Skräddarsydd internutbildning för små och stora grupper

Utvecklingsprocesser sätter vi igång tillsammans!
När ni vill utveckla en gemensam förståelse i kollegiet så är uppdragsfortbildning den fortbildningsform som vi rekommenderar. Vi arbetar i process och startar där ni befinner er.

Ni får föreläsningar av högsta kvalitet som ger er ett gemensamt språk för utveckling och skapar förståelse och nyfikenhet att lära mer. Ni får problematisera aktuell forskning. Ni får laborera, undersöka, ställa frågor och reflektera. Ni får verktyg och praktiska tips som ni kan använda direkt efter fortbildningen. 

Vi fortbildar på plats hos er eller digitalt. Kontakta din fortbildningsrådgivare (se längst ner på sidan) för mer information eller fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig. 

Dessutom:
Inspirationsföreläsningar >>
Skolutveckling >>

Vägar till skolnärvaro
Tillgänglig lärmiljö

 • Vem är hemmasittaren?
 • Så får vi eleven att återvända till skolan
 • Hur kan vi få en elev att stanna i skolan?
 • Fungerande samarbete med hemmet

Psykisk hälsa och hållbara studier
Lärande

 • Främja elevers hälsa på gruppnivå med fokus på friskfaktorer
 • Stärka känslan av sammanhang (KASAM) för både dig själv och dina elever
 • Fånga upp signaler på ohälsa i tid
 • Använda samtalsmodeller och strategier i mötet med elever med psykisk ohälsa

Betyg och bedömning enligt Lgr22
Betyg och bedömning enligt Lgr22

Vi hjälper er med förberedelserna inför den reviderade kursplanen

 • Hur kommer Lgr22 att påverka oss pedagoger och våra elever?
 • Hur kan vi använda oss av formativ i bedömning för att elevers lärande ska öka?
 • Hur påverkar det nya i Lgr22 vår betygssättning?

Kognitionsvetenskap i klassrummet
Lärande

 • Förstå hjärnans komplicerade struktur
 • Omsätta kognitionsvetenskap till träffsäker undervisning
 • Maximera elevernas lärande med en hjärnsmart lärmiljö

Läraren som relationsskapare
Lärande

 • Se sambandet mellan relationskompetens och lärande
 • Skapa trygghet och bygga tillitsfulla relationer
 • Hantera konflikter och analysera bakomliggande faktorer

Lärares bedömarkompetens
Lärande

 • Förstå bedömarkompetens i ett vidare perspektiv
 • Stärka din professionalism i bedömningsarbetet
 • Öka din medvetenhet om elevens välmående och lärande i bedömningsarbetet
 • Stärka bedömningsarbetet genom professionella lärandegemenskaper

Differentierad undervisning
Lärande och undervisning

 • Hur planerar du en differentierad undervisning?
 • Hur arbetar du differentierat i klassrummet?
 • Hur förbättrar, bearbetar och utvärderar du undervisningen?

Extra anpassningar och särskilt stöd
Specialpedagogik

 • Var går gränsen mellan ”vanlig” effektiv undervisning, extra anpassningar och särskilt stöd?
 • Hur kartlägger vi och analyserar elevens behov av stöd?
 • Hur vet vi att stödet minskar glappet mellan elevens funktionsnivå och skolans krav?

Fortbildning för elevassistenter
Lärande och undervisning

 • Hur formar vi ett bra pedagogiskt samarbete mellan lärare och assistent?
 • Hur blir elevassistenten en tydlig ledare för elevens lärande?
 • Hur utvecklar jag ett förhållningssätt och bemötande som gör skillnad för eleven?

Undervisningsdesign och klassrumsledarskap
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Tillämpa relationellt ledarskap i klassrummet
 • Utforma effektiv undervisning med rätt inlärningsstöd
 • Utveckla elevernas tänkande och reflektion
 • Skapa tydlighet och struktur för ökad studiero

Förskoleklassens undervisning och uppdrag
Undervisning

 • Kombinera ämnesundervisning med barnperspektiv och lek
 • Utforma undervisning som stärker elevernas lärandeidentitet och aktörskap
 • Skapa goda övergångar och progression i elevernas lärande
 • Främja likvärdighet för eleverna

Kartläggning i förskoleklass
Kartläggning i undervisningen

 • Genomföra kartläggningen i den ordinarie undervisningen på ett tidseffektivt arbetssätt
 • Använda modell för stationsarbete som är lustfyllt och skapar arbetsro
 • Differentiera din undervisning efter kartläggningen

Kooperativt lärande

 • Hur förflyttar du en undervisning på gruppnivå till individnivå?
 • Hur varierar du undervisningen för att nå högre måluppfyllelse?
 • Hur skapar du det samarbetande klassrummet, där eleverna blir varandras lärarresurser? 

Kollaborativt lärande för lärare
Kollegialt lärande

 • Kollaborativt lärande som arbetssätt och förhållningssätt

 • Verktyg för det kollaborativa lärandet

Mindset, grit och jävlar anamma
Lärande och undervisning

 • Hur hjälper vi elever att gå från ett statiskt mindset till ett dynamiskt mindset?
 • Hur ser undervisning ut som stärker grit?
 • Hur motiverar vi eleverna till att öva, öva, öva?

Mindset och lusten att lära i åk F-3
Lärande och undervisning

 • Hur få vi våra yngsta elever att känna lust för lärande?
 • Hur kan lärarens mindset förändra elevens mindset? 
 • Hur skapar vi tillit, mening och kämparanda?

Motivation för meningsfullt lärande
Lärande och undervisning

 • Hur kan jag utveckla strategier för drivkraft och motivation?
 • Hur kan jag använda strategier som ökar motivationen hos eleverna?
 • Hur får du eleverna att orka fortsätta kämpa när de helst vill ge upp?

 

 

 

NPF och beteendeproblematik i skolan
Att stötta elever som möter en problematik i skolan

 • Hur blir vår skola tillgänglig för elever med olika funktionsnedsättningar?
 • Vad innebär elevernas funktionsvariationer för din undervisning?
 • Hur underlättar vi för elever med NPF till en fungerande skolgång?

Tidig läs- och skrivinlärning
Lärande och undervisning

 • Hur designar du lärsituationer så att de skapar en undervisningsgaranti för eleven?
 • Hur bygger du upp en tydlig arbetsgång från förskoleklass till och med åk 3?
 • Hur anpassar du läs- och skrivinlärningen för flerspråkiga elever?
 • Hur motiverar du eleverna till lusten att läsa och skriva texter?

Tydliggörande pedagogik
Specialpedagogik

 • Hur möter du olika behov och förutsättningar i din planering?
 • Så utformar du visuellt stöd - tips och lektionsexempel för olika åldrar
 • Hur använder du tydliggörande pedagogik för att göra eleverna mer självgående?

Coachande ledarskap
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Vad innebär ett coachande ledarskap?
 • Hur använder vi coachande verktyg för att stärka gruppens problemlösning  
 • Hur genomför du coachande samtal?

Leda arbetslag och grupper
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Förstå uppdraget, växa i rollen och utvecklas som processledare
 • Omvandla ledaskapsteorier till att fungera i praktiken
 • Leda effektiva och strukturerade möten
 • Få kollegorna med dig, hantera konflikter och möta motstånd
 • Reflektera och utvecklas i ditt eget ledarskap

Leda i motstånd och bristande samspel
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Hur förstärker vi samspel och samarbete i gruppen?
 • Motstånd i handling eller attityd – hur gör vi då?
 • Hur hanterar vi konflikter som uppstår?

Övriga uppdragsfortbildningar
Vi kan så mycket mer

 • Den formativa verktygslådan
 • Digitala verktyg i undervisningen
 • Fortbildning för elevassistenter
 • Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan

Elevassistenter
För kommuner och friskolekoncerner

Skolan behöver elevassistenter, en nödvändig resursförstärkning. Nu har du chansen att ge dem grundutbildning som omfattar rollen, ansvaret och en mängd viktiga verktyg och relevant kunskap som gör att de kan växa med sitt uppdrag.

Boka ett skolutvecklande fortbildningspaket för kommunens alla elevassistenter.

Arbetslagsledare
För kommuner och friskolekoncerner

Det är i arbetslaget det händer. En verksamhet med hög kvalitet behöver fungerande arbetslag med trygga och kompetenta arbetslagsledare. Att satsa på dessa ledare är med andra ord av största vikt för kvalitet i stort. Fortbildningen ger arbetslagsledare kunskaper och praktisk träning som hjälper dem lyckas som ledare.

Boka ett skolutvecklande fortbildningspaket för kommunens alla elevassistenter.

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti