Paketera!

Färdiga fortbildningspaket - välj bland våra erfarna utbildares favoriter.

Hittar du inte vad du söker? Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Bedömning och återkoppling på distans

Fortbildningen lär dig att:

 • Följa elevernas kunskapsutveckling digitalt
 • Variera bedömningssituationerna
 • Använda strategier för formativ bedömning som passar distansundervisningen
 • Forma undervisning och bedömningssituationer som försvårar fusk

Distansundervisning

Fortbildningen lär dig att:

 • Skapa tydliga strukturer som stöttar elevens lärande 
 • Lyckas interaktion både elev-elev och elev-lärare
 • Skapa en meningsfull undervisning där eleverna äger sitt eget lärande

Språkundervisning på distans

Fortbildningen lär dig att:

 • Skapa tydliga strukturer för en språkinlärningsprocess 
 • Skapa en språk- och kunskapsutvecklande undervisning där eleverna äger sitt eget lärande
 • Använda strategier för formativ bedömning som passar språkutveckling på distans

Undervisa vuxna med NPF

Fortbildningen lär dig att:

 • Anpassa den fysiska och digitala undervisningen
 • Skapa en tillgänglig lärmiljö för vuxna elever
 • Examinera och bedöma med anpassningar på ett rättssäkert sätt
 • Använda tydliggörande pedagogik i undervisningen

Stärk vuxna elevers läsförmåga

Fortbildningen lär dig att:

 • Följa elevernas kunskapsutveckling digitalt
 • Variera bedömningssituationerna
 • Använda strategier för formativ bedömning som passar distansundervisningen
 • Forma undervisning och bedömningssituationer som försvårar fusk

Samtalskompetens och uttal

Fortbildningen lär dig att:

 • Utforma relevanta övningar som stärker eleverna inför olika typer av samtal
 • Få eleverna att föra och förstå samtal och våga samtala
 • Arbeta med intonation, rytm och betoning för att utveckla elevens uttal

Vuxnas lärande

Fortbildningen lär dig att:

 • Planera och genomföra undervisning utifrån hur vuxna elever lär
 • Fånga vuxnas kunskaper och erfarenheter och använda dessa som resurs i undervisningen
 • Välja rätt strategier för lärande och stöttning för dina olika elever

Skolutvecklingspaket: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

I detta skolutvecklingspaket utgår ni från Helen Timperleys modell i kollegialt lärande. Vi tar avstamp i era elevers utmaningar och behov. 

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i vuxenutbildningen

Fortbildningen lär er att:

 • Tillämpa olika strategier för lärande
 • Arbeta strukturerat med stöttning
 • Utföra modellering

Språkinriktad ämnesundervisning på Komvux

 • Hur skapar du en språkinriktad ämnesundervisning?
 • Hur skapar du språklig förståelse och stöttar språklig utveckling?
 • Hur planerar du in språket och dess olika uttrycksformer i undervisningen?

Arbetslagsledarutbildning
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Att leda andra – kan man leda utan att vara chef? 
 • Vilka processer ska en arbetslagsledare leda?
 • Hur använder vi arbetslagets mötestid på bästa sätt?
 • Hur går vi från bristande ansvarstagande till en effektiv arbetsgrupp? 
 • Hur driver vi systematisk utveckling av vår verksamhet?

Digitala resurser i sfi
Lärande och undervisning

 • Hur arbetar vi med ett funktionellt perspektiv med hjälp av digitala resurser?
 • Hur använder vi digitala resurser för att stärka ett vad- och ett hur-perspektiv i läsningen?
 • Hur gör vi digitala resurser till ett naturligt inslag i både undervisning och elevernas lärande?

Genrepedagogik i sfi-undervisningen
Lärande och undervisning

 • Hur undervisar ni med genrepedagogik?
 • Hur kombinerar ni cirkelmodellen med digitala resurser?
 • Hur undervisar ni formativt med cirkelmodellens fyra faser?

Grundläggande litteracitetsundervisning
Lärande och undervisning

 • Hur undervisar ni elever med kort eller ingen skolbakgrund?
 • Hur utgår ni från vuxnas kontexter och elevernas egna erfarenheter?
 • Hur konstruerar ni språkutvecklande och kognitivt utmanande uppgifter?

Hjärnan och ett smartare lärande
Lärande och undervisning

 • Hur hjälper ni eleverna att skapa hållbara minnesprocesser?
 • Hur skapar ni balans mellan krävande tankeprocesser och vila för hjärnan under lektionerna?
 • Hur bygger ni inlärningsprocesser som hjälper eleverna att tänka aktivt?
 • Hur lär ni eleverna att styra sitt belöningssystem?

Individanpassad sfi-undervisning
Lärande och undervisning

 • Vad innebär vuxenpedagogisk metodik?
 • Hur kartlägger vi elevernas erfarenheter, färdigheter och kunskaper?
 • Hur gör vi undervisningen mer individanpassad?

Mindset, grit och jävlar anamma
Lärande och undervisning

 • Hur hjälper vi elever att gå från ett statiskt mindset till ett dynamiskt mindset?
 • Hur ser undervisning ut som stärker grit?
 • Hur motiverar vi eleverna till att öva, öva, öva?

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille