Paketera!

Färdiga fortbildningspaket - välj bland våra erfarna utbildares favoriter.

Elevhälsa, inkludering, matematik, röstträning… Hittar du inte vad du söker? Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Arbetslagsledarutbildning
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Att leda andra – kan man leda utan att vara chef? 
 • Vilka processer ska en arbetslagsledare leda?
 • Hur använder vi arbetslagets mötestid på bästa sätt?
 • Hur går vi från bristande ansvarstagande till en effektiv arbetsgrupp? 
 • Hur driver vi systematisk utveckling av vår verksamhet?

Leda i motstånd och bristande samspel
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Hur förstärker vi samspel och samarbete i gruppen?
 • Motstånd i handling eller attityd – hur gör vi då?
 • Hur hanterar vi konflikter som uppstår?

Coachande ledarskap
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Vad innebär ett coachande ledarskap?
 • Hur använder vi coachande verktyg för att stärka gruppens problemlösning?
 • Hur genomför du coachande samtal?

Extra anpassningar och särskilt stöd
Specialpedagogik

 • Var går gränsen mellan effektiv, vanlig undervisning, anpassningar och särskilt stöd?
 • Hur kartlägger vi och analyserar elevens behov av stöd?
 • Vad händer efter kartläggning och analys?

Fortbildning för elevassistenter
Lärande och undervisning

 • Hur formar vi ett bra pedagogiskt samarbete mellan lärare och assistent?
 • Hur blir elevassistenten en tydlig ledare för elevens lärande?
 • Hur utvecklar jag ett förhållningssätt och bemötande som gör skillnad för eleven?

Hjärnan och ett smartare lärande
Lärande och undervisning

 • Hur hjälper ni eleverna att skapa hållbara minnesprocesser?
 • Hur skapar ni balans mellan krävande tankeprocesser och vila för hjärnan under lektionerna?
 • Hur bygger ni inlärningsprocesser som hjälper eleverna att tänka aktivt?
 • Hur lär ni eleverna att styra sitt belöningssystem?

Kooperativt lärande

 • Hur förflyttar du en undervisning på gruppnivå till individnivå?
 • Hur varierar du undervisningen för att nå högre måluppfyllelse?
 • Hur skapar du det samarbetande klassrummet, där eleverna blir varandras lärarresurser? 

Lyft Läslyftet
Uppdragsfortbildningar inom läs- och skrivutveckling

 • Knäck avkodningen
 • Läs- och skrivinlärning som fungerar
 • Lässtrategier och genrepedagogik
 • Nyanländas väg in i det svenska språket
 • Återinlärning för elever med läs- och skrivsvårigheter

Mindset och lusten att lära i åk F-3
Lärande och undervisning

 • Hur få vi våra yngsta elever att känna lust för lärande?
 • Hur kan lärarens mindset förändra elevens mindset? 
 • Hur skapar vi tillit, mening och kämparanda?

Mindset, grit och jävlar anamma
Lärande och undervisning

 • Hur hjälper vi elever att gå från ett statiskt mindset till ett dynamiskt mindset?
 • Hur ser undervisning ut som stärker grit?
 • Hur motiverar vi eleverna till att öva, öva, öva?

Psykologi för klassrummet
Specialpedagogik

 • Hur skapar vi ett känsloklimat som främjar lärandet?
 • Hur hanterar vi känslorna eleverna väcker hos oss?
 • Hur uppstår konflikter och hur tar vi oss ur dem?

Språkutveckling i alla ämnen
Lärande och undervisning

 • Hur utvecklar vi ämneskunskaperna med hjälp av språket?
 • Hur fångar du känslan för ämnets språkmönster?
 • På vilka sätt kan du utnyttja gruppen för att skapa mervärde för alla elever?

Sätt rätt betyg
Bedömning

 • Hur ska vi tolka värdeord och kvalitet för att kunna sätta rätt betyg?
 • Hur planerar vi undervisningen för att betygssättningen ska bli rätt?
 • Hur sätter vi korrekta terminsbetyg och slutbetyg?

Timperley i praktiken
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Hur främjar vi lärares professionella lärande på ett sätt som omedelbart gynnar eleverna? 
 • Hur förändrar vi vår undervisning så att den leder till förbättrade elevresultat?
 • Hur skapar vi strukturer och rutiner som möjliggör lärares lärande?

Övriga uppdragsfortbildningar
Vi kan så mycket mer

 • Den formativa verktygslådan
 • Digitala verktyg i undervisningen
 • Fortbildning för elevassistenter
 • Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti