Framgångsrik skrivundervisning

- Så utmanar och utvecklar du eleverna i deras skrivande

Lust, motivation och skaparglädje – visst önskar vi att det ska drabba våra elever när vi introducerar nya skrivövningar, oavsett om eleverna gör sina första trevande försök i årskurs 1 eller skriver argumenterande text i årskurs 6. Men lärarutmaningen handlar inte bara om att skapa lust och motivation hos eleverna. De ska få verktyg och nycklar till skrivande som inkluderar, utmanar och utvecklar dem på deras nivå. Samtidigt behöver vi förstå elevernas lärprocess och sätta långsiktiga mål för deras skrivutveckling.

Under dagen får du praktisk och undervisningsnära kunskap om lärprocesser, differentierad skrivundervisning, skrivbedömning, textrespons och mycket mer. Innehållet är anpassat för dig som undervisar i årskurs 1–3 och 4–6.

 

Välkommen på konferens som stärker och utvecklar din skrivundervisning.

 

Dags att göra något åt skrivglappet!

En av svenskämnets mest omdebatterade utmaningar just nu är hur vi motiverar och utbildar elever till skrivkunniga individer som behärskar skriftspråket i alla dess variationer. En skrivkunskap som de ska bära med sig, och som behöver vara hållbar, för resten av deras liv.

Nu får du möjlighet att fullkomligt badas i aktuell kunskap om framgångsrik skrivundervisning för årskurs 1–6, när etablerade forskare, prisade lärare och författare delar med sig av fungerande och inspirerande skrivövningar, inkluderande och motiverande arbetssätt och den senaste forskningen. Målet är att du ska komma tillbaka till dina elever påfylld med insikt och kompetens.

Målgrupp

Grundskollärare och rektor, åk 1-6.

Innehåll

08.15 Registrering

Kaffe/te med smörgås. Passa på att besöka Coachens hörna.

09.00 Konferensen inleds och moderator Anna Sterlinger Ahlring hälsar välkommen 

Kortföreläsning: Att skapa magi med ord.
Låt pennan bli en pensel och pappret en målarduk. 

09.20 Hur tar vi ett helhetsgrepp runt läs- och skrivutvecklingen på vår skola? 

Lärarfortbildnings läs- och skrivexpert, tillika kvalitetsansvarig Susanne Weiner Ahlström tar ett koncentrerat helhetsperspektiv på hur skolor/kan lyfta sin läs- och skrivundervisning.

09.30 Framgångsrik, skicklig skrivundervisning – vad är det?

Catharina Tjernberg, forskare i läs- och skrivutveckling vid Karlstads universitet.
En framgångsrik och skicklig skrivundervisning bygger på den teoretiska förståelsen inte bara i ämnet utan också i lärprocessen. Läraren behöver ha ett förhållningssätt som utgår från eleven med fokus på att skapa motivation och lust att lära. Dessutom krävs en tydlig struktur och tydliga mål men också att kunna fånga de didaktiska ögonblicken för att möta mångfalden i klassrummet, olika behov, olika modersmål, eventuella hinder för lärande och särbegåvning. 

 • Vad kännetecknar en framgångsrik skrivundervisning? 
 • Så gör skickliga lärare för att utveckla sina elever
 • Elever med olika förutsättningar och behov
 • Planering och tillämpning av inkluderande skrivundervisning
 • Fördelar med kollaborativa arbetsformer och kollegialt lärande
10.30 Paus

Passa på att besöka Coachens hörna.

11.00 Funktionellt perspektiv på skrivbedömning och textrespons

Gustaf B. Skar, professor
Daroon Yassin Falk, universitetslektor med lärarbakgrund

En viktig pusselbit i elevernas skrivutveckling och skrivmotivation är att de får relevant bedömning och respons. Men vad ska läraren bedöma och hur ges feedback? Utgångsläget i föreläsningen är ett funktionellt perspektiv, vilket innebär att en av de viktigaste aspekterna vid bedömning blir om eleven uppnår syftet med texten. Vi tar del av forskning, och med hjälp av autentiska elevtexter och textsamtal, presenteras redskap för arbete med skrivbedömning och textrespons i grundskolans tidiga år. 

 • Vad kännetecknar god skrivbedömning?
 • Hur kan skrivförmåga bedömas i de tidiga skolåren?
 • Utmärkande drag för god textrespons 
 • Vägledande samtal som bidrar till att utveckla elevers funktionella skrivkompetens
12.00 Lunch
Passa på att besöka Coachens hörna.
13.00 Gemensam reflektion

Anna Sterlinger Ahlring hjälper oss reflektera, resonera, och reagera på förmiddagens föreläsningar.

13.15 Differentierad skrivundervisning – att arbeta både språkutvecklande och inkluderande

Ulrica Elisson, lärare och läromedelsförfattare till "Escape Room i undervisningen"
I den differentierade undervisningen anpassas aktiviteter och uppgifter utifrån elevgruppen och inte tvärtom som när man individualiserar, då man anpassar elevgruppen utifrån uppgiften. Hur kan man använda sig av detta i skrivundervisningen? Utifrån ett språkutvecklande arbetssätt får du flera exempel på hur du kan jobba ämnesövergripande och differentierat med skrivundervisningen för att skapa förutsättningar för att alla elever ska nå så långt som möjligt.   

 • Språkutvecklande arbetssätt med hjälp av cirkelmodellen och stödstrukturer
 • Motiverande arbetssätt – att synliggöra lärandets vad, hur och varför
 • Så lär vi oss tillsammans genom kooperativa strukturer 
 • Formativ undervisning – återkoppling under alla lektioner
 • Samma uppgift – olika nivåer. Exempel på anpassade uppgifter och aktiviteter
14.15 Paus

Passa på att besöka Coachens hörna.

 

14.45 Inspirerande fungerande skrivövningar 

Pär Sahlin, författare
”Han var glad.”   ”Hon blev arg.”   ”Vi var jättehungriga!”
Hur väcker vi elevernas skrivlust? Hur får vi dem att behärska gestaltandets konst eller att förstå när och hur de ska anpassa språket till olika mottagare?  I den här föreläsningen får du inspiration, tips och skrivövningar som utgår från kursplanen – med elevens motivation i fokus.

 Skrivövningar som suger tag i eleverna

 • Behöver det vara så svårt att skriva gestaltande?
 • Hur arbetar vi språkutvecklande med skrivövningar?
 • Från talspråk till skriftspråk – och det som ställer till det däremellan
15.45 Framgångsreceptet – så lyckas vi i vår undervisning

Moderator Anna Sterlinger Ahlring sammanfattar dagen och bjuder på återblickar från sina sex år med Anna & Philips Lärarpodcast. Anna reflekterar kring intervjuer med skickliga lärare och ger exempel på vad de gör för att lyckas i sin undervisning.

16.15 Konferensen avslutas

Föreläsare

Anna Sterlinger Ahlring
Moderator
Ulrica Elisson
Läromedelsförfattare, lärare
Gustaf B. Skar
Professor
Daroon Yassin
Universitetslektor
Catharina Tjernberg
Prisad forskare
Pär Sahlin
Lärare och författare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Projektledare

Cecilia Blanckert

Välj tillfälle

Livesänd
Digital konferens, 21 oktober 2021
9.00-16.15 | 3 350 kr
Boka