Skräddarsydd internutbildning för små och stora grupper

Utvecklingsprocesser sätter vi igång tillsammans!
När ni vill utveckla en gemensam förståelse i kollegiet så är uppdragsfortbildning den fortbildningsform som vi rekommenderar. Vi arbetar i process och startar där ni befinner er.

Ni får föreläsningar av högsta kvalitet som ger er ett gemensamt språk för utveckling och skapar förståelse och nyfikenhet att lära mer. Ni får problematisera aktuell forskning. Ni får laborera, undersöka, ställa frågor och reflektera. Ni får verktyg och praktiska tips som ni kan använda direkt efter fortbildningen. 

Vi fortbildar på plats hos er eller digitalt. Kontakta din fortbildningsrådgivare (se längst ner på sidan) för mer information eller fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig. 

Dessutom:
Inspirationsföreläsningar>>
Skolutveckling>>

Extra anpassningar och särskilt stöd
Specialpedagogik

 • Hitta gränsdragningen mellan extra anpassningar och särskilt stöd
 • Kartlägga elevens behov på individ-, grupp- och organisationsnivå
 • Säkerställa att eleven får rätt stöd i rätt omfattning

Hjärnan och ett smartare lärande
Lärande och undervisning

 • Hur hjälper ni eleverna att skapa hållbara minnesprocesser?
 • Hur skapar ni balans mellan krävande tankeprocesser och vila för hjärnan under lektionerna?
 • Hur bygger ni inlärningsprocesser som hjälper eleverna att tänka aktivt?
 • Hur lär ni eleverna att styra sitt belöningssystem?

Kooperativt lärande

 • Hur förflyttar du en undervisning på gruppnivå till individnivå?
 • Hur varierar du undervisningen för att nå högre måluppfyllelse?
 • Hur skapar du det samarbetande klassrummet, där eleverna blir varandras lärarresurser? 

Kollaborativt lärande för lärare
Kollegialt lärande

 • Använda olika metoder som kännetecknar det kollaborativa lärandet
 • Observera och analysera elevernas lärande
 • Utveckla ett kontinuerligt laborerande
 • Skapa strukturer som främjar utveckling och likvärdig undervisning

Mindset, grit och jävlar anamma
Lärande och undervisning

 • Hur hjälper vi elever att gå från ett statiskt mindset till ett dynamiskt mindset?
 • Hur ser undervisning ut som stärker grit?
 • Hur motiverar vi eleverna till att öva, öva, öva?

Mindset och lusten att lära i åk F-3
Lärande och undervisning

 • Hur få vi våra yngsta elever att känna lust för lärande?
 • Hur kan lärarens mindset förändra elevens mindset? 
 • Hur skapar vi tillit, mening och kämparanda?

Motivation för meningsfullt lärande
Lärande och undervisning

 • Hitta strategier i din lärarroll för drivkraft och motivation
 • Använda strategier för hur du konkret kan öka motivationen hos dina elever
 • Hitta förhållningssätt och tekniker för hur du får eleverna att orka fortsätta anstränga sig när de helst vill ge upp

NPF och beteendeproblematik i skolan
Att stötta elever som möter en problematik i skolan

 • Känna igen de signaler som från eleven är ett rop på hjälp
 • Identifiera behoven bakom beteenden
 • Att skapa en tydliggörande pedagogik för en fungerande vardag

Sätt rätt betyg
Bedömning

 • Hur ska vi tolka värdeord och kvalitet för att kunna sätta rätt betyg?
 • Hur planerar vi undervisningen för att betygssättningen ska bli rätt?
 • Hur sätter vi korrekta terminsbetyg och slutbetyg?

Tidig läs- och skrivinlärning
Lärande och undervisning

 • förankra din undervisning i det svenska symbolsystemet uppbyggnad
 • tydliggöra skriftspråkliga mönster och språkliga ledtrådar i din undervisning
 • utveckla ett språkutvecklande arbetssätt som gynnar flerspråkiga elever
 • organisera undervisningen med tydlig struktur så att alla elever knäcker koden
 • använda analysverktyg som visar elevens nuläge och fortsatta progression

Tydliggörande pedagogik
Specialpedagogik

 • Gör din undervisning tillgänglig för alla elever- oavsett behov
 • Utforma och använda visuellt stöd
 • Hjälp eleverna att hålla fokus och förstå vad de ska göra

Undervisningsdesign och klassrumsledarskap
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Använda relationsforskning i din lärarvardag
 • Designa lektioner som utvecklar elevernas tänkande
 • Utveckla ditt klassrumsledarskap för ett framgångsrikt lärande

Coachande ledarskap
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Vad innebär ett coachande ledarskap?
 • Hur använder vi coachande verktyg för att stärka gruppens problemlösning  
 • Hur genomför du coachande samtal?

Leda arbetslag och grupper
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Förstå uppdraget, växa i rollen och utvecklas som processledare
 • Omvandla ledaskapsteorier till att fungera i praktiken
 • Leda effektiva och strukturerade möten
 • Få kollegorna med dig, hantera konflikter och möta motstånd
 • Reflektera och utvecklas i ditt eget ledarskap

Leda i motstånd och bristande samspel
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Hur förstärker vi samspel och samarbete i gruppen?
 • Motstånd i handling eller attityd – hur gör vi då?
 • Hur hanterar vi konflikter som uppstår?

Övriga uppdragsfortbildningar
Vi kan så mycket mer

 • Den formativa verktygslådan
 • Digitala verktyg i undervisningen
 • Fortbildning för elevassistenter
 • Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan

Fortbildning för elevassistenter
Lärande och undervisning

 • Hur formar vi ett bra pedagogiskt samarbete mellan lärare och assistent?
 • Hur blir elevassistenten en tydlig ledare för elevens lärande?
 • Hur utvecklar jag ett förhållningssätt och bemötande som gör skillnad för eleven?

Elevassistenter
För kommuner och friskolekoncerner

Skolan behöver elevassistenter, en nödvändig resursförstärkning. Nu har du chansen att ge dem grundutbildning som omfattar rollen, ansvaret och en mängd viktiga verktyg och relevant kunskap som gör att de kan växa med sitt uppdrag.

Boka ett skolutvecklande fortbildningspaket för kommunens alla elevassistenter.

Arbetslagsledare
För kommuner och friskolekoncerner

Det är i arbetslaget det händer. En verksamhet med hög kvalitet behöver fungerande arbetslag med trygga och kompetenta arbetslagsledare. Att satsa på dessa ledare är med andra ord av största vikt för kvalitet i stort. Fortbildningen ger arbetslagsledare kunskaper och praktisk träning som hjälper dem lyckas som ledare.

Boka ett skolutvecklande fortbildningspaket för kommunens alla elevassistenter.

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti