Grundläggande litteracitetsundervisning i sfi

- praktiska exempel på språkutvecklande arbetssätt för A-D

Välkommen till en praktiskt inriktad kurs med fokus på HUR du undervisar elever som är i behov av grundläggande litteracitetsundervisning.

  • Få handfasta tips på hur du väljer och arbetar med vuxenrelevant innehåll
  • Bra ingång till Skolverkets stödmaterial
  • Få konkreta exempel på hur du kan utveckla elevernas muntliga och skriftliga färdigheter
Omarbetad version, tidigare ”Alfabetisering”

Om kursen

De sammanhållna studievägarna gör att lärare på alla nivåer i sfi-undervisningen nu kan möta elever med kort eller ingen skolbakgrund. Eftersom kunskapskraven för en kurs är desamma oavsett studieväg, behöver vi anpassa progressionstakt och arbetssätt för att dessa elever ska kunna nå kunskapskraven. Kursen är en bra ingång till Skolverkets stödmaterial och passar även dig som vill bredda din sfi-lärarkompetens men inte kan investera den stora mängd tid som det tar att arbeta sig igenom Skolverkets material. Kursen har flera gemensamma moment med kursen Digitala resurser i sfi.

 

Innehåll

Hur undervisar du elever med kort eller ingen skolbakgrund?
För att dessa elever ska kunna komma till rätta i samhället, behöver de tillägna sig fungerande strategier för att hantera skrift i vardagen. Kursen hjälper dig att förstå hur den här elevgruppen tolkar omvärlden. Du få möta svårigheter som kan finnas när det gäller bild- och symboltolkning, fiktivt och abstrakt tänkande samt förmågan att generalisera. Det finns välfungerande metoder men även fallgropar och vi tittar på några av dem.

Hur utgår du från vuxnas kontexter och elevernas egna erfarenheter?
Det är viktigt att eleverna känner att det de lär sig är användbart i livet utanför sfi-klassrummet och att de blir bekräftade som tänkande och erfarna vuxna. Därför måste vi skapa undervisning som är meningsfull, vuxenrelevant och håller ett funktionellt perspektiv. Kursen ger dig handfasta tips på hur du väljer och arbetar med vuxenrelevant innehåll, hur du stöttar eleverna i deras läs- och skrivutveckling och hur du kan använda flerspråkighet som resurs i klassrummet.

Hur konstruerar du språkutvecklande och kognitivt utmanande uppgifter? 
Det är en konst och en utmaning att konstruera uppgifter som är språkutvecklande, kognitivt utmanande och fokuserar på förmågor i stället för på resultat. Kursen ger dig flera konkreta exempel på hur du kan utveckla elevernas muntliga och skriftliga färdigheter, så väl analogt som digitalt. Du kommer också att lära dig vad som menas med att fokusera på lösningar utanför uppgiftens kontext och hur du kan göra det.

Genomförande

Grundläggande fortbildning som bygger på teoretisk genomgång, dialog, reflektion och digitala omröstningar som utgångspunkt för diskussion. Obs! medtag någon typ av digital enhet med internetuppkoppling.

Målgrupp

Sfi-lärare, skolledare, lärare i språkintroduktion, modersmålslärare

Mål

Du får komprimerad kunskap om litteracitet som hjälper dig utforma effektiv och funktionell undervisning utifrån elevgruppens behov och förutsättningar. Du får flera praktiska exempel på språkutvecklande arbetssätt för A-D och kunskap om vilka metoder och modeller som är mest framgångsrika.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kursort!

Stockholm, 22 mars 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms

Ej bokningsbar
Stockholm, 13 november 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl. moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.
Här finns jag 2 Här finns jag