Vi ger er stöd att implementera förändringarna!

Kursplanerna förändras, kunskapskraven byter namn och läroplanen har omformulerats. Vad kommer detta att innebära för vår undervisning och för våra elevers lärande? Vad krävs av oss som pedagoger?

Fortbildningar inom Lgr22:

      

Betyg och bedömning enligt Lgr22

Lär dig bemästra de utmaningar vi står inför höstterminen 2022.

De reviderade  kursplanerna ska vara ett bättre arbetsverktyg för lärarna. På så sätt vill man bidra till en högre kvalitet och likvärdighet i undervisningen och till att eleverna får mer tillförlitliga och rättvisande betyg. I denna fortbildning kommer ni få mer kunskap kring hur ni ska använda den nya läroplanen i er undervisning, bedömning och betygssättning.

  • Begreppet kunskapskrav ska ersättas av begreppet betygskriterier i alla skolformer och årskurser där betyg sätts
  • Begreppen kunskapskrav och kravnivåer ska ersättas av begreppet kriterier för bedömning av kunskaper i de skolformer och årskurser där betyg inte sätts, till exempel i grundskolans lägre årskurser.

Boka kurs om betyg och bedömning >>

Boka föreläsning om betyg till er skola >>

 

  

 

 

Lgr22:
Hur påverkas undervisningen och lärarprofessionen?

Höstens konferens riktar strålkastarna mot den nya läroplanen för grundskolan, Lgr 22. I de ändrade styrdokumenten lyfts ämnenas karaktär fram tydligare och värdet av fakta och förståelse understryks.

Hur kan Lgr22 bli ett redskap för att ge eleverna en allsidig utveckling som kapabla, tänkande människor? Och på vilket sätt påverkar de förändrade styrdokumenten vår yrkesprofession? Vi presenterar aktuell forskning och handfasta exempel på hur Lgr 22 hjälper oss i skolvardagen. Med eleven i centrum.

 

Boka konferens om Lgr22 >>

 

 

 

 

Inspirationsföreläsning

Redo för reviderade kursplaner?

Syfte, mål, centralt innehåll och kunskapskrav har omarbetats och omformulerats i olika grad i de reviderade kursplanerna. Bland annat har faktakunskap och förståelse getts större utrymme och progressionen mellan stadier tydliggjorts. Dessa förändringar öppnar nu upp för spännande kollegiala samtal om vår undervisning och elevernas lärande.

Inspirationsföreläsning om den reviderade kursplanen >>

 

 

 

 

Inspirationsföreläsning

Professionalism i bedömningsarbetet

Föreläsningen som påverkar alla som jobbar i skolan! 

Larissa Mickwitz, lektor i didaktik med en bakgrund som gymnasielärare tycker att vi behöver tala om professionalism i bedömningsarbetet:

Idag är de flesta överens om att bedömning har blivit en allt större del av lärarens arbete. Har den det? Kanske snarare det är så att det vi förstår som bedömning, och det lärare gör när de bedömer, alltmer har kommit att handla om betygssättning? Vad är det som har hänt och vilka konsekvenser har en sådan förskjutning fått för skolans kunskaps och fostransuppdrag, och för lärarprofessionen? Vilka grunder vilar begreppet bedömarkompetens på och hur hänger den samman med lärarens professionalism?

 

Boka föreläsning om professionalism i bedömningsarbetet >>

 

 

 

 

               

Boka en fortbildning om LGR22 till er skola

Behöver din skola stöd och kunskap om betyg och bedömningsarbete samt att implementera Lgr22? Hör av dig till mig så diskuterar vi ett upplägg som passar för din skola!

Kontakta Evert för att boka!

Digitalt eller på plats hos er    

Är din skola, ditt arbetslag och du redo för Lgr22?

Ändringarna varierar i omfattning mellan de olika kursplanerna eftersom behoven har sett olika ut i olika ämnen.

Här är en sammanfattning av de huvudsakliga förändringarna:

  • Fakta och förståelse betonas mer för att visa att goda ämneskunskaper har ett värde i sig
  • Ämnets karaktär har lyfts fram tydligare
  • Omfattningen av det centrala innehållet har setts över i vissa kursplaner 
  • Skillnaden mellan stadierna i det centrala innehållet är tydligare. Grundläggande kunskaper har stärkts i de lägre årskurserna och mer komplexa sammanhang introduceras successivt
  • Kunskapskraven är mindre omfattande och detaljerade och öppnar för varierade bedömningssituationer

 

 

 

Alexander Bengtsson om Lgr22

Föreläsare, utbildare, förstelärare och gymnasielärare

Vad ska man tänka på när man ska implementera Lgr22?

Åsa Hirsh är docent vid Göteborgs universitet och utbildningschef för rektorsutbildningen. Hon säger så här om Lgr22:
Det betonas att den svenska skolan ska vara en skola för kunskap och bildning. Vad ligger i bildningsbegreppet? Om resan till kunskap är viktig där vi förut mest fokuserade på målet, visst får det konsekvenser för hur vi i kollegiet pratar undervisning?