Lärande och undervisning

Sfi har i uppdrag att utveckla elevens språkkunskaper men också att bli en aktiv deltagare i samhället, arbetsmarknaden och vardagslivet. En komplex verksamhet kräver en effektiv och kvalitativ undervisning som grund för elevernas lärande. Vuxna inlärare kräver andra ingångar än barn, vi som lärare behöver anpassa vår undervisning till vilka vi möter i klassrummet. Genom forskning och beprövade erfarenheter kan vi tillgodose behoven hos eleverna vi möter. Med rätt verktyg kan utbildningen bli mer effektiv så att elevernas inlärningstakt ökar.

Välj 2-4 moduler.

Att eleverna tänker högt, upprepar ord och samtalar med varandra utvecklar dess muntliga produktion i svenska. Den muntliga produktionen har även en naturlig koppling till den skriftliga. Eleven lyckas bättre med det skriftliga när man samtalat om det först. Samtalen fyller en viktig funktion för att utmanas kognitivt. Du får testa några bra muntliga övningar som du kan ta med dig till klassrummet på en gång.

Att producera texter kan vara krävande för vem som helst. Men det är framför allt krävande för de vuxna elever som inte är vana vid skrivandet. Att kunna skriva i olika sammanhang behövs dock i vårt samhälle. Det är viktigt att läraren undervisar om hur man skriver texter. Du får en tydlig arbetsgång för att eleverna ska lyckas bättre med sin textproduktion och textutveckling.

Att knäcka läskoden är en sak men att utveckla sin läsförståelse är en annan. Man behöver kunna läsa på raden, mellan raderna och bortom raderna. Då behöver eleven strategier. Strategierna förstärks genom att man övar dem. Läraren kan stötta elevens process genom specifika frågor och uppgifter. Du får redskap som hjälper dig att utveckla elevernas läsförståelse.

För att dessa elever ska kunna komma till rätta i samhället, behöver de tillägna sig fungerande strategier för att hantera skrift i vardagen. Fortbildningen hjälper er att förstå hur den här elevgruppen tolkar omvärlden. Ni får möta svårigheter som kan finnas när det gäller bild- och symboltolkning, fiktivt och abstrakt tänkande samt förmågan att generalisera. Det finns välfungerande metoder men även fallgropar och vi tittar på några av dem.

Det är viktigt att eleverna känner att det de lär sig är användbart i livet utanför sfi-klassrummet och att de blir bekräftade som tänkande och erfarna vuxna. Därför måste vi skapa undervisning som är meningsfull, vuxenrelevant och håller ett funktionellt perspektiv. Fortbildningen ger er handfasta tips på hur ni väljer och arbetar med vuxenrelevant innehåll, hur ni stöttar eleverna i deras läs- och skrivutveckling och hur ni kan använda flerspråkighet som resurs i klassrummet.

Det är en konst och en utmaning att konstruera uppgifter som är språkutvecklande, kognitivt utmanande och fokuserar på förmågor i stället för på resultat. Fortbildningen ger er flera konkreta exempel på hur ni kan utveckla elevernas muntliga och skriftliga färdigheter, så väl analogt som digitalt. Ni får också att lära er vad som menas med att fokusera på lösningar utanför uppgiftens kontext och hur ni kan göra det.

Under sina sfi-studier möter eleverna ett antal olika texttyper som alla har det gemensamt att de har kopplingar till vardagslivets och arbetslivets domäner. Det är vanligt att samma texttyp, om än med olika tematiskt innehåll, återkommer flera gånger under sfi-utbildningen och även under samma kurs. Hur kan du använda dig av genrepedagogik och dra nytta av ett cykliskt skrivande med teman? Under fortbildningen får ni kunskap om hur ett genrepedagogiskt förhållningssätt kan bidra till att skapa en röd tråd genom utbildningen för elever och lärare.

Cirkelmodellen är en visuell modell för vad det här med olika texttyper innebär. Den gör genreundervisningen i klassrummet hanterbar och systematisk. En genomtänkt användning av digitala resurser tillsammans med cirkelmodellen stärker elevernas lärande ytterligare. Eftersom kursplaner för sfi innehåller krav på utvecklande av elevernas digitala kompetens, behöver eleverna använda digitala verktyg i undervisningen så ofta och så naturligt som det bara går. Fortbildningen ger flera praktiska tips på hur ni kan använda digitala resurser för att undervisa om olika texttyper och deras karakteristiska språkliga, innehållsliga och formella drag.

Språkutvecklande uppgifter som är kognitivt utmanande innebär att eleverna tvingas lämna sin trygghetszon. För att vägleda, stimulera och motivera eleverna i deras lärande under de olika faserna av cirkelmodellen, behöver ni bland annat ge individanpassad stöttning och använda formativ återkoppling. Vi tittar närmare på vad stöttning innebär och hur det kommer sig att cirkelmodellen och formativa arbetssätt så fruktbart kompletterar varandra. Ni får också under fortbildningen flera tips och pedagogiska redskap att använda i undervisningen.

Mina val

Till höger kan du se din dag byggas upp när du klickar i vilka moduler du vill ha. Välj 2-4 moduler ovan.

Du har inte valt någon modul

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille