Paketerat!

Färdiga fortbildningspaket - välj bland våra erfarna utbildares favoriter.
Vi anpassar utifrån ert nuläge och era mål.

Hittar du inte vad du söker? Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Tidig läs- och skrivinlärning
Lärande och undervisning

 • förankra din undervisning i det svenska symbolsystemet uppbyggnad
 • tydliggöra skriftspråkliga mönster och språkliga ledtrådar i din undervisning
 • utveckla ett språkutvecklande arbetssätt som gynnar flerspråkiga elever
 • organisera undervisningen med tydlig struktur så att alla elever knäcker koden
 • använda analysverktyg som visar elevens nuläge och fortsatta progression

Undervisningsdesign och klassrumsledarskap
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Använda relationsforskning i din lärarvardag
 • Designa lektioner som utvecklar elevernas tänkande
 • Utveckla ditt klassrumsledarskap för ett framgångsrikt lärande

Leda arbetslag och grupper
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Förstå uppdraget, växa i rollen och utvecklas som processledare
 • Omvandla ledaskapsteorier till att fungera i praktiken
 • Leda effektiva och strukturerade möten
 • Få kollegorna med dig, hantera konflikter och möta motstånd
 • Reflektera och utvecklas i ditt eget ledarskap

Coachande ledarskap
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Vad innebär ett coachande ledarskap?
 • Hur använder vi coachande verktyg för att stärka gruppens problemlösning  
 • Hur genomför du coachande samtal?

Extra anpassningar och särskilt stöd
Specialpedagogik

 • Var går gränsen mellan effektiv, vanlig undervisning, anpassningar och särskilt stöd?
 • Hur kartlägger vi och analyserar elevens behov av stöd?
 • Vad händer efter kartläggning och analys?

Fortbildning för elevassistenter
Lärande och undervisning

 • Hur formar vi ett bra pedagogiskt samarbete mellan lärare och assistent?
 • Hur blir elevassistenten en tydlig ledare för elevens lärande?
 • Hur utvecklar jag ett förhållningssätt och bemötande som gör skillnad för eleven?

Hjärnan och ett smartare lärande
Lärande och undervisning

 • Hur hjälper ni eleverna att skapa hållbara minnesprocesser?
 • Hur skapar ni balans mellan krävande tankeprocesser och vila för hjärnan under lektionerna?
 • Hur bygger ni inlärningsprocesser som hjälper eleverna att tänka aktivt?
 • Hur lär ni eleverna att styra sitt belöningssystem?

Kooperativt lärande

 • Hur förflyttar du en undervisning på gruppnivå till individnivå?
 • Hur varierar du undervisningen för att nå högre måluppfyllelse?
 • Hur skapar du det samarbetande klassrummet, där eleverna blir varandras lärarresurser? 

Leda i motstånd och bristande samspel
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Hur förstärker vi samspel och samarbete i gruppen?
 • Motstånd i handling eller attityd – hur gör vi då?
 • Hur hanterar vi konflikter som uppstår?

Mindset och lusten att lära i åk F-3
Lärande och undervisning

 • Hur få vi våra yngsta elever att känna lust för lärande?
 • Hur kan lärarens mindset förändra elevens mindset? 
 • Hur skapar vi tillit, mening och kämparanda?

Mindset, grit och jävlar anamma
Lärande och undervisning

 • Hur hjälper vi elever att gå från ett statiskt mindset till ett dynamiskt mindset?
 • Hur ser undervisning ut som stärker grit?
 • Hur motiverar vi eleverna till att öva, öva, öva?

Motivation för meningsfullt lärande
Lärande och undervisning

 • Hitta strategier i din lärarroll för drivkraft och motivation
 • Använda strategier för hur du konkret kan öka motivationen hos dina elever
 • Hitta förhållningssätt och tekniker för hur du får eleverna att orka fortsätta anstränga sig när de helst vill ge upp

NPF och beteendeproblematik i skolan
Att stötta elever som möter en problematik i skolan

 • Känna igen de signaler som från eleven är ett rop på hjälp
 • Identifiera behoven bakom beteenden
 • Att skapa en tydliggörande pedagogik för en fungerande vardag

Psykologi för klassrummet
Lärande och undervisning

 • Hur skapar vi ett känsloklimat som främjar lärandet?
 • Hur hanterar vi känslorna eleverna väcker hos oss?
 • Hur uppstår konflikter och hur tar vi oss ur dem?

Språkutveckling i alla ämnen
Lärande och undervisning

 • Hur utvecklar vi ämneskunskaperna med hjälp av språket?
 • Hur fångar du känslan för ämnets språkmönster?
 • På vilka sätt kan du utnyttja gruppen för att skapa mervärde för alla elever?

Sätt rätt betyg
Bedömning

 • Hur ska vi tolka värdeord och kvalitet för att kunna sätta rätt betyg?
 • Hur planerar vi undervisningen för att betygssättningen ska bli rätt?
 • Hur sätter vi korrekta terminsbetyg och slutbetyg?

Timperley i praktiken
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Hur främjar vi lärares professionella lärande på ett sätt som omedelbart gynnar eleverna? 
 • Hur förändrar vi vår undervisning så att den leder till förbättrade elevresultat?
 • Hur skapar vi strukturer och rutiner som möjliggör lärares lärande?

Övriga uppdragsfortbildningar
Vi kan så mycket mer

 • Den formativa verktygslådan
 • Digitala verktyg i undervisningen
 • Fortbildning för elevassistenter
 • Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan

En framgångsrik läs- och skrivundervisning
Lärande och undervisning

Ge alla elever chansen att utveckla sin kommunikationsförmåga – erövra språket och lära sig läsa och skriva!

Elevassistenter
För kommuner och friskolekoncerner

Skolan behöver elevassistenter, en nödvändig resursförstärkning. Nu har du chansen att ge dem grundutbildning som omfattar rollen, ansvaret och en mängd viktiga verktyg och relevant kunskap som gör att de kan växa med sitt uppdrag.

Boka ett skolutvecklande fortbildningspaket för kommunens alla elevassistenter.

Arbetslagsledare
För kommuner och friskolekoncerner

Det är i arbetslaget det händer. En verksamhet med hög kvalitet behöver fungerande arbetslag med trygga och kompetenta arbetslagsledare. Att satsa på dessa ledare är med andra ord av största vikt för kvalitet i stort. Fortbildningen ger arbetslagsledare kunskaper och praktisk träning som hjälper dem lyckas som ledare.

Boka ett skolutvecklande fortbildningspaket för kommunens alla elevassistenter.

Kollaborativt lärande för lärare
Kollaborativt lärande

 • Använda olika metoder som kännetecknar det kollaborativa lärandet
 • Observera och analysera elevernas lärande
 • Utveckla ett kontinuerligt laborerande
 • Skapa strukturer som främjar utveckling och likvärdig undervisning

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti