Fortbildning för elevassistenter

– Hjälp eleven att växa – om NPF, anpassning och lärande

Kursen lär dig att:

  • Motivera och öka elevens förmåga till fokus
  • Skapa goda och tillitsfulla relationer med eleven
  • Anpassa förhållningssätt och beteende utifrån olika funktionsvariationer
  • Bli en trygg ledare för elevens lärande
  • Arbeta medvetet utifrån skolans värdegrund och uppdrag

Om kursen

I samspel med läraren kan elevassistenten bli en nyckelspelare som hjälper eleven att fokusera, kämpa på och nå sin fulla potential. Med rätt kunskap och vassa verktyg kan du som är elevassistent verkligen göra skillnad för eleven.

I den här kursen utvecklar du kunskaper och färdigheter som du behöver för att klara av din roll, stötta och utmana eleverna på bästa sätt. Att förstå lärprocesser och hur hjärnan styr vår inlärning är centralt, likaså förståelse för hur NPF påverkar olika funktioner. Du får också fördjupa dig i skolans värdegrund och övergripande mål samt utveckla din relationskompetens. Allt detta tillsammans kommer att göra dig till en professionell elevassistent som är en långsiktig och kompetent resurs för både kollegor och elever.

Innehåll

Hur formar vi ett bra pedagogiskt samarbete mellan lärare och assistent?
Som stödfunktion till läraren behöver du förståelse för vad och på vilket sätt eleverna ska stödjas i sin kunskapsutveckling. Att veta vilka förmågor och färdigheter som ska utvecklas och att ge respons på visat lärande är en viktig del av ditt uppdrag. Kursen ger dig kunskap om styrdokumentens övergripande mål och konkretiserar det lärandet som ska följa på det.

Hur utvecklar vi tillitsfulla och stödjande relationer med eleverna?
Vad innebär begreppet relationskompetens? Att utveckla hela eleven innefattas av ett mångdimensionellt syfte där undervisning och lärande hänger samman. Vi utvecklar din förmåga att bygga tillitsfulla och respektfulla relationer genom insikter i hur vi stärker elevens psykosociala behov, goda samtal och konfliktlösning samt främjande och förebyggande förhållningssätt.

Hur utvecklar vi det ledarskap som stödjer elevens lärande?
Att vara tydlig i rollen, att anpassa uppgifter, förmedla och ge instruktioner, att skapa engagemang och nyfikenhet kräver ett vässat ledarskap. En tydlig vuxen med ett medvetet bemötande och förhållningsätt skapar trygga elever. Vi sätter fokus på ditt ledarskap i relation till elevens lärande.

Hur stöttar vi elevers motivation och förmåga till fokus?
Ofta möter vi elever som har svårt att hålla fokus och som därmed har svårt att koncentrera sig en längre tid. Hur kan vi stödja elevens förmåga att hålla fokus? Att arbeta hjärnsmart är att anpassa pedagogiken efter hjärnans krav för att upprätthålla nyfikenhet och engagemang. Genom att bli medveten om hur du kan använda ett motiverande förhållningssätt kan du öka graden av koncentration och engagemang hos eleven.

Hur ger vi eleven feedback i olika situationer?
Elevens eget mindset har stor betydelse för utveckling och lärande. Hur kan du hjälpa eleven att utveckla ett dynamiskt mindset där tron på den egen förmågan och viljan till ansträngning ökar? Vet du hur det ska gå till skapar du bättre förutsättningar för elevens lärande. I utbildningen får du veta hur man ger feedback i olika situationer och hur olika sätt att ge feedback påverkar elevens lärande.

 

Hur kan vi minska glappet mellan elevens funktionsförmåga och skolans krav?
Att förstå elevens hela skolvardag är en förutsättning för att som vuxen kunna bemöta eleven på rätt sätt. Anpassningen till elevens funktionsnivå är grunden för elevens utveckling. Vilka av elevens förmågor är starka och i vad behövs stöttning? Kunskap kring olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ger en förståelse för hur vi kan minska glappet mellan elevens funktionsförmåga och skolans krav vilket ökar elevens förmåga att utvecklas optimalt.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni kan använda direkt efter fortbildningen.

Målgrupp

Elevassistenter och resurspersonal i grundskola och fritidshem

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kursort!

Stockholm, 13-15 oktober 2021
09.00 - 16.30 | 6.950 kr exkl moms
Boka kursplatser

Din bok har lagts till i varukorgen

Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.