Paketera!

Färdiga fortbildningspaket - välj bland våra erfarna utbildares favoriter.

Elevhälsa, inkludering, matematik, röstträning… Hittar du inte vad du söker? Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Arbetslagsledarutbildning
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Att leda andra – kan man leda utan att vara chef?
 • Vilka processer ska en arbetslagsledare leda?
 • Hur använder vi arbetslagets mötestid på bästa sätt?

Arbetslagsledarutbildning steg 2
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Hur vidareutvecklar vi vårt ledarskap?
 • Hur förstärker vi samarbete och delaktighet ytterligare?
 • Motstånd i handling eller attityd – hur gör vi då?

Den formativa verktygslådan
Bedömning

 • Hur jobbar vi med att synliggöra målen utan att döda lusten till lärande?
 • Hur ger vi återkoppling som gör skillnad?
 • Hur får vi kamratrespons och självbedömning att fungera?

Digitala verktyg i undervisningen
Lärande och undervisning

 • Hur skapar vi förutsättningar för lärande i en digital miljö?
 • Hur kan de digitala verktygen hjälpa eleven att få syn på sitt lärande?
 • Hur ökar vi elevinflytandet med hjälp av digital interaktivitet?

Ett klassrum utan hot, kränkningar och mobbning
Lärande och undervisning

 • Vad styr de sociala processerna i en klass?
 • Hur kartlägger och synliggör vi processer och normer?
 • Hur bryter vi de normer som ökar vissa elevers utsatthet?

Feedback och respons
Bedömning

 • Hur tar vi emot feedback på bästa sätt?
 • Hur ska effektiv och formativ feedback och respons se ut?
 • Hur får vi tid till feedback och respons?

Fortbildning för elevassistenter
Lärande och undervisning

 • Hur formar vi ett bra pedagogiskt samarbete mellan lärare och assistent?
 • Hur blir elevassistenten en tydlig ledare för elevens lärande?
 • Hur utvecklar jag ett förhållningssätt och bemötande som gör skillnad för eleven?

Hjärnsmart undervisning
Lärande och undervisning

 • Hur hjälper ni eleverna att skapa hållbara minnesprocesser?
 • Hur bygger ni inlärningsprocesser som hjälper eleverna att tänka aktivt?
 • Hur lär ni eleverna att styra sitt belöningssystem?

Knäck avkodningen
Lärande och undervisning

 • Hur får vi alla elever att knäcka läskoden?
 • Vilka krav har hjärnan på pedagogiken?
 • Hur gör vi för att fortsätta träna avkodning efter att eleverna knäckt koden?

Kvalitetssäkra läs- och skrivundervisningen
Lärande och undervisning

 • Framgångsfaktorer i läs- och skrivprocessen
 • De fyra pusselbitarna i Språkbiten
 • Kvalitativa tester för bedömning av måluppfyllelse

Läs- och skrivinlärning som fungerar
Lärande och undervisning

 • Vilka kritiska faktorer gör avgörande skillnad?
 • Hur leder du de textsamtal som utvecklar elevernas läsförståelse?
 • Hur kan dina elever utvecklas till goda skribenter?

Lässtrategier och genrepedagogik
Lärande och undervisning

 • Hur skapar vi engagemang för läsande och skrivande?
 • Hur använder vi lässtrategier?
 • Hur skapar vi ämnesöverskridande skrivstrategier?

Mindset och lusten att lära i åk F-3
Lärande och undervisning

 • Hur få vi våra yngsta elever att känna lust för lärande?
 • Hur kan lärarens mindset förändra elevens mindset? 
 • Hur skapar vi tillit, mening och kämparanda?

Mindset, grit och jävlar anamma
Lärande och undervisning

 • Hur hjälper vi elever att gå från ett statiskt mindset till ett dynamiskt mindset?
 • Hur ser undervisning ut som stärker grit?
 • Hur motiverar vi eleverna till att öva, öva, öva?

Nyanländas väg in i det svenska språket
Lärande och undervisning

 • Hur undervisar vi kring vårt svenska symbolsystem?
 • Hur lägger vi upp undervisningen så att den leder till kunskapsutveckling?
 • Hur kan vi kvalitetssäkra elevens kunskapsprogression?

Planering och undervisning med effekt
Lärande och undervisning

 • Hur påverkas elevens tänkande av lärarens undervisningsstilar och praxisteorier?
 • Hur arbetar vi med metakognition i klassrummet?
 • Hur bygger vi in fungerande stödstrukturer i undervisningen?

Psykologi för klassrummet
Specialpedagogik

 • Hur skapar vi ett känsloklimat som främjar lärandet?
 • Hur hanterar vi känslorna eleverna väcker hos oss?
 • Hur uppstår konflikter och hur tar vi oss ur dem?

Språkutveckling i alla ämnen
Lärande och undervisning

 • Hur utvecklar vi ämneskunskaperna med hjälp av språket?
 • Hur fångar du känslan för ämnets språkmönster?
 • På vilka sätt kan du utnyttja gruppen för att skapa mervärde för alla elever?

Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan
Systematiskt kvalitetsarbete

 • Hur får vi kvalitetsarbetet att bli systematiskt?
 • Hur får vi syn på våra gemensamma förbättringsområden?
 • Hur kan vi se kopplingen mellan undervisning och elevernas resultat?

Sätt rätt betyg
Bedömning

 • Hur ska vi tolka värdeord och kvalitet för att kunna sätta rätt betyg?
 • Hur planerar vi undervisningen för att betygssättningen ska bli rätt?
 • Hur sätter vi korrekta terminsbetyg och slutbetyg?

Timperley i praktiken
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Hur främjar vi lärares professionella lärande på ett sätt som omedelbart gynnar eleverna? 
 • Hur förändrar vi vår undervisning så att den leder till förbättrade elevresultat?
 • Hur skapar vi strukturer och rutiner som möjliggör lärares lärande?

Återinlärning
Lärande och undervisning

 • Hjärnans krav på skolans pedagogik
 • Läs- och skrivsvårigheter
 • Att åtgärda svårigheter

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Carina Svensson