sammanfatta dagen i ett gemensamt vackert avslut. 

“Lärande är den process genom vilken erfarenheter leder till bestående förändring i kunskap och beteende”. Professionsutveckling och kollegialt lärande. Framgångsstrategier och utvecklande motstånd, Steven Katz och Lisa Ain Dack

16.45 Avslutning

Projektledare Michael Karlsson avslutar och blickar framåt mot Förstelärarnas rikskonferens 2021.

Jesper Grönlund
Föreläsare och processledare
Marie Mattsson
Föreläsare och processledare
Niclas Fohlin
Föreläsare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj konferensort!

NYTT DATUM
Malmö, 9 oktober 2020
09.00-16.40 | 4 350 kr ex moms
BOKA
NYTT DATUM
Stockholm, 16 oktober 2020
09.00-16.40 | 4 350 kr ex moms
BOKA