Sommarpriser!

Lärarledda och interaktiva kurser - i liten grupp
Välj kurs när du vill fortbildas i mindre grupp, max 30 personer. Erfarna kursledare föreläser, inspirerar och utmanar dig. Du får ny kunskap och svar på dina frågor samt möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor från andra arbetsplatser. Det gäller oavsett om du väljer att träffa oss på plats eller digitalt.
Alltid lärarlett - alltid interaktivt.

Använd koden 1000 och få 1000 kr rabatt på din kursanmälan. Gäller fram till 30 juni.

Våra ledarskapskurser hittar du här>>

Målgrupp
Vux, sfi, folkhögskola

Bedömning och återkoppling på distans

– kvalitet, effektivitet och rättssäkerhet i vuxenutbildningen
 • Följa elevernas kunskapsutveckling digitalt
 • Variera bedömningssituationerna
 • Använda strategier för formativ bedömning som passar distansundervisningen
 • Forma undervisning och bedömningssituationer som försvårar fusk
DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp
Sfi, komvux, gymnasium och folkhögskola

Distansundervisning

– rättssäkerhet, likvärdighet och digital didaktik
 • Skapa tydliga strukturer som stöttar elevens lärande 
 • Lyckas interaktion både elev-elev och elev-lärare
 • Skapa en meningsfull undervisning där eleverna äger sitt eget lärande
DIGITAL KURS
Målgrupp
Sfi-lärare, skolledare, lärare i språkintroduktion, modersmålslärare

Grundläggande litteracitetsundervisning i sfi

– språkutvecklande arbetssätt för A-D
 • Undervisa i grundläggande läs- och skrivinlärning med vuxenrelevant innehåll
 • Skapa språkutvecklande och kognitivt utmanande uppgifter
 • Använda material som kombinerar text, bild, animationer och ljud
DIGITAL KURS | Stockholm
Målgrupp
Sfi-lärare, sva-lärare i vuxenutbildning

Individ- och gruppanpassad undervisning i SFI och SVA

– vuxenpedagogisk metodik i heterogena grupper
 • Skapa en flexibel vuxenanpassad undervisning
 • Göra anpassningar som passar alla
 • Planera undervisningen utifrån ett resursperspektiv
DIGITAL KURS | Stockholm
Målgrupp
Lärare i grundskola, förskoleklass, fritidshem, gymnasiet, Vux

Kollaborativt lärande för lärare

– metoder för kontinuerlig utveckling av undervisningspraktiken
 • Använda olika metoder som kännetecknar det kollaborativa lärandet
 • Observera och analysera elevernas lärande
 • Utveckla ett kontinuerligt laborerande
 • Skapa strukturer som främjar utveckling och likvärdig undervisning
KURSORT STOCKHOLM + DIGITALT | ENBART DIGITALT
Målgrupp

Leda arbetslag och grupper

Verktyg för pedagogiskt ledarskap som utvecklar

Kursen lär dig att:

 • Förstå uppdraget, växa i rollen och utvecklas som processledare
 • Omvandla ledaskapsteorier till att fungera i praktiken
 • Leda effektiva och strukturerade möten
 • Få kollegorna med dig, hantera konflikter och möta motstånd
 • Reflektera och utvecklas i ditt eget ledarskap
ENBART DIGITALT | KURSORT GÖTEBORG + DIGITALT | KURS ORT MALMÖ + DIGITAL KURS | KURSORT STOCKHOLM + DIGITALT
Målgrupp
Vuxenutbildningens sfi-lärare och lärare i svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Samtalskompetens och uttal

– så stärker du sfi- och sva-elevernas muntliga färdighet
 • Utforma relevanta övningar som stärker eleverna inför olika typer av samtal
 • Få eleverna att föra och förstå samtal och våga samtala
 • Arbeta med intonation, rytm och betoning för att utveckla elevens uttal
DIGITAL KURS
Målgrupp
Sfi, SVA på komvux, gymnasium och folkhögskola

Språkundervisning på distans

– digital didaktik som stärker lärandet
 • Skapa tydliga strukturer för en språkinlärningsprocess 
 • Skapa en språk- och kunskapsutvecklande undervisning där eleverna äger sitt eget lärande
 • Använda strategier för formativ bedömning som passar språkutveckling på distans
DIGITAL KURS
Målgrupp
Vuxenutbildningens ämnes- och yrkeslärare på grundläggande och gymnasial nivå

Stärk vuxna elevers läsförmåga

– lässtrategier för ämnes- och yrkestexter
 • Vägleda eleverna i textförståelse och användning av ”skolspråk”
 • Identifiera och lära ut lässtrategier som passar olika typer av texter
 • Väcka elevens läslust i mötet med texter som utmanar
DIGITAL KURS | Malmö | Stockholm
Målgrupp
Lärare, studiehandledare, specialpedagoger inom vuxenutbildning och folkhögskola

Undervisa vuxna med NPF

– hur gör vi undervisningen tydlig, tillgänglig och anpassad?
 • Anpassa den fysiska och digitala undervisningen
 • Skapa en tillgänglig lärmiljö för vuxna elever
 • Examinera och bedöma med anpassningar på ett rättssäkert sätt
 • Använda tydliggörande pedagogik i undervisningen
DIGITAL KURS | Stockholm
Målgrupp
Lärare och studiehandledare i komvux och folkbildning

Vuxnas lärande

– hur designar du undervisning som utgår från vuxnas lärprocesser?
 • Planera och genomföra undervisning utifrån hur vuxna elever lär
 • Fånga vuxnas kunskaper och erfarenheter och använda dessa som resurs i undervisningen
 • Välja rätt strategier för lärande och stöttning för dina olika elever
DIGITAL KURS | Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl