Lärarledda och interaktiva kurser - i liten grupp
Välj kurs när du vill fortbildas i mindre grupp, upp till ca 30 personer. Erfarna kursledare föreläser, inspirerar och utmanar dig. Du får ny kunskap och svar på dina frågor samt möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor från andra arbetsplatser. Det gäller oavsett om du väljer att träffa oss på plats eller digitalt.
Alltid lärarlett - alltid interaktivt.

Våra ledarskapskurser hittar du här >>

Målgrupp
Vux, sfi, folkhögskola

Bedömning och återkoppling på distans

– kvalitet, effektivitet och rättssäkerhet i vuxenutbildningen
 • Följ elevernas kunskapsutveckling digitalt
 • Variera bedömningssituationerna
 • Använd strategier för formativ bedömning som passar distansundervisningen
 • Forma undervisning och bedömningssituationer som underlättar en rättssäker bedömning
| DIGITAL KURS
Målgrupp
Sfi-lärare, skolledare, lärare i språkintroduktion, modersmålslärare

Grundläggande litteracitetsundervisning i sfi

– språkutvecklande arbetssätt för A-D
 • Undervisa i grundläggande läs- och skrivinlärning med vuxenrelevant innehåll
 • Skapa språkutvecklande och kognitivt utmanande uppgifter
 • Integrera digitala verktyg och använda multimodala arbetssätt i undervisningen
Målgrupp
Sfi-lärare, sva-lärare i vuxenutbildning

Individ- och gruppanpassad undervisning i sfi och sva

– vuxenpedagogisk metodik i heterogena grupper
 • Skapa en flexibel vuxenanpassad undervisning
 • Gör anpassningar som passar alla
 • Planera undervisningen utifrån ett resursperspektiv
| DIGITAL KURS
Målgrupp
Arbetslagsledare, ämneslagledare och ledare för andra grupper i alla skolformer.

Leda arbetslag och grupper

– verktyg för pedagogiskt ledarskap som utvecklar

Kursen lär dig att:

 • Stötta och driva verksamhetens processer
 • Omsätta ledarskapsteorier till praktik och situationsanpassa ditt ledarskap
 • Planera och leda effektiva möten som driver den pedagogiska utvecklingen
| DIGITAL KURS | GÖTEBORG + DIGITALT | KURSORT MALMÖ + DIGITAL KURS | STOCKHOLM + DIGITALT
Målgrupp
Vuxenutbildningens sfi-lärare och lärare i svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Samtalskompetens och uttal

– så stärker du sfi- och sva-elevernas muntliga färdighet
 • Utforma relevanta övningar som stärker eleverna inför olika typer av samtal
 • Få eleverna att föra och förstå samtal och våga samtala
 • Arbeta med intonation, rytm och betoning för att utveckla elevens uttal
DIGITAL KURS
Målgrupp
Vuxenutbildningens ämnes- och yrkeslärare på grundläggande och gymnasial nivå

Stärk vuxna elevers läsförmåga

– lässtrategier för ämnes- och yrkestexter
 • Vägled eleverna i textförståelse och användning av ”skolspråk”
 • Identifiera och lär ut lässtrategier som passar olika typer av texter
 • Väck elevens läslust i mötet med texter som utmanar
| DIGITAL KURS | Stockholm
Målgrupp
Sfi-lärare

Tematiskt arbetssätt

– elevaktiv undervisning baserad på sfi-elevens behov
 • Designa flexibelt temainnehåll utifrån lärandemål med utrymme för individanpassning
 • Skapa, planera och strukturera tematiskt arbete i praktiken
 • Bygga in elevaktiva strukturer som tar tillvara på elevernas erfarenheter
| DIGITAL KURS | Stockholm
Målgrupp
Lärare, studiehandledare, specialpedagoger inom vuxenutbildning och folkhögskola

Undervisa vuxna med NPF

– hur gör vi undervisningen tydlig, tillgänglig och anpassad?
 • Anpassa den fysiska och digitala undervisningen
 • Skapa en tillgänglig lärmiljö för vuxna elever
 • Examinera och bedöma med anpassningar på ett rättssäkert sätt
 • Tydliggörande pedagogik i undervisningen
| DIGITAL KURS | Stockholm
Målgrupp
Lärare och studiehandledare i komvux och folkbildning

Vuxnas lärande

– hur designar du undervisning som utgår från vuxnas lärprocesser?
 • Planera och genomför undervisning utifrån hur vuxna elever lär
 • Fånga vuxnas kunskaper och erfarenheter och använd dessa som resurs i undervisningen
 • Välj rätt strategier för lärande och stöttning för dina olika elever
| DIGITAL KURS | Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl