Uppdraget

Skolutveckling i svenska för invandrare bygger på att vi har gemensam förståelse för uppdraget. Att inte ha en kollegial samsyn äventyrar elevernas rättssäkerhet och motverkar en likvärdig utbildning. Med hjälp av beprövade verktyg ger vi lärarna möjlighet att genomföra uppdraget som professionell sfi-lärare. Vi får då möjligheter att arbeta målstyrt och skapa rätta förutsättningar för både undervisning och organisation.


Välj 2-4 moduler.

Som lärare på sfi kan du plötsligt ha fått rollen som kurator, vägledare och vän. Den situationen är inte hållbar. Genom att inta en professionell roll får dina elever den bästa möjligheten att lära sig det nya språket och du får en möjlighet att vara just lärare.Vi diskuterar tillsammans vad rollen som professionell lärare är.
Eleven är frånvarande på grund av möten eller praktik. Känns det igen? Irritation hos läraren för att undervisningen inte går att genomföra så som man tänkt, papper som ska delas ut i efterhand och elever som har svårt att se en helhet i sin utbildning. Kraven på flexibilitet har ökat på sfi. Vi måste bemöta behoven.  Digitaliseringen har gett nya möjligheter att öka flexibiliteten. Vi tittar tillsammans på de tillvägagångssätt som finns idag.
Sfi är en verksamhet i ständig förändring som kräver hög flexibilitet och individualisering för att hålla hög kvalité. Det är vår roll som professionell lärare. Därför måste vi ha en gemensam grund – våra styrdokument. Om vi inte har styrdokumenten som utgångspunkt riskerar vi elevernas rätt till en bra utbildning. Vi reflekterar tillsammans över läroplanen och kursplanen för att skapa en gemensam samsyn för uppdraget.
Elever som gör minimal progression eller ingen alls känns igen av många lärare. Det är frustrerande för både elev och lärare. Om tiden går och inget görs kan eleven riskera att avsluta sina studier utan betyg. Vi diskuterar tillsammans lösningar och verktyg för att kunna  öka elevernas progression.
Om vi ska kunna individualisera elevernas undervisning måste vi veta var varje elev befinner sig. Det handlar inte bara om vilken kurs eleven ska studera utan även hur eleven ska tillgodose sig undervisningen på bästa sätt. Kartläggning är ett effektivt verktyg för att se elevens styrkor, erfarenheter och behov. Vi går igenom hur en kartläggning kan göras och hur vi kan arbeta vidare utifrån kartläggningen.

Mina val

Till höger kan du se din dag byggas upp när du klickar i vilka moduler du vill ha. Välj 2-4 moduler ovan.

Du har inte valt någon modul

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille