Skräddarsydd internutbildning för små och stora grupper

Utvecklingsprocesser sätter vi igång tillsammans!
När ni vill utveckla en gemensam förståelse i kollegiet och nå nya mål tillsammans så är uppdragsfortbildning den fortbildningsform som vi rekommenderar. Vi arbetar i process och startar där ni befinner er. 

Vi fortbildar på plats hos er eller digitalt. Kontakta din fortbildningsrådgivare Jonas Gille på 070-859 44 84 för mer information eller fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig. 

Är du nyfiken på vad vi kan hjälpa er med när det gäller Skolutveckling så klicka här >>Bedömning och återkoppling på distans
Bedömning

 • Hur ger vi effektiv återkoppling som ger effekt?
 • Hur skapar vi bedömningssituationer som försvårar fusk?
 • Hur får vi undervisning och bedömning att samverka?

Distansundervisning
Lärande och undervisning

 • Hur designar vi undervisning som ger resultat digitalt?
 • Hur får vi till interaktionen?
 • Hur skapar vi meningsfullhet och motivation?

Grundläggande litteracitetsundervisning
Lärande och undervisning

 • Hur undervisar vi elever med kort eller ingen skolbakgrund?
 • Hur utgår vi från vuxnas kontexter och elevernas egna erfarenheter?
 • Hur konstruerar vi språkutvecklande och kognitivt utmanande uppgifter?

Individ- och gruppanpassad undervisning
Lärande och undervisning i sfi och sva

 • Vad innebär vuxenpedagogisk metodik inom sfi och sva?
 • Hur följer vi upp elevernas erfarenheter och kunskaper kontinuerligt?
 • Hur gör vi undervisningen mer individanpassad?

Kognitionsvetenskap i klassrummet
Lärande och undervisning

 • Förstå hjärnans komplicerade struktur
 • Omsätta kognitionsvetenskap till träffsäker undervisning
 • Maximera elevernas lärande med en hjärnsmart lärmiljö

Kollaborativt lärande för lärare
Kollegialt lärande

 • Använda olika metoder som kännetecknar det kollaborativa lärandet
 • Observera och analysera elevernas lärande
 • Utveckla ett kontinuerligt laborerande
 • Skapa strukturer som främjar utveckling och likvärdig undervisning

Leda arbetslag och grupper
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Förstå uppdraget, växa i rollen och utvecklas som processledare
 • Omvandla ledaskapsteorier till att fungera i praktiken
 • Leda effektiva och strukturerade möten
 • Få kollegorna med dig, hantera konflikter och möta motstånd
 • Reflektera och utvecklas i ditt eget ledarskap

Läraren som relationsskapare
Lärande

 • Se sambandet mellan relationskompetens och lärande
 • Skapa trygghet och bygga tillitsfulla relationer
 • Hantera konflikter och analysera bakomliggande faktorer

Mindset, grit och jävlar anamma
Lärande och undervisning

 • Hur hjälper vi elever att gå från ett statiskt mindset till ett dynamiskt mindset?
 • Hur ser undervisning ut som stärker grit?
 • Hur motiverar vi eleverna till att öva, öva, öva?

Samtalskompetens och uttal
Lärande och undervisning

 • Hur skapar vi relevanta och meningsfulla samtalsövningar?
 • Hur övar vi samtalsstrategier så att individen vågar inleda och delta i samtal?
 • Så blir uttalsträningen en naturlig del av samtalsundervisningen

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i vuxenutbildningen
2 dagar

 • Tillämpa olika strategier för lärande
 • Arbeta strukturerat med stöttning
 • Utföra modellering

Språkundervisning på distans
Lärande och undervisning

 • Hur lär man ut ett språk via distans?
 • Hur stärker vi elevinteraktionen?
 • Hur bedömer man när eleverna är på andra sidan datorn?

Stärk vuxna elevers läsförmåga
Lärande och undervisning

 • Hur kan modellering och dekonstruktion av texter stötta eleven i sin läsförståelse?
 • Hur kan vi använda lässtrategier i undervisningen?
 • Hur kan vi väcka läslust i ämnen som är utmanande?

Tematiskt arbetssätt
Strukturer och tankesätt

 • Tematiskt arbetssätt som vilar på vetenskaplig grund
 • Så skapar du flexibla teman med relevans och engagemang i fokus
 • Utforma undervisningen tillsammans med eleverna
 • Kom igång direkt med gemensam idébank

Undervisa vuxna med NPF
Lärande och undervisning

 • Hur påverkar NPF lärandet och den vuxne elevens förmågor?
 • Hur gör vi undervisningen mer tillgänglig och anpassad till vuxna elever med NPF?
 • Hur ger du alla samma möjlighet trots olika förutsättningar?

Vuxnas lärande
Lärande och undervisning

 • Hur möter vi vuxnas erfarenheter och utmaningar i undervisningen?
 • Hur designar du undervisning som utgår från vuxnas lärprocesser?
 • Så arbetar vi med stöttning och strategier för lärande

Skolutvecklingspaket: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
7 dagar inom 6–12 månader

I detta skolutvecklingspaket utgår ni från Helen Timperleys modell i kollegialt lärande. Vi tar avstamp i era elevers utmaningar och behov. 

Dela med dina kollegor!

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille