Kollegialt lärande och ledarskap

Hur kan vi utveckla det förbättringsarbete som präglas av delaktighet och stimulerar samarbete mellan enskilda lärare och arbetslag? Rektor är den uttalade ledaren och behöver skapa den kedja där alla delar i skolan samspelar med varandra, skapa den kultur med normer och värderingar som inspirerar till en vilja att utveckla den egna kompetensen. Det kollegiala lärandet ligger i fokus och forskning och beprövad erfarenhet talar för att förändring i undervisningen blir som störst när fortbildning sker kollegialt. 

Välj 2-4 moduler.

Det kollegiala lärandet är i ropet, forskning och beprövad erfarenhet talar för att förändringen i undervisning av elever blir som störst när fortbildning sker kollegialt. Men det händer också att lärare säger att de inte vill blir störda i sitt sätt att organisera undervisningen. Traditionen med ”stängda klassrum” lever fortfarande kvar på många skolor. Rektorer är uttalade pedagogiska ledare men kan ha svårt att fungera som ett stöd för lärarna i det pedagogiska arbetet. Vi vet att den pedagogiska kraften finns i arbetslaget och genom våra utbildningar för arbetslagsledare och arbetslag hittar vi fram till processer och strukturer som vi vet fungerar.
Om vi låter det systematiska kvalitetsarbetet helt utgå ifrån formulär som ska fyllas i så riskerar vi att tappa kopplingen mellan det lärande som sker i vardagen och det som ”redovisas” i formulären. Vi problematiserar och hittar lösningar som hjälper dig att skapa förutsättningar för dina medarbetare att bli ”snabbfotade”. Målet är att hitta arbetssätt där elevernas behov, resultat och nyfikenhet blir utgångspunkt för utvecklingsarbetet. Vi behöver skapa förutsättningar för reflektion och analyser i våra ”vanliga” möten. Ta del av beprövade metoder och verktyg som verkligen fungerar.
Är den tydlig och känd för alla som arbetar i skolan? Hur präglar visionen skolans arbete?
Kan det vara så att rektor inte lyckas förmedla skolans målbild och vision till skolans personal? Det leder till att det inte finns någon tydlig riktning för det gemensamma arbetet på skolan. Trots att visioner och mål finns utryckta i skolans styrdokument är de inte alltid förankrade och styr då inte arbetet. Visionen ses enligt oss som något mer än bara en bild av framtiden, den bör vara inspirerande, motiverande och även skapa engagemang, som öppnar upp för alla medarbetare att gemensamt vandra mot uppställda mål och öka sin grad av prestation. Detta underlättar i processen att skapa en lärande organisation.
Finns det ett tydligt fokus på skolans sociala mål samt på kunskapsmålen?
För exempelvis förstelärare, utvecklingsledare och skolledare är det en stark drivkraft att kartlägga och analysera vad det är i skolans kultur, struktur och processer som leder till lärande hos eleven. Det är en komplex uppgift. Att kunna leda kollegiala samtal som krymper avståndet mellan tanke och handling, är en del. En annan är att integrera forskning i undervisningen. Vi lyfter beprövade metoder och ser hur man kan utnyttja gruppens samlade kompetens och undvika fallgropar.
Förändring innebär motstånd och bristande ansvarstagande är ofta en källa till irritation i arbetslaget. Arbetslagets effektivitet påverkas av den kultur som skapats i organisationen. Dynamiken i grupper förändras över tid. Även den mest positiva grupp kan tappa energi och engagemang.  Genom ett tydligt situationsanpassat ledarskap hjälper du arbetslaget att fokusera och arbeta effektivt och målinriktat. Kunskap och förståelse om hur människor reagerar, interagerar och samarbetar är viktigt. Lär dig mer om gruppdynamiska processer, hur du hanterar motstånd och betydelsen av en tydlig roll- och ansvarsfördelning.
Granskningar visar att det ibland är oklart för lärarna och övrig skolpersonal vem som leder skolverksamheten. Det gäller i synnerhet om
rektorn har biträdande rektorer eller samarbetar med andra rektorer. Lärare kan också uppleva att de inte är delaktiga i de beslut som fattas på skolan på grund av att rektorn inte i tillräcklig utsträckning har kommunicerat med dem innan beslut fattats. I våra upplägg studerar vi rollfördelningen mellan arbetslag och skolledning, vi går in på de juridiska aspekterna av mandat och fördjupar oss i hur mötesstruktur och konsten att kommunicera påverkar fokus för uppdraget.
Att vara arbetslagsledare eller förstelärare innebär att du blir en länk mellan rektor och arbetslaget. En verklig utmaning! Det kräver insikt i rollen som ledare och du behöver beredskap för de förväntningar som kan tänkas ställas på dig i rollen. Du kan komma att bemötas på ett annat sätt än tidigare och det kan vara svårt att tackla detta nya förhållande till dina kollegor. Det är lätt att du står kvar med ena foten i gruppgemenskapen och har andra foten i din nya roll. För att lyckas i rollen krävs ett tydligt uppdrag och mandat. Du får reflektera och öva dig själv i din roll som arbetslagsledare eller förstelärare. Vi ger redskap för att kunna få syn på lärkulturen på skolan och vi prövar och praktiskt övar metoder för delaktighet och reflektion i vardagen. Vi fördjupar oss i kritiska nycklar som skapar lärande för de grupper av lärare du möter.

Mina val

Till höger kan du se din dag byggas upp när du klickar i vilka moduler du vill ha. Välj 2-4 moduler ovan.

Du har inte valt någon modul

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille