Lärande och undervisning

Sfi har i uppdrag att utveckla elevens språkkunskaper men också att bli en aktiv deltagare i samhället, arbetsmarknaden och vardagslivet. En komplex verksamhet kräver en effektiv och kvalitativ undervisning som grund för elevernas lärande. Vuxna inlärare kräver andra ingångar än barn, vi som lärare behöver anpassa vår undervisning till vilka vi möter i klassrummet. Genom forskning och beprövade erfarenheter kan vi tillgodose behoven hos eleverna vi möter. Med rätt verktyg kan utbildningen bli mer effektiv så att elevernas inlärningstakt ökar.

Välj 2-4 moduler.

Det är viktigt att skapa en meningsfull undervisning för vuxna inlärare. Det handlar om att välja rätt innehåll som är viktigt och relevant för vuxna. Samtidigt måste uppgifterna vara kognitivt utmanande trots elevens begränsade svenskkunskaper. Annars är risken att eleven infantiliseras. Du får både teori och praktik på hur du kan göra för att nå de vuxna eleverna bättre i ditt klassrum.
Lärare tror många gånger att de samtalar mycket med sina elever. I verkligheten fylls klassrum alldeles för ofta av ensidig kommunikation från lärarens sida. Att eleverna samtalar i undervisningen utvecklar deras kognitiva tänkande. Samtalet kan även stötta eleverna i både språkinlärning och kunskapsutveckling. Du får träna på användbara övningar utifrån hur samtal kan stötta inlärningen.
Vi behöver vara på ständig jakt efter nya metoder för ännu mer framgångsrik undervisning för elever som saknar skolbakgrund. Digitala verktyg, inte minst surfplattor och smarttelefoner, har blivit en stor hjälp i elevernas språkinlärning. Vi bekantar oss med några applikationer som enkelt kan användas i alfabetiseringsundervisningen, antingen av eleven själv eller av läraren. Även små tips på hur man kan utnyttja elevernas smarttelefoner för att stödja språkinlärning tas upp.
Att eleverna tänker högt, upprepar ord och samtalar med varandra utvecklar dess muntliga produktion i svenska. Den muntliga produktionen har även en naturlig koppling till den skriftliga. Eleven lyckas bättre med det skriftliga när man samtalat om det först. Samtalen fyller en viktig funktion för att utmanas kognitivt. Du får testa några bra muntliga övningar som du kan ta med dig till klassrummet på en gång.
Att producera texter kan vara krävande för vem som helst. Men det är framför allt krävande för de vuxna elever som inte är vana vid skrivandet. Att kunna skriva i olika sammanhang behövs dock i vårt samhälle. Det är viktigt att läraren undervisar om hur man skriver texter. Du får en tydlig arbetsgång för att eleverna ska lyckas bättre med sin textproduktion och textutveckling.
Det är viktigt att undervisa i arbetsmarknadsorientering, datorkunskap och matematik för vuxna som är nya i landet och saknar kunskaper i dessa områden. Tyvärr saknas det kursplaner och kunskapskrav. Vad är målet med utbildningen, vad ska vi undervisa i och var börjar vi? Du som lärare ställs inför många frågor. Genom att kartlägga elevernas kunskaper och kvalitetssäkra utbildningen blir allt mycket tydligare för både dig som lärare och elev. Du får redskap för hur du kan göra just detta.
Att knäcka läskoden är en sak men att utveckla sin läsförståelse är en annan. Man behöver kunna läsa på raden, mellan raderna och bortom raderna. Då behöver eleven strategier. Strategierna förstärks genom att man övar dem. Läraren kan stötta elevens process genom specifika frågor och uppgifter. Du får redskap som hjälper dig att utveckla elevernas läsförståelse.
Det är inte alls självklart att eleverna har koll på skriftspråksreglerna och kan producera fungerande texter. De kan även ha svårt med de kulturella skriftspråkskoderna. Många är duktiga på muntlig kommunikation men har svårare med skriftlig produktion. Därför behöver läraren verktyg för att visa vägen för eleverna. Genrepedagogikens cirkelmodell kan vara ett bra stöd för eleverna för att lyckas i sitt skrivande, exempelvis när de skriver en arbetsansökan. Du får tips på hur du kan gå tillväga när eleverna har svårt att producera en arbetsansökan.
Att göra studiebesök är ett bra sätt att utöka elevernas kunskaper om den svenska arbetsmarknaden och det svenska samhället. Men alldeles för ofta är dessa studiebesök oplanerade och saknar specifika mål. Med en tydlig plan kan studiebesök bli ett lyft för elevernas språk och kunskap om samhället. Du får en modell för hur du kan arbeta kring studiebesök på olika arbetsplatser.

Mina val

Till höger kan du se din dag byggas upp när du klickar i vilka moduler du vill ha. Välj 2-4 moduler ovan.

Du har inte valt någon modul

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille