NPF-anpassad lärmiljö

DEN ÅRLIGA MÖTESPLATSEN FÖR EN MER TILLGÄNGLIG SKOLA

Här är konferensen för dig som vill fördjupa dina kunskaper om NPF, lära dig nya metoder, få praktiska tips och ta med dig nya kunskaper för att skapa en NPF-anpassad lärmiljö på din skola. 

Konferensen har utvecklas år för år och fått riktigt fina lovord från våra deltagare med över 1000 nöjda kunder hittills. Detta är en konferens för hela skolan.

Varmt välkommen till årets konferens - på plats eller digitalt.

Så ger du alla elever en chans att lyckas

Har vi de redskap vi behöver för att göra dagen begriplig och hanterbar för elever med NPF? Upplever vi att vi hinner med och ge det våra elever med NPF-relaterade svårigheter behöver? Ofta blir svaret nej. Det vill vi ändra på! Under den här dagen får du kunskap för att kunna ändra på din egen undervisning och på elevens möjligheter i skolan.

Självklart behövs samsyn och samarbete i kollegiet men varje enskild lärares kompetens är viktig om vi vill ge alla elever en chans att lyckas. Välkommen till en inspirerande dag som kommer att göra skillnad för din undervisning.

Konferensprogram

08.15 Registrering
09.00 Konferensen inleds

Moderator Joanna Lundin hälsar välkommen

09.15 Hur påverkar NPF lärandet – och varför?

Joanna Lundin, lärare, föreläsare och författare
Vi kan inte prata lärande utan att prata om hjärnan, funktioner och minnet. En elev med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning upplever och bearbetar sinnesintryck och information annorlunda. Det får pedagogiska konsekvenser för lärandet. De kognitiva svårigheterna skiljer sig åt beroende på funktionsnedsättning och som lärare behöver vi kunskap om hur. Så hur ser processen för lärande ut och vilka effekter ger NPF på lärandet?

 • NPF-anpassad lärmiljö – vad innebär det i realiteten?
 • Hur får vi till ett lärande som fungerar för alla elever?
 • Vilka kognitiva nedsättningar ger NPF och vad får det för konsekvens för lärandet?

 

10.00 Reflektionspass: Hur syns min föreställning om eleven i mitt beteende?

Reflektionspasset genomförs med verktyget Fyrfältaren och metoden EPA.

10.15 Vad är det vi förväntas göra i Ledning och stimulans?

Maja Lindqvist, specialpedagog, författare och handledare.
Anpassningar behöver ske på både individ- och gruppnivå. Genom att ringa in de stödbehov som finns på gruppnivå och diskutera stödåtgärder, minskar behovet av extra anpassningar. Skillnader i förutsättningar kan kompenseras. Men vad innebär det att sätta in stödåtgärder under ledning och stimulans rent praktiskt? Vad kan vi göra?

 • Vad är det som skaver och hindrar?
 • Vad är det för insats som eleven behöver?
 • När är det dags för extra anpassning respektive särskilt stöd?
11.15 Reflektionspass: Hur kan jag utveckla min relationella kompetens gentemot eleverna?

Reflektionspasset genomförs med verktyget Fyrfältaren och metoden EPA.

11.30 Lunch
12.30 Tydliggörande pedagogik – ett måste för NPF-eleven men bra för alla

Malin Reuterswärd och Cajsa Jahn, lärare respektive pedagog i grundskolan.
Med tydliggörande pedagogik blir skolan begriplig, hanterbar och meningsfull. För många av eleverna med NPF är skoldagen det rakt motsatta. Det tar enormt mycket energi att försöka förstå och tolka det som sker, energi som de andra eleverna istället kan investera i sitt lärande. Tack vare enkla tekniker kan du kompensera för nedsatta funktionsförmågor och dra nytta av elevernas styrkor, så att dina elever kan nå kunskapsmålen oavsett funktionsvariation.

 • Verktyg för att skapa en inkluderande lärmiljö
 • Hur kan vi göra skoldagen begriplig, hanterbar och meningsfull för alla elever?
 • Hur bygger vi möjlighet till energi, motivation och återhämtning i undervisningen?
13.30 Differentierad undervisning - i mitt klassrum behövs få extra anpassningar

Linn Hörnfalk, lärare Mellanhedsskolan i Malmö
I klassrummet möts undervisning, värdegrund och attityder. Den differentierade undervisning möter alla elever och deras olika nivåer. Läraren Linn Hörnfalk är övertygad – det är ett mycket mer effektivt sätt att undervisa och de extra anpassningarna behövs inte eftersom alla elever får sina behov tillgodosedda redan från början. Dessutom skapar undervisningen arbetsro för både elever och lärare.

 • Så planerar jag för differentierad undervisning: tidsåtgång, material, upplägg
 • Arbetsro och tydlighet – exempel på hur jag skapar struktur och en tydlig värdegrund
14.20 Paus
14.45 Föräldraperspektivet: Det goda samarbetet skola-föräldrar

Moderator Joanna Lundin byter perspektiv till sin roll som förälder till ett barn med NPF. Här delar hon med sig det hon vet fungerar när skola och föräldrar gemensamt bygger allians runt eleven. Vi avslutar med en kort bikupa där deltagarna delar med sig av sina bästa råd.

15.00 Få din elev att hålla hela dagen genom kloka övergångar

Linda Hallberg, specialpedagog, fortbildare och författare.
Under en skoldag sker många olika övergångar för elever, övergångar som elever förväntas hantera helt själva. Det kan handla om moment som växlar under en lektion, gå på lunch och rast eller gå till fritids. För många av oss passerar de bara och vi kan anpassa utan ansträngning. Men för vissa av våra elever är de en stor energibov och källa till oro och stress. Här får ni vägledning i hur ni systematiskt kan planera och hjälpa elever klara alla övergångar under skoldagen.

 • Varför är övergångarna så problematiska? Vad sker där?
 • Hur skapar vi trygghet och kontinuitet i övergångarna?
 • Konkreta arbetsmetoder, strategier och praktiska tips
16.00 7 saker som funkar – konkreta undervisningstips

Joanna Lundin sammanfattar de viktigaste lärdomarna under dagen och gräver samtidigt i sin stora verktygslåda och lyfter fram sju viktiga saker som hon vet kan hjälpa dig att skapa tillgänglig undervisning som möjliggör för dina elever med NPF.

16.30 Konferensen avslutas

Föreläsare

Joanna Lundin
Lärare, föreläsare och författare
Maja Lindqvist
Specialpedagog, författare, handledare
Linda Hallberg
Specialpedagog, fortbildare och författare
Linn Hörnfalk
Lärare Mellanhedsskolan i Malmö
Cajsa Jahn
Lärare
Malin Reuterswärd
Pedagog

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Cecilia Blanckert

Välj tillfälle

Livesänd
Digital konferens, 15 oktober 2021
09.00-16.30 | 3 350 kr ex moms
BOKA
Konferens för hela arbetslaget
Gå fyra så bjuder vi rektor

Finns även som digital konferens
Konferensen livesänds över hela landet