Uppdrag: Vux

– att undervisa flerspråkiga vuxna i ämnes- och yrkesundervisningen

Nu är det dags att ladda upp med nya arbetssätt och verktyg som möjliggör undervisning anpassad för vårt nuläge, bättre stöd och mer motiverade elever. Med utgångspunkt i vuxnas lärande, vuxenpedagogik och vuxendidaktik får du under konferensen ta del av olika arbetssätt som stöttar och lyfter elevens lärande med digitala verktyg, tydlig feedback och transspråkande.

Nya förutsättningar - nya möjligheter ...
Vi har utvecklat nya mötesplatser för dig som vill uppdatera dig på det senaste och eftersom vi fortfarande lever med pandemin så kommer alla vårens konferenser genomföras digitalt. Alltid livesänt och interaktivt! 

Varmt välkommen till en konferens som sätter fokus på undervisningen!

Om konferensen


Vårens vux-konferens ger kunskap och språkliga perspektiv på ämnes- och yrkesundervisningen i vuxenundervisningen. Välkommen till en konferens som sätter undervisningen i fokus.

Innehåll

08.15 Registrering

Registrering med kaffe/te och smörgås

09.00 Vad är det som är vuxet i vuxnas lärprocesser? 

Annsofie Engborg, Chefredaktör för sfi-lärartidningen, lärarfortbildare och författare  

Moderator Annsofie Engborg inleder konferensen med en kortare föreläsning om vad det är som skiljer vuxnas lärande från barns och ungas, hur läroprocessen ser ut från hypotes till faktisk kunskap och om vad som är unikt i mötet mellan läraren och eleven i just vuxenutbildningen.

 • Utmaningen i att undervisa vuxna
 • Vad utmärker vuxnas lärande?
 • Vilka försprång och utmaningar har vuxna?
09.30 Planera och genomför undervisning så att elevernas språk stärker lärandet
Gudrun Svensson, docent i svenska som andraspråk

Majoriteten av eleverna inom vuxenutbildningen har ett annat modersmål än svenska. Forskning och beprövad erfarenhet visar att elever som använder sitt starkaste språk för att reflektera och lära får ett gott stöd i språk- och kunskapsutvecklingen. Här får du kunskap om hur transspråkande, det vill säga att använda elevernas samtliga språk, konkret kan användas för att maximera elevernas förståelse för innehållet och samtidigt utveckla både språk och kunskaper.  

 • Translanguaging i ämnes- och yrkesundervisningen – inte längre en utopi  
 • Hur kan den språkliga mångfalden användas som resurs?
 • Hur språk, lärande och identitet hänger ihop
 • Variationsrik undervisning
10.30 Fikarast med kaffe/te och smörgås
10.50 Hur skapar vi en distansundervisning med aktiva och engagerade elever?

Patricia Diaz, doktorand på KTH, föreläsare och författare

Sedan våren 2020 har många ofrivilligt blivit distanslärare. Vilka tankesätt och arbetssätt bland distans- och fjärrlärare är särskilt hjälpsamma för eleverna? Patricia Diaz förklarar på vilket sätt digitala verktyg kan vara ett stort stöd för att förstå, lära sig, bearbeta kunskap samt för att arbeta kollaborativt med andra elever. Här får du konkreta tips på hur digitala verktyg kan användas för att stötta lärande på olika sätt genom att interagera med och aktivera eleverna före, under och efter lektionstid. 

 • Konsten att skapa närhet trots distans
 • Hur man knyter eleven nära sig med hjälp av digitala verktyg
 • Så får vi aktiva och närvarande elever
 • Digitala verktyg som hjälper oss att stötta och följa elevens utveckling
12.00 Lunch
13.00 Så väver vi samman skolspråk, yrkesspråk och vardagsspråk i yrkesutbildningen

Lisa Gannå och Karin Sandwall, Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Lisa Gannå är utvecklingssamordnare på NC och sva-lärare i en vård- och omsorgsutbildning. Karin Sandwall är utredare för KLIVA-utredningen (SOU 2020:66) och forskar på NC om integrerande språk- och yrkesutbildning för invandrare, Karin Sandwall var tidigare föreståndare för NC och är f.d. sfi-lärare.

Alltfler sfi- och sva-elever läser yrkesutbildningar. Att gå yrkesutbildning är en språklig utmaning för många av de elever som inte har svenska som modersmål. Glappet mellan deras språkkunskaper och yrkesspråket på gymnasial nivå är ofta stort. Hur är det möjligt för sfi-elever och övriga andraspråkselever att tillgodogöra sig undervisningen? Lisa Gannå har studerat olika arbetssätt och varit med och tagit fram en didaktisk modell. Här får du ta del av framgångsfaktorerna för planering, genomförde och utvärdering för yrkesintegrerad sfi och yrkesutbildningar med flerspråkiga elever.  

 • Utmaningen i att utveckla ett skolspråk, ämnesspråk och skolspråk parallellt
 • Hur är det möjligt att lära sig ett yrke och yrkesämnet på ett nytt språk?
 • Värdet av samarbetet mellan sva- och yrkeslärare

 

14.00 Feedback som på riktigt utvecklar elevens lärande

Tommy Lucassi, ämnesutvecklare (ma/fy), utbildningsledare och författare 

Det är en konst att ge bra feedback, och det är en konst att få eleverna att verkligen använda den.  Hur jobbar vi med feedback och hur säkerställer vi att våra elever, i synnerhet andraspråkselever, har förstått? Tommy Lucassi visar hur du konkret utformar feedback under hela kursen, och inte ger upp nånstans halvvägs. Här får du veta hur du utformar frågorna som behöver ställas, vilken typ av feedback du kan ge och hur du ser till att eleven utvecklats tack vare feedbacken.  

 • Feedback: så mycket mer än bara feedback
 • Distansundervisning: hur och när lämnar du feedback till eleverna?
 • Vässa undervisningen – konsten att ställa frågor
 • Feedback som gör att eleverna utvecklas
15.00 Fika med kaffe/te och kaka
15.20 Hur får vi eleverna att förstå skolspråket? Vad är det som är svårt? 
Annsofie Engborg


Det är ett stort kliv att gå från vardagsspråket och in i ämnesspråket och skolans allmänakademiska språkbruk. Hur lär vi vuxna elever att förstå och använda skolspråket i texter? Annsofie Engborg beskriver återkommande utmaningar från sina skolutvecklingsuppdrag och de återkommande lösningar som det har medfört. Här får du exempel på hur olika metoder och modeller för lärande stöttar eleven i samband med läsning, reflektion, skrivande, muntlig framställning och kommunikation.  

 • Vad menas egentligen med ’skolspråk’ och vad är det som är svårt?
 • Metoder och modeller för att förstå ämnesspråk och skolspråk
 • Hur du guidar eleven till läs- och skrivstrategier
16.00 Avslutning
Konferensen avslutas

Annsofie Engborg
Chefredaktör för sfi-lärartidningen, lärarfortbildare och författare
Gudrun Svensson
Docent i svenska som andraspråk
Patricia Diaz
Doktorand på KTH, föreläsare och författare
Lisa Gannå
Utvecklingssamordnare på NC och sva-lärare i en vård- och omsorgsutbildning
Karin Sandwall
Nationellt centrum för svenska som andraspråk
Tommy Lucassi
Ämnesutvecklare (ma/fy), utbildningsledare och författare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj tillfälle

Livesänd
Digital konferens, 22 april 2021
9.00-16.00 | 3 150 kr ex moms
Boka
4+ erjudande