Låt praktiknära fortbildning sätta fart på ert kollegiala lärande

Tycker du som vi, att fortbildning ska ge avtryck direkt i den praktiska verksamheten?

En mix av de pedagogiska frågorna vad?, varför? och framför allt hur? ger dig och dina kollegor möjlighet att ta del av praktiknära fortbildning, kopplad till aktuell forskning. Vi delar med oss av utvalda, beprövade och väl fungerande arbetsmetoder och verktyg inom områden som är direkt kopplade till skolans och förskolans mål och läroplaner. 

Professionell fortbildning för yrkesverksamma kräver att man kan den bransch man verkar i - det gäller oavsett om du är läkare, frisör eller lärare. Därför finns vi, Lärarfortbildning. Vi ägs av Sveriges lärare och vi har mer än 30 års erfarenhet av att fortbilda lärare och skolledare. 

När du anlitar oss för er internutbildning så är det viktigt för oss att du känner dig trygg. Därför kvalitetssäkrar vi löpande att vi håller vad vi lovar och vi har en nöjd-kund-garanti på alla våra internutbildningar. 

Välkommen att boka fortbildning för lärare och rektorer i alla skolformer.

 

Kontakta våra fortbildningsrådgivare och låt oss tillsammans skräddarsy den lösning som just ni behöver:

evert.norberg@lararfortbildning.se, 070-850 48 03

Internutbildning på plats hos er (eller online)

Låt oss starta i ert nuläge och designa en fortbildning där vi kombinerar föreläsning med reflektionsstunder och grupparbeten. Ett processbaserat arbetssätt bidrar till en hållbar kunskapsutveckling som styr mot de mål ni själva sätter upp.

Utifrån läroplan och skollag hittar vi ofta ett vad?, forskningen ger oss svar på varför? och när vi kombinerar dessa två faktorer med en stor mängd beprövad erfarenhet så får vi det som många eftersöker, dvs ett hur?.

En av de vanligaste frågorna vi ställs inför är nämligen "hur gör man i praktiken för att få det att fungera"? Alla vill ha smarta lösningar. Ofta finns inga quick-fix. Vi behöver utmana oss, få möjlighet att ställa frågor, klura, förstå varför, utforska och testa olika verktyg, metoder och förhållningssätt för att kunna tillämpa dem i vår praktik senare. Men vi behöver framför allt tid för vårt lärande. 

Många väljer idag att låta det processbaserade upplägget löpa över tid. Dvs att vi samarbetar inte bara vid ett fortbildningstillfälle, utan vi finns med som stöd under hela eller delar av ert utvecklingsarbete. För en hållbar fortbildning kräver att vi får landa i förståelsen, pröva i praktiken och återkomma med praktiska frågeställningar.

Vi strävar alltid efter att kunna starta i ert specifika nuläge eftersom vi behöver bygga en gemensam kunskapsbas för att få med oss hela kollegiet och skapa ett gemensamt språk för utveckling för att vi ska kunna nå ända fram. För att lyckas med det så har du alltid personliga avstämningar med din fortbildare inför varje fortbildningstillfälle.

Kontakta din fortbildningsrådgivare för mer information och priser.

Läs mer om vårt utbud av praktiknära och processbaserad fortbildning för grupper i 
förskola>> - grundskola>> - fritidshem>> - anpassad skola>> - gymnasieskola>> och vux>>

Internutbildning på plats hos er (eller online)

Lärande föreläsningar i sin rena form ger er en gemensam kunskapsplattform - före och under ett utvecklingsarbete, i samband med terminsstart osv. En föreläsning kan vara 1-2 timmar eller en halvdag. Kombinera gärna föreläsningen med reflektionsövningar i mindre grupper. 

Det finns inga begränsningar i antal deltagare. Vi föreläser på plats hos er eller online via länk. 

Våra föreläsare är utvalda för sin specialistkompetens inom respektive område.

Kontakta din fortbildningsrådgivare för mer information och offert.

Läs mer om vårt utbud av lärande föreläsningar inom
förskola>> - grundskola>> - fritidshem>> - anpassad skola>> - gymnasieskola>> och vux>>

Internutbildning på plats hos er (eller online)

När du väljer att arbeta långsiktigt med oss så har du möjlighet att få en egen processledare. Extra viktigt när vi skräddarsyr ert fortbildningsprogram över en längre tid.

En processledare som håller ihop, tillför energi, utmanar gruppen, svarar på alla möjliga och omöjliga frågor och säkerställer att vi tillsammans följer planen. Eller gör de avvikelser från planen som krävs för att nå i mål.

Prata med din fortbildningsrådgivare för mer information.

Kollegialt lärande i bokcirkel

Att boken fungerar som individuell kompetensutveckling tycker de flesta är självklart. Men ibland glömmer vi det självklara, dvs att vi med boken som utgångspunkt på ett enkelt sätt kan sätta fart på det kollegiala lärandet. Med reflektionsfrågor som kräver att vi funderar och pratar ihop oss. Utmanar invanda sanningar och ger oss inputs utifrån.

Inom flera områden kan vi rekommendera böcker, från Lärarförlaget, som är extra lämpade för bokcirklar. Böckerna innehåller beprövade, inspirerande arbetssätt och tankar som utvecklar undervisning, lärande och ledarskap t ex. 

En bokcirkel kan ni starta på egen hand utifrån reflektionsfrågor som finns på Lärarförlagets webbplats. Där finns också en guide till hur ni kommer igång. 

Som uppdragskund hos Lärarfortbildning har du alltid rabatt på Lärarförlagets böcker. Kontakta din fortbildningsrådgivare för mer information.

Vi kan också hjälpa er att boka in bokens författare för frågestund eller föreläsning i relation till era bokcirklar. 

 

Individuell kompetensutveckling, men bäst effekt när fler hör samma sak

Vid sidan av den fortbildning vi ger som internutbildning, så har vi också ett brett program med kurser och konferenser öppna för lärare och skolledare i hela landet.

Varje skolform har sitt kurs- och konferensprogram. Ett bra tillfälle för individuell fortbildning, men även för grupper, t ex arbetslag, som tillsammans behöver fylla på med kunskap och verktyg för att fortsätta utvecklas. Utbudet av aktuella kurser och konferenser hittar du under din skolform i huvudmenyn.

 

Grupprabatt - vid bokning av minst 10 kurs- eller konferensplatser under året

Är ni fler än 10 medarbetare i er organisation som under under närmsta 12 månaderna kommer att delta på våra öppna kurser eller konferenser så har ni möjlighet att nyttja vår grupprabatt.

Detta gäller både om ni vill gå flera personer på samma fortbildning eller om ni vill fortbilda er inom olika områden, vid olika tillfällen.

Ett prisvärt och smidigt sätt för dig och dina medarbetare att planera, fördela och förbereda er kompetensutveckling för att säkra ett hållbart lärande.

Kontakta oss för mer information och bokning:

Monica Franc
monica.franc@lararfortbildning.se
08-737 68 15

10 steg från intresseanmälan till uppföljning

1. Intresseanmälan

Att välja rätt fortbildning kan vara klurigt, därför har du alltid nära till en fortbildningsrådgivare - via telefon eller e-post. Tillsammans ringar med dig ringar vi in era utmaningar och behov av fortbildning. Vad har ni för mål? Hur ser ert nuläge ut i förhållande till målet? Vilka ska fortbildas och hur stor är gruppen? Har ni önskemål om startdatum? 

2. Offert
Du får en skriftlig offert med pris. Du får också information om allmänna villkor och vår kvalitetssäkring med Nöjd-kund-garanti. Offerten är giltig max 30 dagar för att vi ska kunna garantera tillgång till fortbildare det datum du önskat.

3. Avstämning
Kontakta oss när du läst offerten. Passa på att ställa kompletterande frågor samtidigt som vi stämmer av med dig att vi har uppfattat ditt önskemål rätt, och att du har all information du behöver inför ert beslut.

4. Bokning
Bokning gör du genom att tala med din fortbildningsrådgivare, eller skicka ditt beslut via e-post. Nu bokar vi gärna tid för det uppföljningssamtal vi vill ha med dig efter genomförd fortbildning.

5. Bekräftelse
Din orderbekräftelse skickas via e-post. Då får du även namnet på den utbildare vi valt.

6. Presentationssamtal med fortbildare
Din fortbildare tar en första kontakt strax efter att du fått din orderbekräftelse. Tillsammans pratar ni igenom grundförutsättningarna såsom mål för dagen, idéer till upplägg och ev specifika önskemål du har. Vi pratar om lokalens förutsättningar och bokning av resa och ev logi.

7. Planering med fortbildare
Nästa samtal med din fortbildare har fokus på upplägget mer i detalj. Om du så önskar tar fortbildaren gärna fram ett program så att du lätt kan förbereda dina medarbetare inför fortbildningsdagen. Ni avtalar också om lämplig tid för ett kort summeringssamtal i anslutning till fortbildningsdagens slut.

8. Genomförande
Vi är flexibla med genomförandet, på plats hos er eller online. Vi välkomnar och rekommenderar att skolans/förskolans ledning närvarar under fortbildningen.

9. Summering
Vi strävar efter att du och fortbildaren ska få möjlighet att mötas en kort stund för att reflektera lite kring den genomförda fortbildningen, gärna i direkt anslutning till fortbildningsdagen. Nådde vi uppsatta mål? Vad hände i gruppen? Vad är nästa steg, vad kan ni arbeta vidare med på egen hand och hur?

10. Uppföljning/utvärdering
Efter fortbildningen kontaktar din fortbildningsrådgivare dig vid den tidpunkt ni avtalat. Tillsammans utvärderar ni fortbildningsinsatsen och har en dialog kring idéer till fortsatt utveckling.

1. Bakgrund
Lärarfortbildning AB erbjuder fortbildning för lärare och skolledare inom alla skolformer. Lärarfortbildning AB arrangerar kurser, konferenser och uppdragsfortbildning över hela landet.


2. Fortbildning och fortbildare
Fortbildning anpassas för att möta uppdragsgivarens behov av fortbildning. Fortbildaren
lägger upp fortbildningen utifrån det syfte som specificeras i orderbekräftelsen.

Eventuella ändringar av syfte och innehåll skall överenskommas med fortbildaren senast fyra veckor före fastlagt datum för uppdragets genomförande. Lärarfortbildning AB:s fortbildare är alla väl förtrogna med utvecklingen inom förskolan/skolan. De arbetar med ett processinriktat arbetssätt som bygger på aktivt deltagande och belyser det praktiska arbetet i vardagen med stöd av forskning och beprövad erfarenhet. Fortbildaren kontaktar uppdragsgivarens kontaktperson senast två veckor före planerad utbildning för att stämma av praktiska frågor i samband med utbildningen.

3. Avtalet/Bokning av uppdrag
Bokning av uppdragsfortbildning via telefon, e-post eller på annat sätt är bindande för uppdragsgivaren. Ett för båda parter bindande avtal uppstår i samband med att uppdragsgivaren mottar orderbekräftelsen. Avviker orderbekräftelse från bokningen ska detta påtalas inom 14 dagar från orderbekräftelsen datering. Påtalar uppdragsgivaren detta inom sagda tid ska Lärarfortbildning AB korrigera avvikelsen eller förklara avtalet ogiltigt.

4. Avbokningsregler
Vid avbokning av uppdrag minst två månader före överenskommet datum för fortbildningen skall uppdragsgivaren betala 10% av överenskommet arvode. Vid avbokning minst en månad före betalar uppdragsgivaren 50% av arvodet. Vid avbokning mindre än en månad före genomförandedatum faktureras hela kostnaden.

5. Sjukdom/Ombokning
Vid fortbildares sjukdom utser Lärarfortbildning AB en ersättare. Om detta ej går att ordna överenskommes, i samråd med uppdragsgivaren, ett nytt datum för uppdraget ifråga. Träffas överenskommelse om nytt genomförandedatum gäller det arvode som angetts i ursprunglig orderbekräftelse.

6. Force majeure
Part är befriad från ansvar för brott mot detta avtal orsakat av omständigheter utanför parts kontroll såsom exempelvis olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, hårt väder, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar parts personal eller ej) eller handling eller underlåtenhet från myndigheters sida eller handling eller underlåtenhet från någon som part inte uttryckligen åtagit sig ansvar för. Så snart sådan omständighet har undanröjts skall part fullfölja sina förpliktelser på sätt som anges i avtalet. För att befrias från ansvar enligt denna bestämmelse skall part utan dröjsmål underrätta den andra parten om sådan omständighet.

7. Övriga kostnader
Eventuella övriga utlägg föranledda av uppdragsgivaren som uppstår vid planeringen debiteras utöver fastställt arvode.

8. Dokumentation/Fortbildningsmaterial
Fortbildningsmaterial och av Lärarfortbildning AB framställd dokumentation får inte användas i annat sammanhang utan godkännande av Lärarfortbildning AB. Inspelning eller vidaresändning av fortbildningen/föreläsningen får ej ske utan skriftligt medgivande från Lärarfortbildning AB.