Sexualitet, samtycke och relationer

– jobba tillsammans för att lyckas med undervisningen

Hur skapar man en balans mellan hälsa, välbefinnande och riskkännedom?

I Lgr 22 får kunskapsområdet om sexualitet, samtycke och relationer större betydelse och utrymme. Dessutom blir det alla lärares ansvar och rektor får också en tydligare roll. Kärlek, lust, normmedvetenhet, könseufori, risker, porr, makt, jämställdhet och mediernas roll. Det och mycket mer ska få plats i undervisningen. Den här konferensen är ett samarbete mellan Lärarfortbildning AB och RFSU. Vilket ämne ska ansvara för vad? Hur skapar man en balans mellan hälsa, välbefinnande och riskkännedom? Vilken betydelse har det kollegiala samarbetet under rektors ledning för att designa en hållbar undervisning? ”Bygg undervisningen på elevernas delaktighet och inte främst på deras erfarenheter”, säger pedagogikforskaren Karin Gunnarsson. Det är ett budskap som går som en röd tråd genom konferensen.

 

Målgrupper: Rektorer i grundskolan, klasslärare och ämneslärare i grundskolans årskurs 4-6 och 7-9.

 

Konferensprogram 2022

08.15 Registrering
09.00 Konferensen inleds

Välkommen! Konferensen inleds av moderatorn

09.10 Sexualitet är inte ett problem som ska lösas utan en del av livet – vi sätter kunskapsområdet på kartan

Hans Olsson, utbildad mellanstadielärare, arbetar som sakkunnig i sexualundervisning på RFSU och är ungdomsboksförfattare

Vad vill eleverna lära sig? Vad tycker samhället att de ska lära sig? Samhällsdebatter om barns och ungas sexualitet tar ofta avstamp i risker och faror medan eleverna själva vill ha konkreta kunskaper, få samtala och veta hur man kan göra. I den nya läroplanen står det att sexualundervisningen ska främja hälsa och välbefinnande. Dessutom ska den stärka förutsättningarna för eleverna att göra medvetna och självständiga val. Men vad betyder det för undervisningen?

 • Vad vår kunskap om barns och ungas sexualitet betyder för undervisningen
 • Skillnaden mellan främjande och förebyggande perspektiv på undervisning
 • Rektors ansvar för att ge lärarna rätt förutsättningar inom kunskapsområdet
10.10 Val 1, åk 4-6: Självklart eller känsligt? Sexualitet, samtycke och relationer i skolans tidigare år

Jenny Bengtsson, universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Läroplansändringarna ger kunskapsområdet större tyngd även i undervisningen för yngre elever. Vad kan det få för betydelse i skolans praktik? Jenny Bengtsson tar avstamp i övergripande frågor som rör barn, barndom och sexualitet liksom det faktum att undervisning om sexualitet, genus, jämställdhet eller HBTQ inte alltid framstår som helt självklar när det gäller yngre elever. Finns det fortfarande frågor som är för svåra eller inte relevanta för dessa elever? Jenny diskuterar hur våra normer om barndom och sexualitet kan begränsa och påverka undervisningen. Hon visar hur en framgångsrik undervisning ser ut med elevdelaktighet, helhetssyn och samverkan som viktiga delar.

 • Så kan normer om barn, genus och sexualitet påverka undervisningen
 • Elevers uppfattningar om vad som är möjligt att prata om och på vilket sätt
 • Skydd mot risk och utsatthet - positiva bilder av sexualitet. Skapa en balans!
10.10 Val 2, åk 7-9: Didaktiska utmaningar i årskurs 7-9 – vad händer med kunskapsområdet i och mellan olika ämnen?

Simon Ceder, universitetslektor på institutionen för bild- och slöjdpedagogik vid Konstfack.

Kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget inom sexualitet, samtycke och relationer vävs nu ihop. Simon Ceder visar vad det betyder i en både ämnesövergripande och ämnesinriktad praktik. Han hämtar exempel från en forskningsstudie där lärare och forskare gemensamt har utvecklat undervisningen inom kunskapsområdet. Vad innebär det att utgå från elevernas verklighet och göra dem delaktiga i undervisningen? Hur kan undervisningen lyfta normer utan att förstärka dem?

 • Utforma ett hållbart innehåll i relation till värdegrund och ämneskunskaper
 • Skapa balans mellan det lustfyllda och riskperspektivet
 • Samarbeta kollegialt för att skapa tydlighet och progression mellan ämnena
11.00 Paus
11.20 Hur kan vi jobba med hedersnormer i skolan?

Sonja Ghaderi, sakkunnig inom sexualupplysning på RFSU och har i sin roll särskilt fokus på hedersnormer, antirasism, migration och SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter).

Lisa Blom är elevhälsochef på Gränbyskolan i Uppsala med lång erfarenhet av att arbeta med hedersrelaterat förtryck och våld i undervisningen och i värdegrundsarbetet.

Nu ska alla skolor arbeta förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet med hedersnormer finns också för första gången med som ett kunskapsmål. Men hur kan skolor omsätta detta i praktiken? I den här föreläsningen får ni tips och tankar från skolor som arbetat med hedersnormer, både i det generella värdegrundsarbetet och i sexualundervisningen. RFSU har intervjuat tolv unga och unga vuxna med utgångspunkt i frågan “Hur gör vi sexualundervisning som är tillgänglig och relevant för unga hedersutsatta?”. Svaren ger oss värdefull information om hur undervisningen kan utformas.

 • Om RFSU:s rapport I början är det liksom en chock ... och sen blir man nyfiken!
 • Inspiration och råd till skolor med avstamp i de nya skrivningarna i läroplanerna
 • Rätten till kunskap om kropp och sexualitet oavsett livssituation
12.10 Lunch
13.10 Val 3, åk 4-6: Wow! Att undervisa om sexualitet, samtycke och relationer på mellanstadiet

Jonas Lemon är projektledare och sexualupplysare på RFSU.

Wow är RFSU:s material för mellanstadiet, bestående av en tidning och en podcastserie på fyra avsnitt där barnens egna röster och berättelser står i fokus. Wow handlar om pirr, kropp och känslor, om kärlek, vänskap, “tjejigt och killigt”, om att säga ja till det som känns bra och nej till det som inte känns bra. Både tidningen och poddarna är framtagna både för barnen själva att läsa och lyssna på och som ett stöd för skolan att undervisa i de frågor om sexualitet och identitet som hör mellanstadieåldern till.

 • Vad betyder elevernas frågor och tankar för mellanstadiets undervisning?
 • Konkreta tips på övningar och metoder
 • En inkluderande undervisning på mellanstadiet – vad betyder det?
13.10 Val 4, åk 7-9: Vill du? Ett filmbaserat material om sex, kommunikation och gränser för högstadiet

Pelle Ullholm, sakkunnig i sexualupplysning på RFSU med lång erfarenhet av att utforma metoder för pedagoger och kampanjer

Undervisningen ska främja alla elevers hälsa och välbefinnande samt stärka deras förutsättningar att göra medvetna och självständiga val. Materialet Vill du? ger dig stöd att stärka eleverna i detta genom kunskap, egenreflektion och konkret färdighetsträning. De får möjlighet att reflektera över hur man kan man göra i olika vardagliga situationer. Under föreläsningen presenteras det nya manualbaserade arbetssättet som innehåller sex lektioner, en lärarmanual med tydliga förändringsidéer och inslag av begreppsbaserad undervisning.

 • Främja, förebygga och åtgärda – vad ska undervisningen bestå av?
 • Diskutera både verbal och icke-verbal kommunikation med hjälp av film
 • Konkreta metoder om hur man kan agera som aktiv åskådare når något känns fel
14.05 Elever, porr och skolans roll

Kalle Röcklinger är sakkunnig i sexualupplysning på RFSU och har tidigare arbetat med förebyggande arbete mot våld och med jämställdhetsfrågor.

Eleverna ska “utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang, bland annat pornografi”, enligt den nya läroplanen. Hur gör vi det? Och vad vet vi egentligen om barns och ungas porrkonsumtion idag? Barnombudsmannen visar i en aktuell kartläggning att barn och unga menar att sexualundervisningen är det viktigaste verktyget för att motverka pornografins eventuella negativa effekter. Med utgångspunkt i kartläggningen ger föreläsningen tips om hur porren kan lyftas både som ett eget tema i sexualundervisningen och som en del av större ett resonemang kring sexuella skildringar och normer.

 • Vad ska man tänka på när man pratar pornografi med eleverna?
 • Den senaste forskningen om barns och ungas exponering för och konsumtion av porr
 • Övningar från RFSU:s 30-åriga erfarenhet av att prata porr med elever
14.55 Paus
15.25 Filmen – en empatimaskin och ett starkt pedagogiskt verktyg

Malena Janson, filosofie doktor i filmvetenskap och föreståndare för Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet.

Film som medium och konstform passar perfekt som utgångspunkt för en modern och dialogbaserad undervisning om sexualitet, samtycke och relationer. Malena Janson ger både teoretiska och praktiska perspektiv på filmpedagogik. Utifrån forskningsrön, filmklipp och exempel från skolvärlden motiverar och inspirerar hon till att integrera filmen i undervisningen på mellan- och högstadiet.

 • Aktivt se, samtala om och skapa själv och tillsammans med andra
 • Exempel på filmer som kan användas för olika elevgrupper
 • Diskutera normer, stereotyper och alternativa sanningar med hjälp av film
16.30 Konferensen avslutas

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj tillfälle

Stockholm, 19 oktober 2022
9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
Boka
Livesänd
Digital konferens, 19 oktober 2022
9.00-16.30 | 3 350 kr ex moms
Boka

Se hela utbudet kopplat till Lgr22

4+ erjudande