Lärande och undervisning

En framgångsrik läs- och skrivundervisning

- att arbeta bort det stora läs- och skrivglappet – utveckla en undervisningsgaranti för läs- och skrivundervisning

Ge alla elever chansen att utveckla sin kommunikationsförmåga – erövra språket och lära sig läsa och skriva!

Om fortbildningen

Att behärska språket och att kunna läsa och skriva är helt avgörande för hur eleverna hänger med i undervisningen. Elever som inte får rätt stöd från början kommer efter i sin kunskapsutveckling. Vi behöver alla hjälpas åt med att stödja eleverna i att erövra språket, både vardagsspråk och ämnesrelaterade ord och begrepp. Vi behöver också erövra de pedagogiska verktyg som ger en fungerande förstagångsinlärning i att erövra skriften och en adekvat återinlärning för de elever som ännu inte helt knäckt koden till en fungerande läsning och en utvecklad skrivförmåga.

Att överföra forskning till en pedagogisk konsekvens, att utveckla vår kompetens och att utgå från en undervisningsgaranti  är vår viktigaste uppgift.

Det är viktigt att skilja på teknikträning, läsupplevelse och produktion av text. Vi behöver utifrån vårt symbolsystem och språk erövra både auditiva och visuella mönster samt en fungerande strategi att sätta ihop mönstren. Vi behöver helt enkelt, oavsett övriga metoder, införa inslag i undervisningen som garanterar att vi arbetat med samtliga språkstrukturer och visa på fungerande läs- och skrivstrategier. Det handlar om att undervisa i de delar som bygger upp vårt symbolsystem och översättningen mellan tal och skrift. För att läsa och nå förståelse måste pannloben vara ledig för förtåelse, dvs avkodningen måste vara utomatiserd. För att kunna producera en text måste hjärnan kunna fokusera på innehållet och inte på hur ord stavas. Ja, eleven behöver ha alla verktyg på plats för att kunna lyckas i sin skriftspråkliga utveckling. Dessutom behöver vi en plan för att undervisningen har en röd tråd från förskoleklass och framåt. Differentierad undervisning samt att hitta sambandet mellan undervisnng och dess effekter är viktiga inslag i en utvecklad undervisningsgaranti för elevernas läs- och skrivutveckling.

Målgrupp

Lärare, skolledare

Upplägg och innehåll

Dag 1:

 • Språkinriktad undervisning – allas ansvar
 • Symbolsystemets uppbyggnad
 • Kritiska faktorer i den skriftspråkliga utvecklingen – framgångsfaktorer vid träning
 • Kvalitetssäkra läs- och skrivundervisningen -att bygga upp en adekvat läs- och skriv-plan
 • Symbolsystem och mönster - hur hänger det egentligen ihop?
 • Varför är det ibland så svårt att skriva och förstå det vi läser?
 • Hjärnans krav på skolans pedagogik - en undervisning utan omvägarDag 2:

 • Hållbara läs- och skrivstrategier som leder till att eleven lyckas
 • Att arbeta fram en undervisningsgaranti – att undervisa och analysera resultatet
 • Strukturerad arbetsgång 1 och 2
 • Undervisning och bedömning av elevens lärande måste hänga ihop
 • Arbete med elev-fall – praktiskt analysarbete kopplat till pedagogiska insatser
 • Undervisning som även framgångsrikt gynnar elever med annat modersmål än svenska

Uppgift mellan dag 2 och 3 inklusive digital handledning (gruppuppgift). Genomföra en nulägesanalys för några av skolans elever, ta fram ett adekvat åtgärdsprogram, påbörja åtgärderna.

Material tillhandahålles av utbildaren.Dag 3: 

 • Redovisning av elevfall och påbörjade åtgärder (gruppvis arbete)
 • Strukturerad arbetsgång 3
 • Arbete med elevfall – praktiskt arbete utifrån analys, framtagande av adekvata
 • pedagogiska insatser
 • Kvalitativa och kvantitativa tester – hur hittar vi elevens nuläge?
 • Adekvat återinlärning

Genomförande

Utbildningen varvar teoretiska genomgångar med praktiskt arbete. Vi går igenom hur en kvalitetssäkrad föstagångsinlärning ser ut samt analyserar elevfall och sammanställer adekvata åtgärdsplaner för de elever som ännu inte uppnått goda färdigheter i att skriva och läsa.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig